مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران مصوب1397

بنام خدا

مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران

مصوب 1397

مقدمه

ماده 1- تعريف برخی اصطلاحات

ماده 2- هدف

ماده 3- قلمرو

ماده 4- اشخاص مشمول اين مقررات

ماده 5- تفسير

ماده 6- رکن قضايی

ماده 7- استقلال

ماده 8- فرض عدم مسووليت

ماده 9- کميته انضباطی

ماده 10 - کميته استيناف

ماده 11- تشخيص صلاحيت و حل اختلاف

ماده 12- صلاحيت عام کميته انضباطی

ماده 13- صلاحيتهای خاص کميته انضباطی

ماده 14- صلاحيتهای عام و خاص کميته اخلاق

ماده 15- صلاحيت داور در اتخاذ تصميمات انضباطی

ماده16- شروع به تعقيب و رسيدگی

ماده 17- اصحاب پرونده و ذينفعان

ماده 18- وکالت در رکن قضايی

ماده 19- زبان دادرسی

ماده20- شکل رسيدگی

ماده 21- تشکيل جلسه ، حقوق اصحاب پرونده ، محرمانگی ، ابلاغ تصميمات

ماده 22- نحوه اتخاذ تصميم انضباطی

ماده 23- امتناع اعضا از شرکت در فرآيند دادرسی و صدور رای و ايراد به آنها

ماده 24- کشف جرم يا ساير تخلفات انضباطی در جريان رسيدگی

ماده 25- توقف رسيدگی

ماده 26- مرور زمان

ماده 27- هزينه دادرسی

ماده 28- اقدامات انضباطی

ماده 29- اخطار

ماده 30- توبيخ

ماده 31- جريمه نقدی

 ماده32- استرداد جوايز و عناوين

ماده 33- کارت زرد

ماده34- اخراج

ماده 35- محروميت از حضور در مسابقه

ماده 36- محروميت از ورود به رختکن و/يا نشستن بر روی نيمکت

ماده 37- محروميت از ورود به ورزشگاه

ماده 38- محروميت از کليه فعاليت های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی ماده 39- محروميت از نقل و انتقالات

ماده 40- انجام مسابقه بدون حضور تماشاگران

ماده 41- انجام مسابقه در زمين بی طرف

 ماده 42- محروميت از انجام مسابقه در يک ورزشگاه خاص

ماده 43- ابطال نتيجه مسابقه

ماده 44- اخراج از رقابتها(مسابقات)

ماده 45- سقوط به دسته پايين تر

ماده46- کسر امتياز

ماده 47- تغيير نتيجه ( بازنده کردن )

ماده 48- ثبت کارتهای زرد و قرمز

ماده 49- اخطارها و اخراج

ماده 50 - مسئوليت تضامنی

ماده 51 - اصول کلی رفتار

ماده 52- تخلفات جزيی

ماده 53- تخلفات شديد

ماده 54- بد رفتاری در قبال حريف يا اشخاص ديگر به غير از مقامات رسمی مسابقه

ماده 55- بدرفتاری در قبال مقامات رسمی مسابقه

ماده 56- نزاع جمعی

ماده 57- مهاجمين ناشناس

ماده 58- سوء رفتار تيمی

ماده59- تحريک به نفرت و خشونت

ماده60- تحريک عمومی

ماده 61- بازيکن غير مجاز

ماده 62- عدم برگزاری مسابقه و ترک نمودن مسابقه

ماده 63- تکرار مسابقه

ماده 64- رفتار تهاجمی و بازی ناجوانمردانه ( در جريان مسابقه )

ماده65- تهديدات

ماده 66- اجبار و اکراه

ماده 67- نژاد پرستی ، تبعيض در تمام ابعاد و تبليغات ناروا

ماده 68- دريافت عمدی کارت زرد يا قرمز

ماده 69- سببيت در اشتباه داور

ماده 70- جعل ، تزوير ، استفاده از سند مجعول

ماده 71- توهين ، افترا ، نشر اکاذيب

ماده 72- فساد و سوء استفاده از موقعيت

ماده 73- سلامت مسابقات ، تبانی

ماده 74- پرهيز از تعارض منافع

ماده 75- اعمال فشار غيرقانونی

ماده76- تعهد به بی طرفی ، امانتداری و رازداری

ماده77- تعهد به انعکاس تخلفات و جرايم

ماده78- مجازات تکميلی جرايم و تخلفات منافی عفت

ماده79- ممنوعيت شرط بندی

ماده80- محدوديت مداخله در امر نقل و انتقالات

ماده81- دوپينگ

ماده82- ممنوعيت استعمال دخانيات

ماده 83- عدم همراهی تيم های ملی

ماده 84- برخی تعهدات باشگاه ها

ماده 85- مسووليت رفتار تماشاگران

ماده 86- نظم و امنيت در مسابقات

ماده 87- ايراد خسارت

ماده 88- همکاری با رکن قضايی

ماده 89- استنکاف از اجرای تصميمات

ماده 90- اعتراض به نقض قوانين

ماده 91- جرايم هم زمان

ماده 92- تکرار تخلف

ماده 93- تخفيف و تبديل مجازات

ماده 94- جهات تخفيف عبارتند از

ماده 95- ادله اثبات ، ارزيابی اسناد و ادله

ماده 96- گزارش مقامات رسمی مسابقه

ماده97- شهادت

ماده 98- ادای شهادت به صورت ناشناس

ماده 99- احراز هويت شاهد ناشناس توسط رکن قضايی

ماده 100- دستور موقت

ماده 101- آراء و تصميمات

ماده 102- آراء قابل تجديدنظر

ماده 103- تجديدنظرخواهی ، مواعد و هزينه ها

ماده 104- پاسخ به تجديدنظرخواهی

ماده 105- رسيدگی تجديدنظر

ماده 106- مذاکرات و اتخاذ تصميمات

ماده 107- تعليق اجرای قسمتی از آرای انضباطی

ماده 108- اعاده دادرسی ، جهات اعاده دادرسی

ماده 109- مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده 110- مرجع و نحوه رسيدگی به اعاده دادرسی

ماده 111- مراجعه به ديوان داوری ورزش (CAS)

ماده 112- اجرای احکام

ماده 113- دستورات قضايی

ماده 114- مواعد

ماده 115- به رسميت شناختن مجازات ها ی تعيين شده توسط ساير مراجع بين المللی و داخلی

ماده 116- تعميم بين المللی احکام رکن قضايی فدراسيون فوتبال

ماده 117- تعيين مجازات ها

ماده118- مجازات تکميلی

ماده 119- موارد پيش بينی نشده

ماده 120- تصويب و اجرای مقررات

مقدمه

همچنانکه در ماده یک این مقررات تصریح گردیده است مقررات انضباطی ، با هدف تعیین الزامات و نواهی شکلی و ماهوی ، توصیف تخلفات ، تشریح نحوه اعمال مجازات ها و تبیین آیین دادرسی و ترکیب رکن قضایی و با رعايت ماده 146مقررات انضباطی فیفا و مواد 61 و 62 اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 ، تالیف و تدوین گردیده است .

در تهیه این سند تلاش گردیده است تا علاوه بر رعايت اساسنامه و الزامات تعیین شده از سوی فدراسیون جه چنین مقررات همانی فوتبال انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا ، اساسنامه فدراسیون فوتبال و حتی الامکان مقررات موضوعه ملی نیز مورد نظر قرار گیرند .

دقت در ظرایف این مقررات به وضوح حاکی از آن است که در تهیه آن به رعايت حقوق اشخاص از یکسو و اختیارات رکن قضایی از سوی دیگر بصورت توامان و متناسب توجه گردیده است تا ضمن پرهیز از تضییع حقوق اشخاص ، اختیارات متناسب برای رکن قضایی در مواجهه با مسایل مستحدثه و پرونده های مطروحه منظور گردد .

ماهیت شبه جزایی تخلفات انضباطی باعث می شود تا اصول بنیادین حقوق جزا و جرم شناسی در جرم انگاری ، تفسیر و تعیین مجازات ها حتی الامکان مورد توجه باشند اما در عین حال ، صبغه ورزشی موضوعات و رعايت اصل سرعت در رسیدگی ها از یکسو و از سوی دیگر الگو برداری از مقررات بین المللی فوتبال موجب می گردد تا در پاره ای موارد ضمن تعدیل اصول فوق الذکر ، اختیارات بیشتری را برای رکن قضایی قایل شویم و نمونه این الگوی تقنینی را میتوان بوضوح در مقررات UEFA, AFC , FIFA مشاهده کرد .

امید آنکه مقررات حاضر در حل مسایل و مشکلات انضباطی و اخلاقی مستحدثه ، راهگشا و مفید باشد .

                                                                              مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال

ماده 1 : تعريف برخی اصطلاحات

در این مقررات ، کلمات ذیل در معانی که متعاقباَ برایشان تعریف شده است بکار رفته اند مگر اینکه در خود مقررات و به تناسب ، به گونه دیگری تصریح شده باشد این تعاریف ، جزء لاینفکی از مقررات انضباطی محسوب می شوند.

1-قبل از مسابقه: فاصله زمانی بين ورود تيم ها به محدوده ورزشگاه تا سوت شروع مسابقه .

2-مسابقه: عبارت است از یک مسابقه فوتبال ، فوتسال یا فوتبال ساحلی که با رعایت مقررات مربوطه برگزار می گردد.

3-بعد از مسابقه: فاصله زمانی بعد از سوت پایان مسابقه تا ترك محدوده ورزشگاه توسط تيم ها

4-مسابقه رسمي: مسابقه ای است که تحت نظارت یک سازمان فوتبالی جهت تمام تيمها یا باشگاه هایی که در حوزه اجرایی آن سازمان هستند ترتيب داده می شود و امتيازات درکسب مجوز حضور درسایرمسابقات ، موثر است مگر آنکه مقررات رقابتهای مربوطه به گونه دیگری تصریح نماید .

 5-مسابقه بين المللي: مسابقه ای است که بين تيمهای متعلق به دو فدراسيون ملی متفاوت انجام میگيرد(دوباشگاه یک باشگاه و یک تيم ملی یا دو تيم ملی. )

6-مسابقه دوستانه: مسابقه ای است که توسط یک سازمان فوتبالی ، یک باشگاه و یا سایر اشخاص بين دو تيم که بدین جهت در نظر گرفته شده اند ( اعم از اینکه تحت نظر یک سازمان و فدراسيون باشند یا خير) به هر دليلی برگزار و امتياز آن فقط برای همان مسابقه یا تورنمنت منظور می شود اما مسابقات دوستانه بين تيم های ملی در رنکينگ فيفا مؤثر خواهد بود.

7-مقامات رسمی: به هر شخصی غير از بازیکنان که در ، فدراسيون و باشگاه ها و هيأتها و انجمن های عضو در مجمع عمومی، دارای سمت مدیریتی ، اجرایی ، اداری ، ورزشی و غيره می باشد بدون توجه به مسئوليت و مدت زمان فعاليتش ، مقام رسمی اطلاق میشود. مدیران، مربيان و کارکنان تدارکات و پزشکی هر تيم نيز جزء مقامات رسمی میباشند.

8-مقامات رسمي مسابقه: به داور، کمک داوران، داور چهارم، نماینده فدراسيون، هماهنگ کننده ، ناظرداوری ، افسر امنيتی مسابقه و سایر افرادی که توسط فدراسيون فوتبال برای کنترل و نظارت بر مسابقه اختياراتی به آنها تفویض شده است، اطلاق میشود.

9- قوانين و مقررات فيفا: عبارت است از اساسنامه ، کليه مقررات ، آیين نامه ها ، بخشنامه ها ، نظام نامه ها ، مصوبات ، دستورالعملها ، مصوبات برد بين المللی فوتبال ( قوانين بازی و تفاسير آن ).

10-قوانين و مقررات فدراسيون: عبارت است از اساسنامه ، کليه مقررات ، آیين نامه ها ، بخشنامه ها ، نظام نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی فدراسيون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و بطورکلی هرآنچه برابراساسنامه و مقررات ، به تصویب مراجع صالح در فدراسيون فوتبال رسيده است .

11-باشگاه: یک باشگاه حرفه ای یا آماتور که با رعایت شرایط قانونی تاسيس و به ثبت رسيده و در رقابتهای سازماندهی شده تحت نظر فدراسيون فوتبال جمهوری اسلامی ایران شرکت می نماید. 12-واسطه: یک شخص حقيقی یا حقوقی که در قبال دستمزد یا رایگان ، به نمایندگی از یک باشگاه، بازیکن یا مربی و به منظور انعقاد یک قرارداد یا توافق انتقال در مذاکرات شرکت می نماید

ماده2 : هدف

این مقررات ، با هدف تعيين الزامات و نواهی شکلی و ماهوی ، توصيف تخلفات ، تشریح نحوه اعمال مجازاتها و تبيين آیين دادرسی و ترکيب رکن قضایی و با رعایت ماده 146 مقررات انضباطی فيفا و مواد 61 و 62اساسنامه فدراسيون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 ، تاليف و تدوین گردیده است .

ماده3 : قلمرو

این مقررات :

1- در خصوص هرگونه نقض اساسنامه، مقررات، آئين نامه ها، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها یا تصميمات فدراسيون ، کنفدراسيون فوتبال آسيا ، فيفا و زیرمجموعه های آنها اعمال خواهد شد.

2- در مورد هر مسابقه ای که توسط فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ سازماندهی و برگزار می شوند، اعمال خواهد شد.

ماده 4- اشخاص مشمول اين مقررات

1- کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که در رشته های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی ( زنان و مردان ) درکليه رده های سنی ، فعاليت می کنند به شرح زیر مشمول این مقررات هستند :

الف- مقامات رسمی.

ب- تمام اشخاص حقيقی و حقوقی عضو مجمع عمومی فدراسيون و اعضای وابسته به آنها .

ج- اشخاصی که توسط فدراسيون وظيفه ای به آنها جهت اجرا محول شده است.

د- مقامات رسمی مسابقه؛

ه- تمام باشگاه های فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی و اعضای آنها .

و- بازیکنان و جانشينان ایشان.

