صدور حکم اتاق حل اختلاف فیفا به نفع موکل اسپولگ

صدور حکم اتاق حل اختلاف فیفا به نفع موکل اسپولگ


در پی بروز اختلاف بین آقای امید سینگ و یک باشگاه هندی، دفتر حقوق ورزش اسپولگ به وکالت از این بازیکن، شکایتی نزد اتاق حل اختلاف فیفا به طرفیت باشگاه هندی مطرح نمود.

پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، در نهایت پنل سه نفره‌ی رسیدگی‌کننده در اتاق حل اختلاف فیفا، شکایت مطرح شده توسط دفتر حقوق ورزش اسپولگ را مورد پذیرش قرار داده و ضمن محق تشخیص دادن بازیکن ایرانی، باشگاه هندی را به پرداخت مبلغی تقریباً معادل کل قرارداد ۲ ساله‌ی وی، در برگیرنده‌ی حقوق معوقه و غرامت فسخ غیرموجه، محکوم نمود.

در این پرونده، آقایان روزبه وثوق احمدی و امیر ارسلان اسکندری از دفتر حقوق ورزش اسپولگ، وکالت بازیکن ایرانی را بر عهده داشتند.

مطابق مقررات، این رای قابل تجدیدنظرخواهی نزد دیوان دیوان داوری ورزش (CAS) است.


تاریخ: 12:01 - 30 تیر 1400