گزارش سالانۀ فیفا از عملکرد نهادهای قضائی - بخش دوم: کمیته اخلاق

26 آبان 1400
گزارش سالانۀ فیفا از عملکرد نهادهای قضائی - بخش دوم: کمیته اخلاق

در ادامه‌ی بررسی فعالیت ارکان قضایی و حقوقی فیفا، در این یادداشت عملکرد کمیته‌ی اخلاق بررسی خواهد شد. 

 

کمیته‌ی اخلاق فیفا یکی از سه نهاد قضایی فیفا است‌. مسئولیت اصلی کمیته‌ی اخلاق، تحقیق و قضاوت در خصوص هرگونه امکان نقض قوانین اخلاقی فیفا توسط مقامات رسمی فوتبال است. از جمله موارد نقض کد اخلاق، می‌توان به فساد و سوءاستفاده از بودجه اشاره کرد‌.


کمیته اخلاق فیفا از سال ۲۰۱۲، به دو بخش مجزای تحقیقات (investigatory) و قضاوت (adjudicatory) تقسیم شده است.

 

 بخش تحقیقات مسئول انجام کارهای تحقیقاتی است  و از یک رئیس، دو نایب رئیس و پنج عضو تشکیل شده است.  بخش قضاوت آن به تجزیه و تحلیل تحقیقات انجام شده به منظور بررسی نقض مقررات می‌پردازد و از یک رئیس، دو نایب  رئیس و شش عضو تشکیل شده است.