ز- واسطه های نقل و انتقالات و کارگزاران رسمی مسابقات.

ح- تماشاگران.

ط- اشخاصی که برای شرکت در انتخابات مختلف فدراسيون فوتبال یا هيات ها نامزد می شوند.

2- تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی فوق الذکر تابع تصميمات انضباطی فدراسيون فوتبال هستند. همچنين این اشخاص، اساسنامه، مقررات، آئين نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها وکليه تصميمات فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ ، فيفا ، برد بين المللی فوتبال ، کنفدراسيون فوتبال آسيا ، مقررات داخلی و بين المللی فوتسال و فوتبال ساحلی را به رسميت شناخته و پایبند به اجرای آن هستند.

ماده5- تفسیر

رکن قضایی باید در اجرا و تفسير این مقررات به ترتيب زیرتصميم گيری نماید:

الف- مراجعه به اساسنامه، مقررات، آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها یا تصميمات فدراسيون فوتبال .

ب- مراجعه به اساسنامه ، مقررات ، آیين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و تصميمات فيفا و

کنفدراسيون فوتبال آسيا ، مقررات بازی فوتبال(Laws of the Game )، مقررات بين المللی بازیهای فوتسال و فوتبال ساحلی.

ج- در صورت فقدان قاعده قابل استناد در مقررات فوق و عدم کفایت آنها ، استناد به قوانين موضوعه جمهوری اسلامی ایران که رکن قضایی صالح، متناسب تشخيص دهد.

ماده 6- رکن قضايی

1- بر اساس ماده 61 اساسنامه رکن قضایی فدراسيون فوتبال عبارت است از : کميته انضباطی ، کميته اخلاق و کميته استيناف .

2- ریيس و کليه اعضای رکن قضایی توسط ریيس فدراسيون به هيات ریيسه معرفی و بعد از تایيد هيات ریيسه ، احکام انتصاب ایشان توسط ریيس فدراسيون صادر و ابلاغ می شود .

3- در صورت عدم تایيد اشخاص پيشنهادی ریيس فدراسيون توسط هيات ریيسه ، اشخاص دیگری توسط ریيس به هيات ریيسه معرفی می شوند و در صورتيکه فعاليت رکن قضایی به دليل عدم انتخاب اعضاء با اشکال مواجه شده باشد جلسه بعدی هيات ریيسه به منظور بررسی اعضای جدید پيشنهادی باید حداکثرظرف یک هفته تشکيل شود.

4- هرجا در این مقررات ، حق یا تکليفی متوجه ریيس رکن قضایی باشد در غياب وی ، معاون رکن قضایی صاحب آن حق یا عهده دار آن تکليف است.

ماده7- استقلال

1- رکن قضایی و اعضای آنها باید در رسيدگی به پرونده ها و اتخاذ تصميمات و صدور آراء کاملا استقلال داشته باشند و نباید هيچگونه توصيه یا دستوری را از هيچ شخص حقيقی یا حقوقی در هر جایگاه یا مقامی که باشد بپذیرند .

2- اعضای رکن قضایی نمی توانند در هيات ریيسه و یا هيچ یک از کميته ها ، دپارتمانها و سایر بخشهای فدراسيون ، سازمان ليگ ، هيات ها و یا باشگاه ها عضویت داشته یا با آنها در هيچ سطحی و از هيج نوعی همکاری یا ارایه مشاوره داشته باشند .

3- اعضای رکن قضایی در رفتار ، رسيدگی ها ، اتخاذ و اجرای آراء و تصميمات ، متعهد به رعایت دقيق اساسنامه فدراسيون فوتبال و سایر مقررات ، آیين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و تصميمات فدراسيون فوتبال و اساسنامه فيفا ، کنفدراسيون فوتبال آسيا و مقررات ابلاغی آنها به اعضا هستند .

ماده8- فرض عدم مسوولیت

اعضای رکن قضایی فدراسيون در قبال فعل یا ترك فعلی که در جهت رسيدگی های قانونی مرتکب می شوند مسووليتی ندارند مگر آنکه مرتکب تقصير فاحشی شده باشند.

ماده9- کمیته انضباطی

1- کميته انضباطی تشکيل می شود از حداکثر هفت نفر شامل یک نفر بعنوان ریيس ، یک نفر بعنوان معاون و حداکثر پنج نفر عضو عادی .

2- ریيس و معاون ، الزاماً باید دارای دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق از دانشگاههای معتبر مورد تایيد وزارت علوم باشند .

3- جلسات کميته انضباطی با حضور اکثریت مطلق که یکی از آنها باید ریيس یا معاون باشد، رسميت دارد.

4- تصميمات کميته انضباطی با اکثریت آرای حاضرین در جلسه اتخاذ می شود و در صورت تساوی آراء ، رای ریيس ، ملاك خواهد بود .

5- در صورت فراهم بودن هر دو شرط زیر ، ریيس کميته انضباطی می تواند منفرداً و بدون حضور سایر اعضای کميته انضباطی ، اتخاذ تصميم نماید :

الف- احراز ضرورت و فوریت اتخاذ تصميم با ذکر دلایل و استدلال در صورتجلسه و رای صادره.

ب- مجازات قانونی تخلف مذکورصرفا : اخطار ، توبيخ ، جریمه نقدی تا یکصد ميليون ریال یا محروميت یک جلسه ای یا ترکيبی از آنها باشد.

6- اعضای کميته انضباطی ، متعهد به رازداری هستند و نمی توانند درباره جزیيات و اسناد و مدارك موجود در پرونده ، با هيچ کس بغير از مقامات صالح قضایی و قانونی صحبت نموده یا اطلاعاتی ارایه نمایند .

ماده 10- کمیته استیناف

1- کميته استيناف مسوول رسيدگی به تجدیدنظرخواهی اشخاص از آرای غير قطعی کميته انضباطی ، کميته اخلاق ، کميته وضعيت بازیکنان و همچنين مرجع حل اختلاف در تشخيص صلاحيت می باشد .

2- کميته استيناف تشکيل می شود از حداکثر هفت نفر شامل یک نفر بعنوان ریيس ، یک نفر به عنوان معاون و حداکثر پنج نفر عضو عادی .

3- ریيس و معاون ، الزاماً باید دارای دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق از دانشگاههای معتبرمورد تایيد وزارت علوم باشند

4- جلسات کميته استيناف با حضور اکثریت مطلق که یکی از آنها باید ریيس یا معاون باشد ، رسميت دارد.

5- تصميمات کميته استيناف با اکثریت آرای حاضرین در جلسه اتخاذ و در صورت تساوی آراء ، رای ریيس، ملاك خواهد بود .

6- در صورت فراهم بودن هر دو شرط زیر ، ریيس کميته استيناف می تواند منفرداً و بدون حضور سایر اعضای کميته استيناف ، اتخاذ تصميم نماید :

الف- احراز ضرورت و فوریت اتخاذ تصميم با ذکر دلایل و استدلال در رای .

ب- مجازات قانونی تخلف مذکورصرفاً : اخطار ، توبيخ ، جریمه نقدی تا دویست ميليون ریال یا محروميت تا سه مسابقه یا ترکيبی از آنها باشد.

7- اعضای کميته استيناف ، متعهد به رازداری هستند و نمی توانند درباره جزیيات و اسناد و مدارك موجود در پرونده ، با هيچ کس بغير از مقامات صالح قضایی و قانونی صحبت نموده یا اطلاعاتی ارایه نمایند .

ماده11- تشخیص صلاحیت و حل اختلاف

1- تشخيص صلاحيت یا عدم صلاحيت هر رکن قضایی نسبت به دعوا یا پرونده ای که به آن ارجاع شده است با همان رکن است . ملاك صلاحيت ، تاریخ ارجاع است . درصورتی که رکن رسيدگی کننده خود را صالح به رسيدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را جهت ارجاع به رکن صلاحيتدار ، نزد دبيرکل فدراسيون ارسال می نماید . رکن مرجوع اليه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نماید وچنانچه ادعای عدم صلاحيت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به کميته استيناف ارسال می کند .

2- در صورت اختلاف در تشخيص صلاحيت بين کميتۀ انضباطی ، کميتۀ اخلاق و کميته وضعيت بازیکنان کميتۀ استيناف در این خصوص رسيدگی و تصميم گيری خواهد نمود. رای کميته استيناف در تشخيص صلاحيت قطعی و لازم الاتباع خواهد بود .

تبصره : نسبت به تصميمات رکن قضایی در تشخيص صلاحيت ، فقط ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به اصل تصميم رکن قضایی مربوطه می توان اعتراض نمود.

ماده 12- صلاحیت عام کمیته انضباطی

کميته انضباطی مرجع صالح برای رسيدگی به تخلفاتی است که موجب نقض اساسنامه و یا سایر مقررات ،آئين نامه ها، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها یا تصميمات فدراسيون فوتبال ، فيفا ، کنفدراسيون فوتبال آسيا و نيز مقررات بازی فوتبال شده و در صلاحيت خاص سایر مراجع فوتبالی نباشد .

ماده13- صلاحیتهای خاص کمیته انضباطی

1- مجازات تخلفات جدی که از دید مقامات رسمی مسابقه پنهان مانده اند .

2- اصلاح اشتباهات آشکار داور در تصميمات انضباطی.

3- تمدید دوران محروميت ناشی از اخراج توسط داور مسابقه.

4- تعيين مجازاتهای تکميلی( بيشتر ) نظير جریمه نقدی و غيره .

ماده 14- صلاحیتهای عام و خاص کمیته اخلاق

صلاحيت های عام و خاص کميته اخلاق به موجب مقررات جداگانه تصویب و ابلاغ می گردد و در صورت بروز هرگونه تعارض یا ابهام در صلاحيت کميته انضباطی و کميته اخلاق ، اصل بر صلاحيت کميته انضباطی است.

ماده 15- صلاحیت داور در اتخاذ تصمیمات انضباطی

1- تصميمات انضباطی در جریان مسابقه توسط داور اتخاذ می شوند و تصميمات اتخاذ شده توسط داوران در زمين مسابقه ، نهایی هستند.

2- در مواردی که تصميمات داور دربردارندۀ اشتباه فاحشی باشد ، تنها آثار انضباطی آن تصميم قابل بررسی و اصلاح در رکن قضایی می باشد. بنابراین در صورت اشتباه در هویت شخص ، آثار انضباطی براساس این مقررات تنها متوجه شخصی خواهد بود که در عمل و واقعاً مرتکب آن تخلف شده است.

تبصره : اصلاح اشتباهات داوری توسط رکن قضایی موکول به درخواست ذینفع و پذیرش اشتباه توسط داوریا کميته و دپارتمان داوری می باشد .

3- اعتراض به اخطار یا اخراج از زمين مسابقه ، نزد رکن قضایی تنها در صورتی مسموع خواهد بود که اشتباه داور فقط در خصوص هویت شخص بوده باشد.

4- در مورد سو رفتار شدید ، در صورت عدم مشاهده صحنه توسط مقامات رسمی مسابقه ، رکن قضایی راساً می تواند اقدامات انضباطی را اعمال نماید .

ماده 16- شروع به تعقیب و رسیدگی

1- جهات قانونی شروع به تعقيب و رسيدگی به شرح زیر است :

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- اعلام مقامات رسمی

ج- وقوع تخلف یا جرم مشهود، در برابر روسای رکن قضایی

د- اظهار و اقرار شخص متخلف

ه- اطلاع رکن قضایی از وقوع جرم یا تخلف به طرق دیگر

و- اعتراض به تصميمات فدراسيون یا احکام رکن قضایی فدراسيون

ز- اعلام یا گزارش مراجع ، نهاد ها ، دستگاهها و مسوولين ) دولتی، قضایی ، امنيتی ، انتظامی و غيره) خارج از فوتبال که به هر نحو از وقوع تخلف یا جرمی مطلع شده اند .

ح- هر شخص دیگری به غير از اشخاص مشروحه فوق نيز که به اقتضای سمت یا مسووليتش در فوتبال از وقوع تخلف یا جرمی مطلع شود باید آن را به صورت کتبی به رکن قضایی فدراسيون اعلام نماید و رکن قضایی ملزم به رسيدگی است .

2- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع تخلف یا جرمی بوده ، در صورتی که قرائنی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقيب کافی است، هر چند قرائن دیگری برای تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمیتوان شروع به تعقيب کرد، مگر آنکه دليلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد یا تخلف و جرم مربوط به دوپينگ یا تبانی و فساد درفوتبال باشد. بهرحال اینگونه اظهارات باید مکتوب بوده و به امضاء اظهار کننده برسد .

3- گزارشها و نامههایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نيست، نمیتواند مبنای شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنکه دلالت بر دوپينگ ، وقوع تبانی یا فساد در فوتبال نماید .

4- مقامات رسمی مسابقه مکلف به گزارش تخلفاتی هستند که مشاهده می کنند یا از آنها مطلع می شوند.

ماده17- اصحاب پرونده و ذينفعان

1- اصحاب پرونده عبارتند از کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که رای مستقيماً راجع به ایشان است و درصورت قابليت اعتراض ، حق اعتراض به رای را دارند .

2- اشخاص حقيقی ، حقوقی و فدراسيون فوتبال در صورتيکه اثر رسيدگی مستقيم یا غير مستقيم ، متوجه ایشان باشد ممکن است بعنوان ذینفع ، راساً توسط رکن قضایی و یا بنابه درخواست خودشان به دادرسی نزد رکن قضایی وارد شوند .

ماده 18- وکالت در رکن قضايی

1- اصحاب پرونده و ذی نفعان حق دارند جهت کليه مراحل تعقيب و دادرسی و اجرای حکم در رکن قضایی فدراسيون فوتبال وکيل معرفی نمایند و در انتخاب وکيل خود آزاد هستند.

