مقررات مرتبط به هندبال


وظایف کمیسیون های دائمی فدراسیون جهانی هندبال 2016
وظایف کمیسیون های دائمی فدراسیون جهانی هندبال 2016

....

ادامه
مقررات مربوط به دفتر مرکزی فدراسیون جهانی هندبال 2007
مقررات مربوط به دفتر مرکزی فدراسیون جهانی هندبال 2007

....

ادامه
مقررات جلسات شورا و کمیسیون های فدراسیون جهانی هندبال 2007
مقررات جلسات شورا و کمیسیون های فدراسیون جهانی هندبال 2007

....

ادامه
مقررات مسابقات فدراسیون جهانی هندبال 2018
مقررات مسابقات فدراسیون جهانی هندبال 2018

....

ادامه
مقررات نقل و انتقال میان فدراسیون ها فدراسیون جهانی هندبال 2019
مقررات نقل و انتقال میان فدراسیون ها فدراسیون جهانی هندبال 2019

....

ادامه
مقررات مربوط به مجازات ها و جریمه ها فدراسیون جهانی هندبال 2017
مقررات مربوط به مجازات ها و جریمه ها فدراسیون جهانی هندبال 2017

....

ادامه
مقررات صلاحیت بازیکنان فدراسیون جهانی هندبال 2019
مقررات صلاحیت بازیکنان فدراسیون جهانی هندبال 2019

....

ادامه
اساسنامه فدراسیون جهانی هندبال 2018
اساسنامه فدراسیون جهانی هندبال 2018

....

ادامه
اساسنامه فدراسیون جهانی هندبال 2019
اساسنامه فدراسیون جهانی هندبال 2019

....

ادامه