همکاری با ما


از آنجایی که اسپولگ دارای اهداف و برنامه های متعدد در جهت توسعه فعالیت های خود است، شما میتوانید در هر زمان، رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل و با عنوان "همکاری" ارسال نمایید. 

info@spoleg.com

در زمان ایجاد موقعیت همکاری جدید، رزومه شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت پذیرش اولیه، از شما برای مصاحبه حضوری یا غیرحضوری دعوت به عمل خواهد آمد.


با تشکر از توجه شما