2- وکيل ( نماینده ) معرفی شده ممکن است از وکلای دادگستری یا شخصی غير از وکلای دادگستری باشد . در صورتی که وکيل یا نماینده اشخاص حقيقی ، وکيل دادگستری نباشد باید الزاماً وکالتنامه رسمی تنظيم شده در دفترخانه اسناد رسمی با اشاره صریح به مشخصات پرونده ، اصحاب پرونده ، موضوع پرونده وحدود اختيارات در اختيار داشته باشد . معرفی نماینده از سوی باشگاه ها یا هيات ها بوسيله سربرگ و مهررسمی آنها با تصریح به مشخصات پرونده ، اصحاب پرونده ، موضوع پرونده و حدود اختيارات بلامانع است.

3- در صورت تشخيص و دعوت رکن قضایی ، اشخاص باید شخصا در رکن قضایی حاضر شوند اما به هرحال حق دارند که وکيل خود را همراه داشته باشند و در زمان حضور در رکن قضایی از خدمات وکيل بهره مند باشند.

ماده 19- زبان دادرسی

1- زبان دادرسی نزد رکن قضایی فدراسيون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ، زبان پارسی است که بر اساس قانون اساسی ، زبان رسمی کشور شناخته می شود و کليه مراحل دادرسی اعم از شفاهی و کتبی به این زبان خواهد بود .

2- در صورتيکه یکی از طرفين دعوی هرگونه دليل ، سند و یا لایحه ای به زبانی غير از پارسی تقدیم رکن قضایی نماید باید ترجمه رسمی آن را که مورد تایيد یکی از دارالترجمه های رسمی داخلی باشد ضميمه آن نماید.

3- در صورتيکه یکی از اصحاب پرونده ، ایرانی نباشد الزاماً باید مترجم مورد اعتماد خود را به رکن قضایی فدراسيون معرفی نماید . در غير اینصورت ، در صورتيکه خواهان یا شاکی باشد با اخطار قبلی و رعایت فرصت کافی دعوی وی به دليل عدم امکان رسيدگی مختومه تلقی می شود و در صورتی که خوانده یا مشتکی عنه باشد ، مترجم برای وی فراهم و هزینه آن جزء هزینه های دادرسی از وی وصول خواهد شد .

ماده 20- شکل رسیدگی

1- در رسيدگيهای رکن قضایی فدراسيون فوتبال ، اصل بر رسيدگی غير حضوری است .

2- با رعایت اصل فوق ، قبل از صدور رای باید فرصت حضور یا ارایه لایحه دفاعيه به طرفين اعطاء و اظهارات و دفاعيات ایشان ( شفاهی یا مکتوب ) اخذ شود .

3- در صورت دعوت به جلسه رسيدگی ، عدم حضور طرفين با وجود رعایت تشریفات مقرر برای دعوت و ابلاغ ، مانع از شروع رسيدگی و صدور رای نيست .

4- در صورت تشکيل جلسه طرفين حق دارند اظهارات و دفاعيات خود را ضمن حضور در جلسه به صورت شفاهی اظهار نمایند یا لایحه ارایه نمایند .

5- طرفين حق دارند تحت نظر رکن قضایی محتویات پرونده که جنبه محرمانه ندارد را مطالعه نمایند.

6- طرفين حق دارند از محتویات پرونده که جنبه محرمانه ندارند رونوشت یا فتوکپی تهيه نمایند.

6- رای صادره بایستی مستدل و متکی به مبانی حقوقی و قانونی باشد.

7- در شرایط خاص از جمله لزوم محرمانه ماندن موضوعات یا ناشناس ماندن اشخاص ، ممکن است برخی از حقوق فوق تا حدی محدود شوند و در این صورت رکن قضایی مربوطه باید با ذکر استدلال و دلایل کافی، حدود محرمانگی و محدودیت حقوق اصحاب پرونده را در صورتجلسه به دقت تصریح و احصاء و به آنها ابلاغ نماید.

ماده 21- تشکیل جلسه ، حقوق اصحاب پرونده ، محرمانگی ، ابلاغ تصمیمات

1- جلسات رکن قضایی توسط ریيس و در غياب وی توسط معاون تشکيل و اداره می شود .در هنگام برگزاری جلسه رسيدگی ، هيچ کس غير از اصحاب پرونده از جمله اعضای سایر بخشهای فدراسيون حق حضور در جلسه را ندارند مگر اینکه حضور آنها به تشخيص ریيس رکن قضایی ضرورت داشته و بدین منظوررسما دعوت شده باشد . حضور و دليل حضور چنين شخصی باید در صورتجلسه رسيدگی قيد و ثبت شود .

2- رسيدگی در رکن قضایی بدون حضور اصحاب رسانه صورت می گيرد.

3- مذاکرات اعضا برای اتخاذ تصميم نهایی بدون حضور طرفين ، اصحاب رسانه و پشت دربهای بسته انجام می شود.

4- در مورد تخلفات راجع به مسابقات ، قبل از اتخاذ تصميم باید گزارش داور و گزارش ناظر مسابقه را حتما مورد توجه قرار داد .

5- در صورت درخواست اصحاب پرونده و یا در صورت تشخيص رکن قضایی ، جلسات تحقيق و رسيدگی ، به هزینه متقاضی به صورت صوتی و تصویری ضبط خواهند شد . فایل ضبط شده محرمانه بوده و به اصحاب دعوا یا ذینفعان تسليم نخواهد شد اما در صورت درخواست اصحاب پرونده گواهی کتبی مبنی بر ضبط جلسات به ایشان تسليم می شود تا چنانچه ایشان مدعی شوند که آیين و الزامات دادرسی رعایت نشد ه ویاحقی در جریان رسيدگی از ایشان تضييع شده است ، این فایل در محل فدراسيون فوتبال و در حضور ریيس رکن قضایی مربوطه و ریيس کميته استيناف و ریيس فدراسيون فوتبال یا نماینده وی بازبينی شود .

6- فایل مذکور به مدت - 2 سال در گاوصندوق رکن قضایی نگهداری و بعد از آن معدوم خواهد شد .

7- غيبت اصحاب پرونده یا ذینفعان با وجود دعوت به جلسه رسيدگی ، مانع تشکيل جلسه و رسيدگی نيست .

8- اگر اصحاب پرونده در مورد تعویق یا تجدید جلسه رسيدگی به توافق برسند ، رکن قضایی می تواند به آن ترتيب اثر دهد .

9- اگر همزمان با رسيدگی به یک تخلف ، دعوی دیگری عليه همان شخص حقيقی یا حقوقی مطرح یا گزارش جدیدی عليه وی واصل شود ، رکن قضایی می تواند پرونده ها را تجميع و رای واحد صادر نماید .

10- رکن قضایی می تواند در موارد فوری که ضرورت اقتضاء نماید از طریق تلفن کنفرانس یا ویدیوکنفرانس و طرق مشابه اتخاذ تصميم نماید.

11-کليه اوراق و ابلاغهای مربوطه به باشگاه ها ، مربيان ، بازیکنان ، مقامات و کارکنان باشگاه ها در سطح ليگ برتر و ليگ یک مستقيما به باشگاه ارسال و یک روز بعد از ارسال ، ابلاغ شده تلقی می شود ؛ ارسال به باشگاه از طریق اتوماسيون صورت می گيرد .

کليه اوراق و ابلاغهای مربوطه به هيات ها ، باشگاه ها ، مربيان ، بازیکنان ، مقامات و کارکنان باشگاه ها درسطح ليگ های پایين تر به هيات فوتبال مربوطه ارسال می شود و دو روز بعد از تاریخ ارسال به هيات فوتبال ، اوراق مذکور ابلاغ شده تلقی می شوند ؛ ارسال به هيات فوتبال از طریق اتوماسيون صورت می گيرد.

تبصره : هيات فوتبال مکلف است در اسرع وقت و بدون تاخير ، اوراق مذکور را به مخاطب ابلاغ و رسيد ابلاغ را به ضميمه نامه رسمی و از طریق اتوماسيون اداری به فدراسيون فوتبال ارسال نماید .

12- هيچ کس حق افشای هيچ یک از اوراق پرونده اعم از اسناد ومدارك ارایه شده طرفين ، مشخصات و اظهارات شهود ، نظرات کارشناسی ، گزارش داوری و ناظر مسابقه ، مذاکرات و صورتجلسات دادرسی و غيره را ندارد .

13- ریيس و کليه اعضای رکن قضایی باید ضمن توجه کامل به وصف محرمانگی و بی طرفی ، از هرگونه اظهار نظر در خصوص پرونده و محتویات آن و نيز هرگونه مصاحبه با رسانه ها تا قبل از صدور رای خودداری نمایند . بعد از صدور رای و در صورت نياز به پاسخگویی یا تفسير رای ، این امر ترجيحا از طریق سایت رسمی فدراسيون صورت می گيرد.

14- انتشار رای قبل از امضاء وابلاغ آن توسط هرشخص به طور کلی ممنوع و در حکم افشای اسرار می باشد.

15- هرگاه در تنظيم و نوشتن رای ، سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن رای درخواست تجدیدنظر نشده ، رکن قضایی بدوی راساً یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحيح می نماید و رای تصحيحی به طرفين ابلاغ خواهد شد .اصلاح رای بعد از درخواست تجدیدنظر و نيز اصلاح آرای صادر شده توسط کميته استيناف بر عهده کميته استيناف است. تسليم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحيحی ممنوع است . حکم درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجرا خواهد شد.

تبصره 1- در مواردی که اصل حکم یا قرار رکن قضایی ، قابل تجدیدنظرخواهی است تصحيح آن نيز در مدت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود .

تبصره 2- چنانچه رای مورد تصحيح به واسطه رسيدگی در کميته استيناف ، نقض گردد رای تصحيحی نيز از اعتبار خواهد افتاد .

16- در صورت ایجاد بی نظمی یا اختلال در جلسه رسيدگی ، رکن قضایی می تواند با رعایت ترتيب و با ذکر نحوه اختلال درصورتجلسه بدواً به شخص خاطی اخطار نماید و در صورت عدم توجه و ادامه بی نظمی و اختلال ، مبادرت به جریمه نقدی وی از بيست ميليون تا پنجاه ميليون ریال نماید و نهایتاً در صورت ضرورت وی را از جلسه اخراج نماید . اینگونه مجازاتها باید علاوه بر درج در صورتجلسه ، با ذکر دليل ، ضمن رای راجع به موضوع اصلی نيز آورده شوند .

ماده 22- نحوه اتخاذ تصمیم انضباطی

1- رکن قضایی صالح ، با توجه به عناصر موضوعی و حکمی تخلف واقع شده و نيز با ملاحظه شرایط مخففه یا مشدده احتمالی ، درباره نوع و ميزان اقدامات انضباطی و مجازات ها ، اتخاذ تصميم می نماید .

2- مدت محروميت باید دقيقاً مشخص شود مگر اینکه مقررات صراحتا به نحو دیگری تجویز نماید.

3- رکن قضایی می تواند تصميم بگيرد که مجازاتها محدود به یک ناحيه خاص جغرافيایی یا یک یا چندگروه و سری خاص از رقابت ها باشد

4- رکن قضایی در هنگام اتخاذ تصميم باید همه جوانب امر و مستندات موجود را در نظر بگيرد و اگرچه عدم تقصير در این مقررات رافع مسووليت نيست ولی می توان درجه تقصير را در تعيين ميزان مجازات مورد ملاحظه قرار داد.

5- اگر رکن قضایی معتقد باشد که اطلاعات ارایه شده از ناحيه یک شخص متخلف ، در کشف تخلف )جرم) نقش موثری داشته است می تواند با استفاده از اختيارات خود ، نسبت به تخفيف مجازات یا حتی بخشش کامل وی اتخاذ تصميم نماید.

ماده 23- امتناع اعضا از شرکت در فرآيند دادرسی و صدور رای و ايراد به آنها

1- اعضای رکن قضایی در مواردی که دلایل جدی برای تردید در بی طرفی آنها موجود باشد باید از شرکت در جلسه رسيدگی و همچنين شرکت در مذاکرات برای اتخاذ تصميم و اعلام رای امتناع نمایند. هرگاه ایرادمذکور تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد رکن قضایی مکلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن رای دهد .

2- از جمله مواردیکه اعضای رکن قضایی باید از شرکت در جلسات و مذاکرات و رای گيری امتناع نمایند می توان به موارد زیر اشاره کرد همچنين طرفين پرونده نيز میتوانند در این موارد ایراد رد عضو را مطرح کنند :

الف- چنانچه عضو مذکور در نتيجه دادرسی نفع مستقيم داشته باشد

ب- چنانچه عضو مذکور قبلاً در موضوع پرونده تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفين بوده باشد.

ج- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بين عضو و یکی از طرفين وجود داشته باشد .

د- عضو رکن قضایی ، قيم یا مخدوم یکی از طرفين دعوی باشد یا یکی از طرفين، مباشر امور وی یا امور همسر وی باشد.

ه- عضو رکن قضایی ، همسر و یا فرزند او ، وارث یکی از طرفين باشند.

ز- بين عضو رکن قضایی ، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفين یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کيفری یا انضباطی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بيش از دو سال نگذشته باشد.

3- عضوی که به هریک از دلایل فوق باید از شرکت در جلسه و مذاکرات و رای گيری امتناع کند ، مکلف است که بلافاصله و در اسرع وقت ، ریيس رکن قضایی را از موضوع مطلع نماید.

4- چنانچه یکی از طرفين ایراد رد عضو را مطرح کند ، ریيس رکن قضایی قبل از ورود به ماهيت پرونده به آن ایراد رسيدگی و اظهار نظر می کند .

5- اقدامات عضوی که به تشخيص ریيس رکن قضایی نباید در دادرسی شرکت می کرده است ، باطل و بلااثر تلقی می شود .

6- در صورت تردید یا حدوث اختلاف در موجود بودن یا نبودن موارد لزوم امتناع اعضا از حضور در رسيدگی ، ریيس رکن قضایی یا معاون به این موضوع رسيدگی و اتخاذ تصميم می نماید . در صورتی که موضوع مربوط به خود ریيس رکن قضایی باشد ریيس کميته استيناف یا معاون به این موضوع رسيدگی و اعلام نظرمی نماید .

