مقررات مرتبط به بسکتبال


تغییرات مقررات دیوان داوری بسکتبال - مقایسه نسخه 2017 و 2019
تغییرات مقررات دیوان داوری بسکتبال - مقایسه نسخه 2017 و 2019

....

ادامه
مقررات دیوان داوری بسکتبال 2019
مقررات دیوان داوری بسکتبال 2019

....

ادامه
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب پنجم منطقه بندی جهانی
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب پنجم منطقه بندی جهانی

....

ادامه
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب چهارم مبارزه با دوپینگ 2018
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب چهارم مبارزه با دوپینگ 2018

....

ادامه
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب سوم بازیکنان و مقامات 2019
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب سوم بازیکنان و مقامات 2019

....

ادامه
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب دوم مسابقات 2019
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب دوم مسابقات 2019

....

ادامه
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب اول ضمیمه 2017
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب اول ضمیمه 2017

....

ادامه
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب اول مواد کلی 2019
مقررات داخلی فدراسیون جهانی بسکتبال - کتاب اول مواد کلی 2019

....

ادامه
دستورالعمل فدراسیون های ملی فدراسیون جهانی بسکتبال
دستورالعمل فدراسیون های ملی فدراسیون جهانی بسکتبال

....

ادامه