مقررات مرتبط به والیبال


مقررات رویدادها (مسابقات) فدراسیون جهانی والیبال 2019
مقررات رویدادها (مسابقات) فدراسیون جهانی والیبال 2019

....

ادامه
مقررات کنگره فدراسیون جهانی والیبال 2018
مقررات کنگره فدراسیون جهانی والیبال 2018

....

ادامه
مقررات مالی فدراسیون جهانی والیبال 2018
مقررات مالی فدراسیون جهانی والیبال 2018

....

ادامه
مقررات عمومی فدراسیون جهانی والیبال 2019
مقررات عمومی فدراسیون جهانی والیبال 2019

....

ادامه
مقررات پزشکی و مبارزه با دوپینگ فدراسیون جهانی والیبال 2017
مقررات پزشکی و مبارزه با دوپینگ فدراسیون جهانی والیبال 2017

....

ادامه
مقررات ورزشی فدراسیون جهانی والیبال 2018
مقررات ورزشی فدراسیون جهانی والیبال 2018

....

ادامه
مقررات انضباطی فدراسیون جهانی والیبال
مقررات انضباطی فدراسیون جهانی والیبال

...

ادامه
اساسنامه فدراسیون جهانی والیبال 2018
اساسنامه فدراسیون جهانی والیبال 2018

...

ادامه