ماده 24- کشف جرم يا ساير تخلفات انضباطی در جريان رسیدگی

چنانچه رکن قضایی در جریان رسيدگی متوجه وقوع جرمی شود که رسيدگی به آن در صلاحيت رکن قضایی فوتبال نباشد مکلف است مراتب را از طریق دبيرکل یا ریيس فدراسيون فوتبال در اسرع وقت به اطلاع مقامات صالح قضایی کشور برساند . همچنين رکن قضایی در صورت کشف تخلفاتی که رسيدگی به آنها در صلاحيت سایر مراجع قضایی ورزشی باشد باید در اسرع وقت اقدامات لازم را به منظور اعلام ورسيدگی ، به آنها انجام دهد .

ماده 25- توقف رسیدگی

رسيدگی در رکن قضایی به دلایل زیر متوقف می شود :

الف- توافق طرفين یا اعلام گذشت شاکی ) صرفاً در مواردی که دارای جنبه خصوصی باشد.)

ب - اظهار رسمی ورشکستگی نزد محاکم قضایی دادگستری با رعایت تشریفات قانونی مربوطه ( تا هنگام تعيين تکليف محاکم قضایی دادگستری).

ج- عدم وجود جهت قانونی برای ادامه رسيدگی .

د- فوت یا حجر متخلف.

ماده 26- مرور زمان

1- بعد از انقضای مواعد زیر ، چنانچه در خصوص تخلف یا جرمی ، تعقيب و رسيدگی آغاز نشده باشد دیگر رسيدگی به آن موضوع به استناد این مقررات ، در رکن قضایی فدراسيون فوتبال امکان پذیر نيست :

الف- دو سال برای تخلفاتی که در جریان مسابقه واقع شده اند ؛

ب- هشت سال برای تخلفات مربوط به دوپينگ؛

ج- ده سال برای سایر تخلفا ت.

2- فساد در فوتبال ( دستکاری در نتایج مسابقات، تبانی ، رشاء و ارتشاء ، تعارض منافع ، پيشنهادات و هدایای نامشروع ، عدم امانتداری ، عدم رازداری ، شرط بندی) و تخلفات و جرایم عليه اشخاص زیر 18 سال مشمول مرور زمان نيستند .

3- مرور زمان از زمان ارتکاب تخلف یا جرم محاسبه می شود.

4- در خصوص جرایم و تخلفاتی که در یک دوره معين واقع شده اند یا مستمر بوده اند از تاریخ خاتمه آنها.

5- در مواردی که تخلف یا جرم ، تکرار شده ، مرور زمان از تاریخ آخرین ارتکاب محاسبه می شود .

6- مرور زمان فوق الذکر با انجام اقدامات تعقيبی ، متوقف شده و مجدداً از نو محاسبه می شود.

7- مدت مرور زمان احکام قطعيت یافته رکن قضایی - 5 سال است و از تاریخ قطعی شدن آنها محاسبه می شود .

ماده 27- هزينه دادرسی

1- در پرونده هایی که شاکی یا خواهان خصوصی ندارند و بخشهای مختلف فدراسيون و یا رکن قضایی بر اساس تکليف قانونی خود پيگيری می کنند ، نيازی به تادیه هزینه دادرسی نيست و فدراسيون فوتبال ازپرداخت هزینه دادرسی معاف است . در صورتيکه شخص مورد تعقيب ،محکوم شده و تجدیدنظرخواهی نماید ، مکلف به تادیه هزینه دادرسی مرحله تجدید نظرخواهی می باشد .

2- هزینه دادرسی پرونده هایی که شاکی یا خواهان آنها شخص یا مرجعی غير از فدراسيون فوتبال باشد ، بر عهده شاکی یا خواهان می باشد .

3- ميزان هزینه دادرسی رکن قضایی فدراسيون فوتبال ، سالی یک مرتبه توسط هيات ریيسه تعيين و ابلاغ می شود .

4- هزینه دادرسی توسط شاکی یا خواهان و محکوم له به حساب فدراسيون فوتبال واریز و اصل فيش بانکی تقدیم رکن قضایی رسيدگی کننده می شود تا در پرونده نگهداری شود .

5- در صورت ناقص بودن پرونده از حيث عدم پرداخت هزینه های دادرسی و سایر هزینه های مرتبط از قبيل هزینه کارشناسی ، مراتب به شاکی ابلاغ تا ظرف مدت یک هفته بعد از ابلاغ نسبت به واریز هزینه دادرسی و رفع نقص اقدام نماید در غير این صورت قرار رد دعوی وی صادر خواهد شد . قرار مذکور ظرف مدت یک هفته بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در کميته استيناف است.

 ماده 28- اقدامات انضباطی

1- اقدامات انضباطی زیر را می توان برای اشخاص حقوقی در نظر گرفت :

الف- اخطار؛

ب- توبيخ؛

ج- جریمه نقدی؛

د- ابطال نتيجه مسابقه

ه- کسر امتياز

و- بازنده کردن تيم متخلف

ز- محروميت از برگزاری مسابقه در ورزشگاه خاص

ح- برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگران

ط- برگزاری مسابقه در زمين بيطرف

ی- محروميت از نقل و انتقالات

ك- اخراج از مسابقات

ل- سقوط به دسته پایين تر

م- استرداد عنوان یا (و ) جایزه ؛

ن- محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی

2- اقدامات انضباطی زیر را می توان برای اشخاص حقيقی در نظر گرفت :

الف- اخطار؛

ب- اخراج

ج- توبيخ؛

د- جریمه نقدی ؛

ه- محروميت از تعداد مشخصی مسابقه یا برای یک دورۀ زمانی معين؛

و- محروميت از ورود به ورزشگاه

ز- محروميت از نشستن روی نيمکت

ح- محروميت از ورود به رختکن

ط- محروميت از کليۀ فعاليت های مرتبط با فوتبال؛

ی- استرداد عنوان و / یا جایزه

4- رکن قضایی می تواند چند مجازات را بصورت توام و مجموع ، اعمال نماید.

5- در اجرای این مقررات ، احراز تقصير یا سوء نيت برای مجازات اشخاص ضرورت ندارد و کليه تخلفات و جرایم ، صرف نظر از عمدی یا سهوی بودن آنها قابل مجازات هستند مگر اینکه مقررات در این خصوص به نحو دیگری تصریح نموده باشد با این حال رکن قضایی می تواند با ملاحظه درجه تقصير ، ميزان مجازات را تعيين نماید.

6- از منظر این مقررات ، تخلفات (جرایم) ناتمام و شروع به تخلف ( جرم ) نيز مستوجب مجازات است اما مجازات آن ، حداقل مجازات مندرج در این مقررات خواهد بود.

7- هر شخصی که عمداً در وقوع یک جرم یا تخلف به هر شکل و صورتی مداخله داشته باشد اعم از آنکه عمل وی تحت عنوان معاونت ، مشارکت یا آمر باشد از منظر این مقررات باید مجازات شود .مرجع رسيدگی کننده با ملاحظه درجه تقصير و نحوه مداخله وی ، ميزان مجازات را تعيين می کند که در هرحال نباید ازحداقل مندرج در این مقررات کمتر باشد .

ماده 29- اخطار

به معنای یادآوری مفهوم یک قاعده انضباطی به همراه هشدار قانونی به متخلف دال بر مجازات در صورت نقض مقررات در آینده است .

ماده 30- توبیخ

اعلاميه رسمی و مکتوب است که به منظور تقبيح تخلف ، خطاب به شخص متخلف صادر و ابلاغ می شود .

ماده 31- جريمه نقدی

۱- وجهی است که از سوی رکن قضایی به عنوان مجازات شخص متخلف ، براساس پول رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران تعيين می شود.

2- در مورد اشخاص حقيقی ميزان جرایم نقدی نباید از پنجاه ميليون ریال کمتر یا بيشتر از پانصد ميليون ریال باشد.

3- در مورد اشخاص حقوقی ميزان جرایم نقدی نباید از یکصد ميليون ریال کمتر یا بيشتر از یک ميليارد ریال باشد.

4- باشگاه ها در قبال کليه مجازات های مالی و نقدی بازیکنان ، مقامات رسمی و کارمندان و باشگاه ، متضامناً مسوول هستند و ترك باشگاه یا خاتمه قرارداد ایشان با باشگاه بعد از صدور حکم ، رافع این مسووليت نيست.

5- در ليگ یک و پایين تر و همچنين در مورد مسابقات رده های سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و اميدها ، حداقل و حداکثر جرایم نقدی تا پنجاه درصد ميزان مندرج در این مقررات کاهش می یابد . مفاد این بند در خصوص جرایم نقدی منظور شده برای رده های سنی نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و اميد ها در کل این مقررات قابل تسری می باشد.

ماده 32- استرداد جوايز و عناوين

به مفهوم استرداد کليه جوایز و مزایای دریافتی اعم از نقدی و غيرنقدی و اشياء نمادین ) مدال ، جام

قهرمانی ، نشان پيروزی و...) و عناوین می باشد و شامل حقوق و دستمزد پایه قراردادی نمی باشد.

ماده 33- کارت زرد

1- اخطاری است که داور به بازیکنی می دهد که در جریان مسابقه ، مرتکب رفتار غيرورزشی شده (که این رفتار غيرورزشی شدید نيست).

2- دریافت دو کارت زرد در جریان یک مسابقه منجر به اخراج ( کارت قرمز غير مستقيم ) و محروميت ازمسابقه بعدی می شود . این دو اخطار که منجر به ارایه کارت قرمز شده اند از سابقه بازیکن پاك می شوند .

3- محروميت بازیکنان یا ذخيره ها در مسابقات ليگ کشوری یا حذفی ازحيث جمع اخطارهای دریافتی در مسابقات مختلف ، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که هرساله توسط سازمان ليگ پيشنهاد و به تصویب هيات ریيسه فدراسيون می رسد .

4- اگر مسابقه ای که نا تمام رها شده است مجددا برگزار شود ، کارتهای زرد ارایه شده در طی آن مسابقه ابطال می شوند . اگر چنين مسابقه ای تکرار نشود کارتهای زرد دریافتی توسط تيمی که مسبب ناتمام ماندن مسابقه بوده است به قوت و اعتبار خود باقی می مانند و اگر هر دو تيم مقصر باشند تمام کارتهای زرد معتبر خواهند بود .

5-کارتهای زرد ارایه شده در طی یک مسابقه که نتيجه آن توسط مرجع صالح تعيين می شود ، معتبر باقی می مانند .

6- اگر بازیکنی در نتيجه رفتار غير ورزشی شدید با کارت قرمز مستقيم مواجه و اخراج شود ، کارت زرد دریافتی وی در جریان همان مسابقه نيز معتبر باقی می ماند.

ماده 34- اخراج

1- مفهوم آن دستور داور به اشخاص برای ترك زمين مسابقه و محوطه اطراف آن از جمله نيمکت در جریان یک مسابقه است . شخصی که اخراج می شود می تواند از جایگاه تماشاگران ناظر مسابقه باشد مگرآنکه به موجب حکم رکن قضایی ، حق ورود به ورزشگاه را نداشته باشد.

2- اخراج بازیکنان با نشان دادن کارت قرمز صورت می گيرد . اگر نشان دادن کارت قرمز به منظور جریمه رفتار غيرورزشی خشن منطبق با قاعده 12 از قواعد بازی فوتبال باشد ، کارت قرمز مستقيم تلقی می شود و اگر در نتيجه دریافت دو کارت زرد در یک مسابقه ارایه شود کارت قرمز غير مستقيم تلقی می شود .

3- مقام رسمی که اخراج می شود در ادامه همان مسابقه مشروط به آنکه مزاحم تماشاگران نشود و جریان مسابقه را مختل ننماید می تواند دستورات و راهنمایيهای لازم را از جایگاه تماشاگران به شخص دیگری که جانشين وی روی نيمکت است ارایه نماید.

4- مقام رسمی که اخراج می شود به هيچ عنوان حق ورود به رختکن و همچنين حق حضور در ميکس زون و شرکت در کنفرانس خبری پایان مسابقه را ندارد .

5- اخراج در هر صورت حتی اگر مسابقه نيمه تمام رها شود یا نتيجه آن ابطال شود یا نتيجه آن توسط مراجع صالح تغيير کند ، موجب محروميت خود به خود از مسابقه بعدی می شود . کميته انضباطی می تواند مدت چنين محروميتی را تمدید کند.

ماده 35- محرومیت از حضور در مسابقه

1- محروميت از حضور در مسابقه به معنای محروميت از حضور در مسابقه یا رقابتهای بعدی و همچنين محروميت از : حضور در محوطه پيرامون زمين مسابقه ، نشستن روی نيمکت ، ورود به رختکن ، حضور درميکس زون و محروميت از حضور در کنفرانس خبری ( قبل و بعد مسابقه ) در طول مدت محروميت است .

2- مدت زمان محروميت بر اساس روز ، ماه یا مسابقه تعيين می شود و محروميتی که به این شکل اعلام می شود نباید بالغ بر 24 ماه یا 24 مسابقه باشد مگر آنکه مقررات ، صراحتاً آن را تجویز کرده باشد .

3- اگر محروميت بر اساس تعداد مسابقه تعيين شده باشد در این صورت فقط مسابقاتی که واقعا برگزارشده اند محاسبه می شوند . اگر مسابقه لغو شود یا نيمه تمام بماند یا نتيجه آن بوسيله مراجع صالح تعيين شود یا تغيير کند ( به استثنای تخلف از ماده61 این مقررات ) در صورتيکه این موضوع در نتيجه تقصير تيم منتسب به شخص محروم رخ داده باشد ، آن مسابقه جزء محروميت وی محاسبه نمی شود .

4- شخصی که از حضور در مسابقه محروم است حق دارد از جایگاه تماشاگران یا جایگاه ویژه ، تماشاگرمسابقه باشد ( مگر اینکه از ورود به ورزشگاه محروم باشد ) اما حق ندارد در طول مسابقه با استفاده ازوسایل الکترونيکی یا مخابراتی یا هيچگونه وسيله و روش دیگری ( از جمله اشاره و کمک گرفتن از واسطه )مبادرت به برقراری ارتباط با نيمکت و بازیکنان نماید و در صورت تخلف ، به علت استنکاف از اجرای مقررات، مجازات می شود .

