مقررات مرتبط به کشتی


مقررات حفاظت اطلاعات و حریم خصوصی اتحادیه جهانی کشتی 2019
مقررات حفاظت اطلاعات و حریم خصوصی اتحادیه جهانی کشتی 2019

....

ادامه
مقررات کنگره اتحادیه جهانی کشتی
مقررات کنگره اتحادیه جهانی کشتی

....

ادامه
مقررات صدور مجوز اتحادیه جهانی کشتی 2018
مقررات صدور مجوز اتحادیه جهانی کشتی 2018

....

ادامه
مقررات نقل و انتقالات بین المللی اتحادیه جهانی کشتی
مقررات نقل و انتقالات بین المللی اتحادیه جهانی کشتی

....

ادامه
فرم اجازه خروج برای نقل و انتقالات بین المللی اتحادیه جهانی کشتی
فرم اجازه خروج برای نقل و انتقالات بین المللی اتحادیه جهانی کشتی

....

ادامه
مقررات اخلاق اتحادیه جهانی کشتی 2017
مقررات اخلاق اتحادیه جهانی کشتی 2017

....

ادامه
مقررات انضباطی اتحادیه جهانی کشتی 2018
مقررات انضباطی اتحادیه جهانی کشتی 2018

....

ادامه
اساسنامه اتحادیه جهانی کشتی 2014
اساسنامه اتحادیه جهانی کشتی 2014

....

ادامه
مقررات بین المللی تغییر ملیت اتحادیه جهانی کشتی 2019
مقررات بین المللی تغییر ملیت اتحادیه جهانی کشتی 2019

....

ادامه