مقررات مرتبط به عمومی


لیست مواد ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) 2020
لیست مواد ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) 2020

....

ادامه
استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای مدیریت نتایج 2021
استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای مدیریت نتایج 2021

....

ادامه
استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای آموزش 2021
استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای آموزش 2021

....

ادامه
استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای معافیت مصرف درمانی 2021
استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای معافیت مصرف درمانی 2021

....

ادامه
استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای نمونه گیری و تحقیقات 2021
استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای نمونه گیری و تحقیقات 2021

....

ادامه
استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی 2021
استاندارد بین المللی نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ برای محافظت از حریم خصوصی و اطلاعات شخصی 2021

....

ادامه
استاندارد بین المللی برای تبعیت از نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ توسط امضا کنندگان 2021
استاندارد بین المللی برای تبعیت از نظام نامه (مقررات) مبارزه با دوپینگ توسط امضا کنندگان 2021

....

ادامه
نظام نامه (مقررات) جهانی مبارزه با دوپینگ 2021
نظام نامه (مقررات) جهانی مبارزه با دوپینگ 2021

....

ادامه
قانون اصلاح لایحه قانون اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران 1360
قانون اصلاح لایحه قانون اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران 1360

تاریخ تصویب : 1360/04/03 قانون اصلاح لایحه قانون اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران ‌ماده واحده - اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران مصوب 58.2.15 شورای انقلاب اسلامی  ایران به شرح پیوست این قانون اصلاح و به دولت اجازه‌داده...

ادامه