5- اگر نتيجه یک مسابقه متعاقبا به دليل حضور یک بازیکن غير مجاز سه بر صفر اعلام شود محروميت از حضور در مسابقه اجرا شده تلقی می گردد. این قاعده همچنين در مورد بازیکنی که عليرغم غير مجاز بودن در آن مسابقه حضور یافته است اعمال می شود .

6- اگر محروميت همراه با جریمه نقدی باشد ، محروميت تا زمان تادیه جریمه نقدی ادامه خواهد داشت.

ماده 36- محرومیت از ورود به رختکن و/يا نشستن بر روی نیمکت

محروميت از ورود به رختکن و / یا نشستن روی نيمکت ، شخص را از حق خود مبنی بر ورود به رختکن یا محوطه اطراف زمين مسابقه و خصوصا از نشستن روی نيمکت محروم می کند .

ماده 37- محرومیت از ورود به ورزشگاه

چنين مجازاتی شخص را از ورود به داخل و محدوده یک یا چند ورزشگاه خاص محروم می کند .

ماده 38- محرومیت از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال

ساحلی

این مجازات ، شخص حقيقی را از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی در داخل کشورممنوع می نماید مگر اینکه با تصميم رسمی فيفا در بعد بين المللی نيز اجرا شود . این محروميت از جمله شامل فعاليت به عنوان داور ، بازیکن ، مربی ، پزشک و فيزیوتراپ و فعاليتهای مشابه ، هرگونه فعاليتهای اداری و مدیریتی در حوزه فوتبال ، شرکت در دوره های آموزشی ، نامزدی در هرگونه انتخابات فوتبالی ، واسطه گری و کارگزاری رسمی مسابقات می باشد اما الزاماً محدود به این موارد نيست .

ماده 39- محرومیت از نقل و انتقالات

به معنای ممنوعيت یک باشگاه از ثبت بازیکن جدید ( داخلی و/یا بين المللی ) در مدت زمان تعيين شده می باشد .

ماده 40- انجام مسابقه بدون حضور تماشاگران

به معنای انجام یک یا چند مسابقه بدون حضور تماشاگران می باشد . در صورت تصميم رکن قضایی به برگزاری مسابقه پشت درهای بسته ، هيچ کسی به استثنای اشخاص ذیل حق حضور در ورزشگاه را ندارد مگر اینکه رکن قضایی حضور اشخاص دیگری را نيز ضروری تشخيص دهد :

الف- هریک از تيم ها و هيات همراه ، حداکثر پنجاه نفر شامل بازیکنان و مقامات رسمی .

ب- خبرنگاران و رسانه هایی که دارای کارت شناسایی معتبر و مورد تایيد فدراسيون و وزارت ورزش جهت ورود به ورزشگاه هستند .

ج- نيروهای انتظامی و امنيتی که وظيفه برقراری نظم و امنيت مسابقات و ورزشگاه ها را عهده دار هستند همچنين آتش نشانها و پزشکان و رانندگان آمبولانس ها.

د- کليه اشخاصی که وظيفه ای را در خصوص مسایل فنی ، اداره ، تعمير یا نگهداری ورزشگاه عهده دار هستند .

ه- حداکثر پنجاه نفر از نمایندگان فدراسيون فوتبال ، هيات فوتبال مربوطه و سازمان ليگ .

و- اشخاصی که بليط یا مجوز ورود به VIP , VVIP, CIP را در اختيار دارند .

ز- بعنوان یک استثناء و صرف نظر از اینکه تخلفی رخ داده یا خير می توان به علت مسایل امنيتی و با تایيد ریيس فدراسيون و در غياب وی با تایيد نواب ریيس فدراسيون ( با رعایت ترتيب حضور ) ، مسابقه را پشت درهای بسته و بدون تماشاگر یا در یک ورزشگاه خاص یا در زمين بی طرف برگزار نمود .

ماده 41- انجام مسابقه در زمین بی طرف

در این مقررات ، به مفهوم انجام مسابقه در یک ورزشگاه در استانی بی طرف می باشد .

ماده 42- محرومیت از انجام مسابقه در يک ورزشگاه خاص

به مفهوم محروميت یک باشگاه از برگزاری مسابقه مربوط به آن باشگاه در یک ورزشگاه خاص می باشد.

ماده 43- ابطال نتیجه مسابقه

چنانچه نتيجه ای که در زمين مسابقه به دست آمده است نادیده انگاشته شود ، نتيجه مسابقه ابطال شده محسوب می شود .

ماده 44- اخراج از رقابتها ( مسابقات )

به مفهوم محروميت یک باشگاه از حق حضور در رقابتهای جاری یا رقابتهای فصل یا فصول آتی می باشد .

ماده 45- سقوط به دسته پايین تر

به مفهوم تصميم رکن قضایی به سقوط یک باشگاه به دسته پایين تر می باشد

ماده 46- کسر امتیاز

رکن قضایی می تواند حکم به کسر امتيازاتی که قبلا توسط باشگاه کسب شده یا در آینده کسب خواهد شدصادر نماید .

ماده 47- تغییر نتیجه ( بازنده کردن )

1- تيمی که به این طریق مجازات می شود، 0-3 ( سه بر صفر ) بازنده تلقی می شود .

2- اگر تيمی که به موجب حکم رکن قضایی ، برنده اعلام می شود مسابقه را با اختلاف بيش از سه گل برنده شده باشد ، نتيجه واقعی به دست آمده در جریان مسابقه ملاك خواهد بود .

3- آثار بازنده اعلام نمودن تيم متخلف به شرح ذیل است :

الف- نتيجه مسابقه 0-3 به ضرر تيم متخلف محاسبه می شود. اگر تيمی که به موجب حکم رکن قضایی ، برنده اعلام می شود مسابقه را با اختلاف بيش از سه گل برنده شده باشد ، نتيجه واقعی به دست آمده در جریان مسابقه ملاك خواهد بود .

ب- جدول مسابقات با رعایت نتيجه اعلام شده ، اصلاح خواهد شد .

ج- گلهای واقعی به ثمر رسيده توسط تيم برنده ، به نام بازیکنان زننده گل در جدول گل زنان ثبت می شود.

4- با وجود تعيين و اعلام نتيجه یک مسابقه به ترتيب فوق ، رکن قضایی باید کليه تخلفات روی داده در جریان مسابقه از هر درجه و به هر ميزان را مورد رسيدگی قرار داده و متخلفين را مجازات نماید.

ماده48- ثبت کارتهای زرد و قرمز

1- کارتهای زرد و قرمز ارایه شده در جریان مسابقات در فدراسيون ( سازمان ليگ ) ثبت و ضبط می شوند و حتی الامکان به باشگاه ها اطلاع رسانی می شود .

2- اطلاع رسانی در این خصوص صرفا از جهت تاکيد و هماهنگی بيشتر است وگرنه این کارتها دارای اثر فوری هستند و محروميتهای ناشی از آنها صرف نظر از اینکه اطلاع رسانی شده یا نشده باشد اجرایی می شود .

3- باشگاه ها نمی توانند به عذر بی اطلاعی یا عدم اطلاع رسانی ، از بازیکنانی که به علل فوق محروم شده اند استفاده نمایند و در هر صورت استفاده از چنين بازیکنانی مصداق استفاده از بازیکن غير مجاز است .

ماده49- اخطارها و اخراج

1- شخصی که از زمين مسابقه یا منطقه فنی اخراج می شود ، خود به خود از اولين مسابقه بعدی در همان رقابتها محروم می شود مگر آنکه کميته انضباطی تصميم به افزایش مدت محروميت وی اتخاذ نماید یا محروميت وی را به دليل خطای آشکار داور لغو نماید.

2- بازیکنی که در مسابقات مختلف یک سری از رقابتها ، کارتهای زرد دریافت نماید ، طبق نصاب تعيين شده در مقررات برگزاری مسابقات و دستورالعمل های ابلاغ شده ، از مسابقه بعدی در همان رقابتها محروم می شود . چنين محروميتی قبل از سایر محروميتها و مجازات ها اجرا می شود . به هرحال و تحت هيچ شرایطی محروميت ناشی از دریافت کارتهای زرد در مسابقات متعدد در یک فصل از رقابتها به فصل دیگرمنتقل نمی شود.

3- اگر یک مسابقه بطور کامل تکرار شود ، کليه اخطارهای ( کارتهای زرد ) مربوط به آن مسابقه کان لم یکن تلقی می شوند اما کارتهای قرمز معتبر باقی می مانند.

4- چنانچه نتيجه یک مسابقه بر اساس تصميم مقامات رسمی تغيير نماید ، اخطارها ( کارتهای زرد ) و کارتهای قرمز آن مسابقه معتبر خواهند بود.

ماده 50- مسئولیت تضامنی

اگر هواداران ، بازیکنان ، مقامات رسمی یا اعضای اشخاص حقوقی مشمول این مقررات یا سایر اشخاصی که از سوی آنان یا باشگاه انجام وظيفه می کنند، مرتکب تخلفی شوند، شخص حقيقی و حقوقی تواماً مشمول اقدامات انضباطی یا دستورات خواهند شد هر چند که آن شخص حقوقی بتواند ثابت کند که مرتکب غفلت یا تقصيری نشده است.

ماده 51- اصول کلی رفتار

مقامات رسمی فدراسيون ، مقامات رسمی هيأت های فوتبال ، باشگاه ها و مقامات رسمی آنها ، بازیکنان ، سایر اعضای مجمع فدراسيون فوتبال و مقامات رسمی آنها و به طور کلی تمام افرادی که از سوی فدراسيون فوتبال ، سازمان ليگ ، هيات ها و باشگاه ها عهده دار انجام وظيفه ای هستند ، باید به مقررات بازی فوتبال، همچنين اساسنامه، مقررات، آئين نامه ها، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و تصميمات فيفا ، کنفدراسيون فوتبال آسيا ، فدراسيون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و سازمان ليگ احترام پایبند باشند و اصول رفتار اخلاقی، وفاداری، یکپارچگی و جوانمردی را رعایت نمایند.

ماده 52- تخلفات جزيی

اگر بازیکنی مرتکب یکی از تخلفات زیر شود با کارت زرد جریمه می شود :

الف- رفتار غير ورزشی

ب- اعتراض به تصميمات داور با گفتار یا عمل

ج- اصرار بر نقض قوانين بازی فوتبال

د- تاخير در شروع مجدد بازی

ه- عدم رعایت فاصله لازم در هنگام آغاز مجدد بازی با ضربه کرنر ، پرتاب اوت یا ضربه آزاد

و- ورود به زمين مسابقه یا ورود مجدد بعد از خروج بدون اجازه داور

ز- ترك عمدی زمين مسابقه بدون اجازه داور

ماده 53- تخلفات شديد

اگر بازیکنی مرتکب یکی از تخلفات زیر شود از زمين مسابقه اخراج می شود :

الف- خطای شدید در جریان بازی

ب- رفتار خشونت آميز

ج- انداختن آب دهان روی حریف یا هر شخص دیگر

د- ممانعت از به ثمر رسيدن گل حریف یا از بين بردن فرصت مسلم گلزنی از طریق لمس عمدی توپ با دست ( این موضوع شامل حال دروازه بان داخل محوطه جریمه تيم خود نمی شود )

ه- ممانعت از فرصت مسلم گلزنی حریف که به سمت دروازه حرکت می کند از طریق خطایی که مجازات آن ضربه آزاد یا پنالتی است

و- استعمال گفتار یا حرکات تهاجمی یا توهين آميز

ز- دریافت کارت زرد دوم در همان مسابقه

ماده 54- بد رفتاری در قبال حريف يا اشخاص ديگر به غیر از مقامات رسمی

مسابقه

1- شخص دریافت کننده کارت قرمز ، علاوه بر یک مسابقه محروميت که به صورت خود به خود متحمل آن می شود به ترتيب ذیل مجازات می شود :

الف- یک مسابقه محروميت به دليل ممانعت از فرصت مسلم گلزنی حریف ( مخصوصا بوسيله لمس عمدی توپ ).

ب- حداقل یک مسابقه محروميت به خاطر خطای شدید روی حریف در جریان بازی( مخصوصا خطایی که افراطی و بی رحمانه باشد )

ج- حداقل یک مسابقه محروميت به دليل رفتار غير ورزشی در قبال بازیکن حریف یا هر شخصی به غير از مقامات رسمی سابقه.

د- حداقل دو مسابقه محروميت به دليل حمله ( اعم از مشت زدن ، لگد زدن ، زدن با آرنج وغيره ) به حریف یا هر شخصی به غير از مقامات رسمی مسابقه.

ه- حداقل شش مسابقه محروميت به دليل انداختن آب دهان بر روی حریف یا هر شخصی به غير از مقامات رسمی مسابقه.

2- رکن قضایی در تمامی موارد فوق علاوه بر محروميت می تواند جریمه نقدی نيز برای متخلف منظور نماید.

3- اختيارات رکن قضایی برای مجازات یا اصلاح برخی تصميمات انضباطی به شرح ماده 77 مقررات انضباطی فيفا و ماده 13 این مقررات ، محفوظ است.

ماده55- بدرفتاری در قبال مقامات رسمی مسابقه

1- شخص دریافت کننده کارت قرمز ، علاوه بر یک مسابقه محروميت که به صورت خود به خود متحمل آن می شود مجموعاً به ترتيب ذیل مجازات می شود :

الف- حداقل چهار مسابقه محروميت به دليل رفتار غير ورزشی در قبال مقامات رسمی مسابقه با رعایت مواد 59 الی 60 و همينطور 64 الی 67 این مقررات.

ب- حداقل شش ماه محروميت به دليل حمله ( اعم از مشت زدن ، لگد زدن ، زدن با آرنج وغيره ) به مقامات رسمی مسابقه.

ج- حداقل دوازده ماه محروميت به دليل انداختن آب دهان بر روی مقامات رسمی مسابقه.

د- رکن قضایی در تمامی موارد فوق علاوه بر محروميت می تواند جریمه نقدی نيز برای متخلف منظور نماید.

ه- اختيارات رکن قضایی برای مجازات یا اصلاح برخی تصميمات انضباطی به شرح ماده77 مقررات انضباطی فيفا و ماده 13 این مقررات ، محفوظ است.

ماده56- نزاع جمعی

1- هر شخصی که در نزاع جمعی حضور یا مداخله داشته باشد حداقل به شش مسابقه محروميت از حضور در مسابقات و حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه نقدی ، محکوم می شود.

2- باشگاه یا باشگاه هایی که اشخاص حقيقی منتسب به آنها در نزاع به هر نحو مداخله داشته و محکوم شوند نيز حداقل به پرداخت مبلغ سيصد ميليون ریال محکوم می شوند .

3- اشخاصی که صرفاً برای ممانعت از نزاع و جداسازی افراد درگير ، مداخله می کنند مجازات نمی شوند.

4- صرف نظر از استثنای فوق ، هر شخصی که در جریان نزاع ، عمداً وارد زمين مسابقه شود اعم از آنکه در نزاع مقصر باشد یا نباشد حداقل به دو مسابقه محروميت و پرداخت حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند .

ماده 57- مهاجمین ناشناس

در صورت بروز هرگونه خشونت و عدم امکان شناسایی شخص یا اشخاص متخلف ، رکن قضایی مبادرت به مجازات باشگاهی می نماید که متخلفين منتسب به آنها هستند در این حال باشگاه به پرداخت حداقل مبلغ سيصد ميليون ریال جزای نقدی محکوم می شود و در صورتيکه مهاجمين ، تماشاگران منسوب به باشگاه باشند علاوه بر جریمه نقدی فوق ، رکن قضایی حکم به برگزاری حداقل یک مسابقه : بدون حضورتماشاگران یا محروميت از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص یا برگزاری مسابقه در زمين بی طرف صادر می نماید .

ماده 58- سوء رفتار تیمی

در صورتی که عملکرد یک تيم به گونه ای باشد که رفتار ناشایست یا غير ورزشی را بتوان به کل آن تيم به صورت واحد نسبت داد ( بعنوان مثال : پنج نفر یا بيشتر در فوتبال و سه نفر یا بيشتر در فوتسال و فوتبال ساحلی توسط داور کارت بگيرند ) در این صورت رکن قضایی می تواند اقدامات انضباطی متناسب را به شرح ذیل برای باشگاه نيز منظور نماید .

الف- در مواقعی که داور تعداد پنج نفر یا بيشتر از اعضای یک تيم فوتبال (سه نفر یا بيشتر در فوتسال و فوتبال ساحلی) را جریمه نماید ( اخطار یا اخراج ) باشگاه مذکور به پرداخت حداقل مبلغ دویست ميليون ریال محکوم می گردد .

ب- هنگامی که چند بازیکن یا مقام رسمی یک تيم ، مبادرت به تهدید یا تعرض به مقامات رسمی مسابقه یا سایر اشخاص نمایند ، به پرداخت حداقل سيصد ميليون ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد و درصورت شدت تخلفات مذکور ، سایر مجازات ها نيز قابل اعمال می باشند .

ماده 59- تحريک به نفرت و خشونت

1- هر بازیکن یا مقام رسمی که علناً دیگران را به خشونت تحریک نماید حداقل دوازده ماه از حضور درمسابقات محروم می شود و همچنين به ميزان حداقل دویست ميليون ریال نيز جریمه نقدی می شود .

2- در صورت ارتکاب تخلف مذکور توسط باشگاه ، باشگاه مذکور به پرداخت حداقل پانصد ميليون ریال جریمه نقدی محکوم می شود .

3- در صورت ارتکاب تخلف مذکور توسط سایر منتسبين به باشگاه از جمله هواداران ، چنانچه اشخاص مذکور قابل شناسایی باشند به مدت حداقل شش ماه از ورود به کليه ورزشگاه ها محروم می شوند و درصورت عدم امکان شناسایی دقيق ایشان ، باشگاهی که متخلف منسوب به آن است علاوه بر پرداخت حداقل سيصد ميليون ریال جریمه نقدی به برگزاری حداقل یک مسابقه : بدون حضور تماشاگران یا محروميت ازانجام مسابقه در ورزشگاه خاص یا برگزاری مسابقه در زمين بی طرف محکوم می گردد .

4- ارتکاب تخلف فوق از طریق رسانه های گروهی ، یا در اطراف ورزشگاه یا در روز مسابقه ، از موجبات تشدید مجازات خواهد بود .

ماده60- تحريک عمومی

1- هر کس که مبادرت به تحریک جمعيت در جریان برگزاری مسابقه نماید ، حداقل دو مسابقه محروم و حداقل یکصد ميليون ریال جریمه نقدی خواهد شد .

2- در صورت ارتکاب تخلف مذکور توسط باشگاه ، باشگاه مذکور به پرداخت حداقل دویست ميليون ریال جریمه نقدی محکوم می شود .

3- در صورت ارتکاب تخلف مذکور توسط سایر منتسبين به باشگاه از جمله هواداران ، چنانچه اشخاص مذکور قابل شناسایی باشند به مدت حداقل یک ماه از ورود به کليه ورزشگاه های فوتبال محروم می شوند ودر صورت عدم امکان شناسایی دقيق ایشان ، باشگاهی که متخلف منتسب به آن است علاوه بر پرداخت حداقل یکصد ميليون ریال جریمه نقدی به برگزاری حداقل یک مسابقه : بدون حضور تماشاگران یا محروميت از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص یا برگزاری مسابقه در زمين بيطرف محکوم می گردد .

ماده 61- بازيکن غیر مجاز

1- بازیکن غير مجاز عبارت است از :

الف- بازیکنی که مطابق مقررات نقل و انتقالات و دستورالعمل اجرایی آن ثبت نام نشده باشد .

ب- بازیکنی که با استفاده از مدارك و مستندات مجعول ، مزور ، غيرواقعی ، یا توسل به روشها یا وسایل متقلبانه ثبت نام شده باشد .

ج- بازیکنی که به موجب رای یا دستور موقت رکن قضایی ، محروم باشد .

د- بازیکنی که در نتيجه تصميمات انضباطی داور ( کارت قرمز و زرد ) محروم باشد .

2- استفاده از بازیکن غير مجاز ، تخلف محسوب می شود و هرگاه یک بازیکن غير مجاز در یک مسابقه رسمی بازی نماید ، تيم وی به حکم کميته انضباطی3-0 بازنده اعلام و حداقل سيصد ميليون ریال جریمه نقدی می شود.

3- هرگاه یک بازیکن غير مجاز در یک مسابقه دوستانه بازی نماید ، تيم وی به حکم کميته انضباطی 3-0 بازنده اعلام و حداقل یکصد ميليون ریال جریمه نقدی می شود.

4- بازیکن غير مجاز نيز به پرداخت حداقل دویست ميليون ریال جریمه نقدی و حداقل دو مسابقه

محروميت ، محکوم می گردد .

5- درصورتيکه بازیکن غير مجاز با ارتکاب جرم ( نظير جعل ، تزویر ، استفاده از سند مجعول .... ) مجوز حضور در مسابقات را تحصيل نموده باشد ، اعتراض به حضور وی مشمول محدودیت زمانی ( 24 ساعت بعد از مسابقه ) نيست و رسيدگی به تخلف وی در هر زمانی امکانپذیر است و هر زمان قبل از خاتمه مسابقات می توان نتيجه مسابقاتی را که وی در آنها حضور داشته تغيير داد و بعد از خاتمه مسابقات نيز علاوه برمجازات بازیکن متخلف ، باشگاه متخلف به کسر امتياز به ميزان تعداد مسابقاتی که از بازیکن مذکور بهره برده است در رقابتهای فصل بعد محکوم می شود .

ماده 62- عدم برگزاری مسابقه و ترک نمودن مسابقه

1- اگر به علت رفتار ( اعم از فعل یا ترك فعل ) یک تيم یا رفتاری که یک باشگاه ( تيم ) مسوول آن شناخته شود ( به استثنای قوای قاهره) ، یک مسابقه برگزار نشود یا نيمه تمام بماند ، باشگاهی ( تيمی ) که مسوول شناخته شود توسط کميته انضباطی 0-3 بازنده اعلام و ضمناَ به پرداخت حداقل پانصد ميليون ریال جریمه نقدی بعلاوه کليه خسارات وارده به سازمان ليگ و فدراسيون محکوم می شود.

2- کميته انضباطی باید ظرف مدت یک هفته به موضوع رسيدگی و مبادرت به صدور رای نماید .

ماده 63- تکرار مسابقه

هرگاه به علت قوای قاهره و یا در شرایطی که هيچ یک از دو تيم رقيب مقصر نباشند ، مسابقه ای نيمه تمام بماند ، مسابقه مذکور در زمان و مکان تعيين شده توسط کميته مسابقات و طبق شرایط پيش بينی شده درمقررات اجرایی مسابقات ( که توسط کميته مسابقات تدوین و پيشنهاد می گردد) تکرار می شود .

ماده 64- رفتار تهاجمی و بازی ناجوانمردانه ( در جريان مسابقه )

هرکس که به هرطریقی خصوصاً با گفتار یا رفتار تهاجمی به دیگران توهين کند یا اصول بازی جوانمردانه را نقض نماید یا مرتکب رفتار غير ورزشی شود ، مجازات وی ، توبيخ و جریمه نقدی ( به ميزان حداقل پنجاه ميليون ریال ) یا حداقل یک مسابقه محروميت یا ترکيبی از آنها خواهد بود .

ماده 65- تهديدات

هرکس که یکی از مقامات رسمی مسابقه را بوسيله تهدیدات جدی ، مرعوب نماید حداقل یک مسابقه ، محروم و حداقل شصت ميليون ریال جریمه نقدی خواهد شد.

ماده 66- اجبار و اکراه

هرکس که با استفاده از تهدید یا خشونت یا هر روش غيرقانونی دیگر ، یکی از مقامات رسمی را تحت فشارقرار دهد تا اقدام به عمل یا اتخاذ تصميی نماید یا مانع شود تا وی آزادانه وظایف خود را ایفا نماید، به حداقل یک مسابقه محروميت و حداقل شصت ميليون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 67- نژاد پرستی ، تبعیض در تمام ابعاد و تبلیغات ناروا

1- هر شخص مشمول این مقررات که ارزشهای انسانی یک شخص یا گروه را از طریق الفاظ تحقيرآميز یا به دليل رنگ پوست ، نژاد ، زبان یا قوميت ، مذهب و مواردی از این قبيل مورد خدشه و تعرض قرار دهد چنانچه بازیکن ، یکی از مقامات رسمی یا یکی از مقامات رسمی مسابقه باشد متحمل محروميتی به ميزان حداقل پنج مسابقه و حداقل سيصد ميليون ریال جریمه نقدی خواهد شد.

2- اگر تماشاگران منتسب به یک باشگاه ، به هر تعداد که باشند مرتکب اعمال فوق گردند ، باشگاه مذکور به برگزاری حداقل دو مسابقه : بدون حضور تماشاگران یا محروميت از برگزاری مسابقه در ورزشگاه خاص یا برگزاری مسابقه در ورزشگاه بی طرف بعلاوه حداقل سيصد ميليون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد .

3- در صورت تکرار تخلفات فوق توسط تماشاگران ، اقدامات انضباطی ذیل اعمال خواهد شد ؛

الف- ارتکاب تخلف فوق در مرتبه دوم توسط تماشاگران ، منجر به محکوميت باشگاه به موارد فوق و جریمه نقدی به ميزان حداقل ششصد ميليون ریال خواهد شد .

ب- در صورت تکرار تخلف فوق در دفعات بعدی ، رکن قضایی می تواند با ملاحظه کيفيت عوامل مشدده ، هریک از انواع مجازات های مقرر در این مقررات را نسبت به باشگاه و هواداران وی اعمال نماید .

4- اگر داور مسابقه ، بازی را به علت رفتارهای فوق متوقف نماید و بازی نيمه تمام بماند ، در صورت احراز تخلف ، علاوه بر مجازات های فوق ، نتيجه مسابقه ، سه بر صفر به ضرر تيمی که تخلف مذکور منتسب به آن می باشد اعلام می شود.

5- اگر دو یا چند نفر از اعضای یک تيم اعم از بازیکنان یا مقامات رسمی مرتکب تخلفات فوق شوند یا در صورت وجود عوامل مشدده دیگر در مرتبه اول سه امتياز و در مرتبه دوم شش امتياز از مجموع امتيازات آن تيم کسر می شود و در صورت تکرار مجدد ، تيم به دسته پایين تر سقوط می کند . در صورتيکه تيم مذکورهيچ امتيازی کسب نکرده باشد ، مجازات آن تيم ، حذف از دور رقابتها خواهد بود .

6- در صورت شناسایی تماشاگران متخلف ، رکن قضایی ایشان را به مدت حداقل - 24 ماه از ورود به ورزشگاه های کشور محروم خواهد کرد .

7- به منظور مقابله با چنين رفتارها و تخلفاتی ، رکن قضایی رسيدگی کننده می تواند مجازات قانونی را با دستورالعمل های متناسب ادغام و اعلام نماید .

ماده 68- دريافت عمدی کارت زرد يا قرمز

هرگاه شخص خاطی آشکارا مبادرت به تخلفی نماید تا کارت زرد یا قرمز دریافت نماید کميته انضباطی باید وی را علاوه بر محروميت ناشی از دریافت کارت ، حداقل به یک مسابقه محروميت بيشتر بعلاوه حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه نقدی محکوم نماید .

ماده 69- سببیت در اشتباه داور

در صورت احراز سببيت اشخاص در اتخاذ تصميم اشتباه توسط مقامات رسمی مسابقه و یا تایيد تشخيص اشتباه ایشان به گونه ای که این تایيد ، موجب اتخاذ تصميم اشتباه توسط آنها شود ، کميته انضباطی شخص متخلف را حداقل یک مسابقه محروم می نماید.

ماده 70- جعل ، تزوير ، استفاده از سند مجعول

هرکس که در ارتباط با فعاليتهای فوتبالی مرتکب جعل ، تزویر یا استفاده از سند مجعول شود به ترتيب ذیل مجازات می شود :

1- اگر شخص متخلف یک بازیکن باشد حداقل شش مسابقه محروم و حداقل دویست ميليون ریال جریمه خواهد شد.

2- اگر شخص متخلف یک مقام رسمی ، واسطه نقل و انتقالات یا کارگزار رسمی مسابقات باشد حداقل دوازده ماه از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم و به پرداخت حداقل سيصد ميليون ریال جریمه محکوم می شود .

3- چنانچه رکن قضایی ، باشگاه را به دليل مداخله ( مشارکت ، معاونت یا اطلاع ) یکی از بازیکنان ، مقامات رسمی یا کارمندان باشگاه مسوول تشخيص دهد ، این باشگاه به پرداخت حداقل پانصد ميليون ریال جریمه محکوم خواهد شد و رکن قضایی مجاز است تا علاوه بر جریمه نقدی ، هریک از جرایم دیگر درنظرگرفته شده برای اشخاص حقوقی را در مورد باشگاه مذکور اعمال نماید .

ماده 71- توهین ، افترا ، نشر اکاذيب

هرکس که خارج از زمين مسابقه به هر روشی از جمله نامه ، شکوایيه ، مراسلات ، عرایض ، گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا ، درج در فضای مجازی ( اعم از صفحات شخصی وگروهی ) ، سخنرانی ، مصاحبه با رسانه ها ، یادداشت و مقاله ، طرح و کاریکاتور و سایر طرق ، مطالبی را به دیگران ( از جمله مقامات رسمی مسابقه ) نسبت دهد که قانوناً مصداق توهين ، هتک حرمت ، افترا و نشراکاذیب باشد صرف نظر از مجازات قانونی که در صلاحيت محاکم دادگستری است ، به جریمه نقدی به ميزان حداقل پنجاه ميليون ریال بعلاوه حداقل یک مسابقه محروميت محکوم خواهد شد .

ماده 72- فساد و سوء استفاده از موقعیت

1- اشخاصی که به واسطه مسووليت خود در فدراسيون و هيات ها مذاکرات یا معاملاتی را انجام می دهند یا به نمایندگی از هيات ها ، باشگاه ها و یا سایر اشخاص حقوقی و حقيقی که در فوتبال فعاليت دارند با فدراسيون مذاکره می کنند به هيچ عنوان حق ندارند تا بصورت مستقيم یا غير مستقيم هيچگونه پاداش ، هدیه ، کميسيون ، خدمات و یا مزایای مالی و غير مالی را درخواست ، پيشنهاد و یا قبول نمایند و متخلفين به محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی برای حداقل دوازده ماه بعلاوه حداقل دوازده ماه محروميت از ورود به کليه ورزشگاه های کشور و جریمه نقدی به ميزان حداقل دویست ميليون ریال ، محکوم خواهند شد.

2- هرکس که اصالتاً یا ازطرف شخص ثالث از طریق اعطاء یا تعهد یا پيشنهاد امتيازات یا وعده های نامشروع و غير موجه یا رشوه به مقامات رسمی یا کارمندان فدراسيون یا هيات ها ، بازیکنان یا مقامات رسمی باشگاه ها ، تلاش نماید که ایشان را به نقض اساسنامه ، مقررات ، آیين نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های فيفا ، کنفدراسيون فوتبال آسيا یا فدراسيون فوتبال ترغيب یا تحریک نماید به محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی برای حداقل دوازده ماه بعلاوه حداقل دوازده ماه محروميت از ورود به کليه ورزشگاه های کشور و جریمه نقدی به ميزان حداقل دویست ميليون ریال ، محکوم خواهد شد.

3- درخواست کننده ( مستقيم و غير مستقيم ) یا قبول کنند موارد فوق ( مستقيم و غير مستقيم ) نيز به حداقل دوازده ماه محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی بعلاوه حداقل دوازده ماه محروميت از ورود به کليه ورزشگاه های کشور و جریمه نقدی به ميزان حداقل دویست ميليون ریال محکوم خواهد شد.

4- در صورت شدت تخلف یا در صورت تکرار هر یک از تخلفات فوق ، متخلف به محروميت هميشگی از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم خواهد شد.

5- اهداء ، دریافت یا مبادله اشياء نمادین و سمبليک که ارزش مالی قابل توجهی نداشته باشند به عنوان یادبود بلامانع است اما اهدا یا دریافت وجه نقد ، در هر حال ممنوع است .

ماده 73- سلامت مسابقات ، تبانی

1- تمام اشخاص تابع اساسنامه و مقررات فدراسيون فوتبال ، متعهد و مکلف هستند که از ارتکاب هرگونه رفتاری که به سلامت مسابقات لطمه وارد می کند خودداری نمایند و باید همواره و به طورکامل با فدراسيون فوتبال برای مبارزه با چنين رفتارهایی همکاری همه جانبه و کامل نمایند .

2- اهم مصادیق نقض سلامت مسابقات به شرح ذیل است هرچند محدود به موارد ذیل نيست ؛

الف- تاثير ناروا یا غيرقانونی بر روند یک مسابقه یا نتيجه آن. هر شخصی که مبادرت به طراحی ، زمينه سازی یا اقدام برای تاثيرگذاری بر نتيجه یک مسابقه بر خلاف اخلاق و شئونات ورزشی نماید به محروميت از هرگونه فعاليت فوتبالی به مدت حداقل 12 ماه و نيز پانصد ميليون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد .در صورت شدت اقدامات یا اهميت فراوان موضوع ، متخلف برای تمام عمر از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی، محروم می شود .

ب- در صورتيکه مقامات رسمی یا بازیکنان یک باشگاه در تخلف فوق مداخله داشته باشند ، رکن قضایی ، باشگاه مذکور را به پرداخت حداقل پانصد ميليون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید . در صورت شدت اقدامات یا اهميت فراوان موضوع ، علاوه بر جریمه نقدی فوق باید حداقل یکی از مجازات های اخراج از رقابتها ، سقوط به دسته پایين تر ، کسر امتياز یا استرداد جوایز و عناوین یا ترکيبی از آنها را برای باشگاه در نظر گرفت

ج- در صورت انتشار اطلاعات محرمانه ای که در دسترس عموم نيست و بواسطه دارا بودن مسووليت در فوتبال در اختيار برخی اشخاص قرار دارد ، شخص متخلف به پرداخت حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه نقدی بعلاوه حداقل سه ماه محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم می شود .

3- اگر بعد از خاتمه ليگ ، ادعایی مبنی بر تبانی مطرح شود این موضوع نمی تواند منجر به تغيير نتایج شود و مسابقه مذکور هم تکرار نخواهد شد اما سایر مجازات ها قابل اعمال هستند .

ماده 74- پرهیز از تعارض منافع

1- منظور از تعارض منافع ، قرار گرفتن در موقعيتی است که منافع ، فعاليت ها و یا روابط شخصی و خصوصی یک فرد ، مسووليت ، امانتداری و وفاداری وی به فدراسيون و به طور کلی سازمان متبوعش را تحت تاثير قرار داده و مخدوش نماید .

2- کليه اشخاص مشمول این مقررات باید از قرار گرفتن در موقعيت و شرایطی که منجر به تعارض منافع می شود خودداری نمایند و در صورت قرار گرفتن در موقعيت تعارض منافع ، مکلف هستند ضمن خودداری از اجرای اختيارات و امتناع از انجام وظيفه محوله ، مراتب را با ذکر کليه جزیيات به اطلاع مقامات مافوق و ذی ربط برسانند . در صورت تخلف از این قاعده ، هریک از مجازات های قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد متخلف قابل اجرا می باشد .

ماده 75- اعمال فشار غیرقانونی

اعمال فشار غير قانونی ، ممنوع بوده و آن عبارت است از هرگونه اعمال فشار و آزار که به قصد منزوی یا مطرود کردن یا به ستوه آوردن یک شخص یا گروه ، طراحی و در طول زمان تکرار و منجر به تخریب یا تنزل شئونات ایشان شود . در صورت تخلف از این قاعده ، هریک از مجازات های قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد متخلف قابل اجرا می باشد .

ماده76- تعهد به بی طرفی ، امانتداری و رازداری

1- کليه اشخاص مشمول این مقررات مکلف هستند که در انجام تکاليف و اجرای اختيارات ورزشی خود ، بی طرفی کامل را در حوزه مسایل سياسی ، مذهبی ، قومی ، نژادی ، زبانی و جنسيتی رعایت نموده و از هرگونه تبعيض خودداری نمایند .

2- کليه اشخاص مشمول این مقررات مکلف به رازداری و امانتداری هستند و حق افشای اسرار ، اسناد و مدارکی را که به مناسبت مقام و موقعيت ایشان در اختيارشان قرار گرفته ندارند مگر اینکه به حکم قوانين و مقررات و دستور مراجع صالح قانونی مکلف به افشاء آنها نزد مقامات شوند .

3- در صورت تخلف از این قواعد ، هریک از مجازات های قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد متخلف قابل اجرا می باشد .

ماده 77- تعهد به انعکاس تخلفات و جرايم

کليه اشخاص مشمول این مقررات مکلف هستند در صورت اطلاع از هرگونه نقض اساسنامه و یا هر یک از قوانين ، مقررات ، آیين نامه ها ، بخشنامه و یا دستورالعمل های فدراسيون فوتبال و یا اطلاع از وقوع هرگونه جرمی ، مراتب را در اسرع وقت و بدون هيچگونه تاخيری و با ذکر جزیيات به اطلاع مقامات رسمی و صلاحيتدار فدراسيون فوتبال برسانند . شروع به تخلف ، شروع به جرم و هرگونه پيشنهاد نامشروع و غيرقانونی ولو آنکه اجرایی یا منتج به نتيجه نشوند نيز مشمول همين تکليف قانونی می باشد و باید در اسرع وقت و بدون هيچگونه تاخير و با ذکر جزیيات به اطلاع مقامات رسمی و صلاحيتدار فدراسيون فوتبال رسانده شود . در صورت تخلف از این قاعده ، هریک از مجازات های قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد متخلف قابل اجرا می باشد .

ماده 78- مجازات تکمیلی جرايم و تخلفات منافی عفت

هرشخص مشمول این مقررات ، در هرشغل ، جایگاه و مقامی که باشد چنانچه مرتکب اعمال منافی عفت (به شرح و توضيح قوانين جاری کشور) گردد و ارتکاب این جرم در محاکم صالح دادگستری به موجب حکم قطعی اثبات گردد ، صرف نظر از مجازات قانونی تعيين شده توسط محاکم دادگستری همچنين به مدت 24ماه از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم می شود و چنانچه سن قربانی ،کمتر از 18 سال باشد ، شخص متخلف برای هميشه از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم خواهد شد .

ماده 79- ممنوعیت شرط بندی

دخالت مستقيم یا غير مستقيم به هرشکل در شرط بندی مسابقات فوتبال داخلی و یا مسابقاتی که یک طرف آن باشگاه های فوتبال ایرانی و یا تيم ملی فوتبال ایران است توسط اشخاص مشمول این مقررات تخلف محسوب و مرتکبين علاوه بر جریمه نقدی به ميزان حداقل یکصد ميليون ریال همچنين متحمل حداقل سه ماه محروميت از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی خواهند شد . درصورت تکرار برای بار دوم علاوه بر جریمه نقدی فوق ، به مدت حداقل شش ماه و برای بار سوم علاوه برجریمه نقدی فوق حداقل یکسال از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم خواهد شد . مجازات های مقرر در این ماده قابل تعليق ، نمی باشند .

ماده 80- محدوديت مداخله در امر نقل و انتقالات

هر یک از کارکنان یا مقامات فدراسيون ، سازمان ليگ ، هيات ها یا اشخاصی که از طرف مراجع اخيرالذکر وظيفه ای به آنها محول شده است ، بعنوان واسطه در امر نقل و انتقالات ، بهر شکل مستقيم و غير مستقيم دخالت داشته باشند علاوه بر جریمه نقدی به ميزان حداقل پنجاه ميليون ریال همچنين به مدت 12 ماه از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم می گردد . چنين شخصی بعد از خاتمه دوران محروميت به هيچ عنوان حق فعاليت در فدراسيون ، سازمان ليگ و هيات ها را ندارد .

ماده 81- دوپینگ

دوپينگ ممنوع است .دوپينگ ، تخلفات آن و مجازات های مربوطه در مقررات مبارزه با دوپينگ فيفا و فدراسيون فوتبال ، تعریف و مشخص شده اند . انجام تست دوپينگ و بررسی نتایج ، وظيفه کميته پزشکی فدراسيون فوتبال است که با رعایت مقررات مربوطه انجام می شود ولی رسيدگی به تخلفات مربوطه و مجازات آنها بر عهده کميته انضباطی است .

ماده 82- ممنوعیت استعمال دخانیات

استعمال دخانيات توسط کليه مقامات رسمی ، مقامات رسمی مسابقه ، و بازیکنان در داخل ورزشگاه و محوطه آن ( رختکن ، تونل و راهروها ، زمين مسابقه و اطراف آن ، ميکس زون ، نيمکت ، محل کنفرانس خبری و جایگاه تماشاگران ) به طور کلی ممنوع بوده و متخلف برای بار اول به پرداخت پنجاه ميليون ریال جریمه نقدی می گردد و در صورت تکرار علاوه بر جریمه نقدی همچنين از یک مسابقه رسمی در همان سری رقابتها و در صورت خاتمه آن رقابتها از اولين مسابقه رسمی بعدی باشگاهی محروم خواهد شد . تکرار تخلف مذکور در دفعات بعدی ، موجب تشدید مجازات خواهد بود .

ماده 83- عدم همراهی تیم های ملی

1- هر بازیکنی که توسط کادر فنی تيم های ملی ( برابر مقررات مربوطه ) جهت حضور در اردوها ، تمرینات و مسابقات دوستانه یا رسمی فراخوانده شود ، از حضور و انجام تکاليف خود طبق مقررات مربوطه امتناع نماید یا در انجام این تکاليف ، قصور و تاخير نماید در مرتبه نخست به پرداخت حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه نقدی و حداقل سه مسابقه محروميت از رقابتهای باشگاهی داخلی و بين المللی محکوم می شود و درصورت تکرار و اصرار بر عدم همراهی تيم ملی ، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی به ميزان حداقل یکصد ميليون ریال به ميزان حداقل چهار مسابقه از رقابتهای باشگاهی داخلی و بين المللی محروم خواهد شد .

2- در صورتی که باشگاه ها نيز در عدم حضور بازیکن مقصر باشند و از آزاد کردن بازیکنان دعوت شده به ملی جهت حضور در اردوها ، تمرینات و مسابقات دوستانه یا رسمی امتناع نمایند ، به پرداخت حداقل دویست ميليون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار ، رکن قضایی با رعایت کيفيات مشدده از هریک ازمجازات ها ی مندرج در این مقررات برای اشخاص حقوقی استفاده خواهد کرد .

3- مخالفت باشگاه ها رافع تکليف قانونی بازیکنان نيست و بازیکنان در هر صورت باید طبق مقررات مربوطه و راس موعد مقرر ، خود را به کادر فنی و مسوولين تيم ملی معرفی نمایند .

4- باشگاه ها حق جریمه بازیکنان را به علت حضور قانونی ایشان در تمرینات ، اردوها ومسابقات تيم های ملی ندارند .

ماده 84- برخی تعهدات باشگاه ها

1- باشگاه ها متعهد هستند تا دایماً مراقبت نمایند که افرادی که از سوی محاکم قضایی کيفری خارج از فوتبال به علت ارتکاب جرایم : اعمال منافی عفت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، رشاء و ارتشاء ، خيانت در امانت، پولشویی ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ، تبانی در معاملات دولتی ، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ، اخلال در نظام اقتصادی کشور، هرگونه قاچاق ، تصرف غيرقانونی در اموال عمومی و دولتی، سرقت ، قتل عمدی ، ضرب و جرح عمدی ، اعمال منافی عفت و جعل دارای محکوميت قطعی هستند درطی دوران تحمل مجازات و دو سال بعد از خاتمه اجرای مجازات به هيچ عنوان از عناوین دارای پست یا سمتی در باشگاه نباشند و در مدیریت و اداره یا در کادر فنی آنها وارد نشوند . در صورت تخلف از این قاعده، هریک از مجازات های قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد باشگاه متخلف قابل اجرا می باشد.

2- باشگاه ها متعهد هستند تا دایماً مراقبت نمایند که افرادی که از سوی رکن قضایی ورزش به علت ارتکاب تخلفات : جعل ، دوپينگ ، دستکاری در نتایج مسابقات، تبانی ، رشاء و ارتشاء ، تعارض منافع ، پيشنهادات و هدایای نامشروع ، عدم امانتداری ، عدم رازداری ، شرط بندی و اعمال منافی عفت دارای محکوميت قطعی هستند در دوران محروميت خود به هيچ عنوان از عناوین دارای پست یا سمتی در باشگاه نباشند و در مدیریت و اداره یا در کادر فنی آنها وارد نشوند . در صورت تخلف از این قاعده ، هریک از مجازات های قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد باشگاه متخلف قابل اجرا می باشد.

3- باشگاه ها راساً متعهد هستند تا نسبت به ثبت کارتهای زرد و قرمز دریافتی و محروميت های بازیکنان ، مربيان و مقامات خود و مجاز یا غير مجاز بودن آنها مراقبت کافی و مداوم بنمایند و اگرچه این موارد درفدراسيون فوتبال و سازمان ليگ ثبت و ضبط و نگهداری می شود اما مسووليت اصلی و نهایی آن بر عهده باشگاه ها می باشد و باشگاه ها نمی توانند به عذر بی اطلاعی یا عدم اطلاع رسانی ، از اشخاصی که به هر دليل محروم هستند استفاده نمایند و در هر صورت استفاده از چنين بازیکنانی مصداق استفاده از بازیکن غير مجاز است .

4- در مورد مسابقاتی که محدودیت سنی وجود دارد ، باشگاه ها مکلف هستند تا ضمن بررسی و مطالعه دقيق ، از صحت سن اظهار شده بازیکنان اطمينان حاصل نمایند . عدم رعایت شرایط سنی بازیکنان و بازی کردن ایشان مصداق استفاده از بازیکن غير مجاز است.

5- باشگاه ها متعهد و مکلف هستند تا بر اساس مقررات راجع به برگزاری مسابقات کليه مقدمات لازم را برای برگزاری مسابقه راس زمان مقرر و مطابق با استانداردهای پزشکی ، فنی ، انتظامی و امنيتی فراهم نمایند و در صورت عدم انجام این تعهدات هریک از مجازات های قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد متخلف قابل اجرا خواهد بود .

ماده85- مسوولیت رفتار تماشاگران

1- صرف نظر از اینکه اعمال و رفتار خلاف قانون تماشاگران عمدی یا غير عمدی بوده و یا اینکه ناشی از عدم سازماندهی مناسب مسابقه باشد ، باشگاه ميزبان مسوول رفتار و اقدامات تماشاگران خود می باشد .

2- صرف نظر از اینکه اعمال و رفتار خلاف قانون تماشاگران عمدی یا غير عمدی بوده و یا اینکه ناشی از عدم سازماندهی مناسب مسابقه باشد ، باشگاه ميهمان مسوول رفتار و اقدامات تماشاگران خود می باشد .

3- تماشاگرانی که در جایگاه مخصوص تماشاگران تيم ميهمان هستند تماشاگران تيم ميهمان فرض می شوند مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.

4- در هنگام انجام مسابقه در زمين بی طرف هم در صورتی که تماشاگران قابل تمایز باشند موارد فوق اجرا می شود.

5- هرگونه فعل یا ترك فعل تماشاگران عليه تماشاگران تيم مقابل که ماهيتاَ تخلف و یا جرم محسوب شود نيز قابل مجازات می باشد.

6- در صورت واکنش به موقع و موثر از سوی باشگاه ، رکن قضایی می تواند این واکنش را به عنوان شرایط مخففه در هنگام صدور رای مد نظر قرار دهد .

 ماده86- نظم و امنیت در مسابقات

1- با توجه به مسووليت باشگاه ها در قبال هرگونه اعمال و رفتار تماشاگران منتسب به آنها ، لذا باشگاه ها مکلف هستند تا کليه اقدامات پيشگيرانه را در قبال نقض مقررات و سوء رفتار احتمالی تماشاگران به کار بسته و حداکثر تشریک مساعی را در کاهش آثار سوء رفتار آنها قبل ، حين و بعد از مسابقه با مقامات رسمی مسابقه و نيروهای انتظامی و امنيتی اعمال نمایند.

2- باشگاه ميزبان مسوول برقراری نظم و امنيت درون و بيرون ورزشگاه ، قبل از مسابقه ، حين مسابقه و بعد از مسابقه می باشد . باشگاه ميزبان مسوول هرگونه حادثه و اتفاق رخ داده در زمان و مکانهای فوق می باشد و از این جهت ممکن است تصميمات و دستورات انضباطی عليه آن باشگاه اتخاذ شود .

3- حتی با وجود اثبات عدم تقصير و عدم غفلت باشگاه در برگزاری و سازماندهی مسابقه ، درصورت ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست ذیل توسط تماشاگران منتسب به باشگاه ، باشگاه مذکور مسوول شناخته شده و مشمول تصميمات و دستورات انضباطی خواهد شد :

الف- ورود تماشاگران به زمين مسابقه ) در صورت ورود یک الی 20 تماشاگر : حداقل دویست ميليون ریال جریمه نقدی و در صورتيکه بيش از 20 تماشاگر وارد زمين مسابقه شوند علاوه بر جریمه نقدی فوق باشگاه مذکور به برگزاری حداقل یک مسابقه : بدون حضور تماشاگران یا محروميت از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص یا برگزاری مسابقه در زمين بی طرف محکوم می گردد .

ب- پرتاب اشياء ( از یک الی پنجاه شی ء ، حداقل یکصد ميليون ریال و چنانچه بيش از پنجاه شیء پرتاب شود حداقل دویست ميليون ریال )

ج- اقدام به آتش بازی با وسایل آتش بازی یا مشتعل کردن هر چيز دیگر یا پرتاب مواد محترقه ( از یک الی سه مورد ، حداقل یکصد ميليون ریال و چنانچه بيش از سه مورد باشد حداقل دویست ميليون ریال )

د- استعمال ليزر یا وسایل مشابه ( حداقل یکصد ميليون ریال )

ه- استفاده از حرکات بدن ، شعار ها ، اشياء و هرچيز دیگری به منظور اعلام و انتقال پيام هایی که متناسب یک رویداد ورزشی نيست و با روح ورزش ناسازگار است مانند شعارهای سياسی ، نژاد پرستانه ، تحریک آميز و موهن ، توهين به ادیان و مذاهب ( هریک از مجازات های قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد باشگاه متخلف قابل اجرا می باشد )

و- اختلال در مراسم و آیين ابتدا یا اختتام مسابقه ، بعنوان مثال هنگام قرائت قرآن ، پخش سرود ملی و سایر اقدامات ابتدایی قبل از مسابقه یا در خاتمه مسابقه (هریک از مجازات ها ی قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد باشگاه متخلف قابل اجرا می باشد .)

ز- استفاده از هرگونه شیء پرنده ( حداقل دویست ميليون ریال جریمه نقدی )

ح- به منظور برخورد با سایر تخلفات که در این مقررات مجازاتی برای آنها پيش بينی نشده هریک از مجازات ها ی قانونی مقرر در این مقررات به تشخيص رکن قضایی در مورد باشگاه متخلف قابل اجرا می باشد .

ماده 87- ايراد خسارت

وارد نمودن خسارت مالی ، اعم از قبل مسابقه ، در جریان مسابقه یا بعد از آن تخلف محسوب و به شرح ذیل مجازات می شود .

1- چنانچه به رختکن یا لوازم آن خسارتی وارد شود ، تيمی که ازآن رختکن استفاده می کند مسوول فرض می شود مگر اینکه خلاف آن اثبات شود .

2- چنانچه شخصی که مقصر بروز خسارت است ( غير از هواداران ) شناسایی شود ، نامبرده مجازات و به همراه باشگاه متضامناً به جبران خسارت محکوم می شوند اما اگر متخلف ، شناسایی نشود و انتساب وی به یک باشگاه محرز شود در اینصورت باشگاه ، علاوه بر تحمل مجازات به جبران خسارت محکوم می شود .مجازات چنين تخلفی حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه نقدی می باشد .

3- چنانچه هواداران یک باشگاه مسبب ورود خسارتی شناخته شوند ، باشگاه مذکور علاوه بر مجازات به جبران خسارات وارده نيز محکوم می شود . در این حال باشگاه ، صرف نظر از جبران خسارت به مجازات برگزاری حداقل یک مسابقه : بدون حضور تماشاگران یا محروميت از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص یا برگزاری مسابقه در زمين بی طرف محکوم می گردد .

ماده 88- همکاری با رکن قضايی

1- طرفين پرونده مکلف هستند که برای کشف حقيقت و حتی الامکان نيل به عدالت ، همه گونه همکاری را با رکن قضایی نموده و به ویژه هنگامی که رکن قضایی اطلاعاتی را از ایشان درخواست می نماید با حسن نيت همکاری نمایند.

2- در مورد بند فوق هرگاه طرفين یا یکی از ایشان در پاسخگویی تاخير نماید ، رکن قضایی بعد از هشدار به وی و در صورت اصرار به عدم همکاری متخلف را حداقل پنجاه ميليون ریال جریمه و تا دوماه از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم می نماید .

3- اگر طرفين یا یکی از آنها با نادیده گرفتن مهلت اعطاء شده از همکاری امتناع نماید ، رکن قضایی ضمن رعایت بند2 این ماده با مراجعه به سایر محتویات پرونده مبادرت به اتخاذ تصميم و صدور رای می نماید.

ماده 89- استنکاف از اجرای تصمیمات

1- کليه اشخاص مشمول این مقررات مکلف و متعهد به اجرا و تبعيت از دستورات ، اوامر، نواهی و آرای ابلاغ شده از سوی مقامات رسمی فدراسيون و رکن قضایی فدراسيون فوتبال می باشند .

2- هرکس که به موجب حکم یا دستور قطعی یکی از مراجع صلاحيتدار فوتبالی یا CAS باید وجهی را به شخص دیگری بپردازد و از این کار خودداری نماید یا هرکس که از اجرای سایر تصميمات قطعی مراجع صالح فوتبالی و CAS و یا اجرای دستورات ، اوامر، نواهی و آرای ابلاغ شده از سوی مقامات رسمی فدراسيون و رکن قضایی فدراسيون فوتبال امتناع نماید :

الف- اولاَ به دليل امتناع از اجرای حکم یا تصميم ، حداقل یکصد ميليون ریال جریمه نقدی می شود و همزمان رکن قضایی یک مهلت نهایی که حداکثر سی روز است برای اجرای حکم و تصميم مالی یاغير مالی تعيين می نمایند و این مهلت به هيچ عنوان قابل تمدید نمی باشد .

ب- ثانياَ در صورتی که یک باشگاه از اجرای حکم قطعی استنکاف نموده باشد ، اخطار می شود که در صورت قصور یا امتناع از اجرای حکم یا پرداخت وجه در مهلت تعيين شده ، با رعایت بند الف- مشمول کسرامتياز یا سقوط به دسته پایين تر یا محروميت از ثبت نام بازیکن جدید خواهد شود .

ج- ثالثاَ اشخاص حقيقی با رعایت بند الف ، به علت استنکاف از اجرای موارد فوق به مدت سه مسابقه از شرکت در مسابقات رسمی محروم می شود و چنانچه در هنگام خاتمه محروميت ، حکم رکن قضایی همچنان اجرا نشده باشد بدون نياز به هيچگونه تشریفات دیگری و صرفاَ با اعلام رکن قضایی به مدت شش ماه از هرگونه فعاليت مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم می شوند .

3- هرکس که از اجرای تصميم انضباطی داور مبنی بر اخراج ، امتناع نموده و مسابقه را دچار وقفه نماید به علت استنکاف از اجرای این تصميم یک مسابقه محروم می شود .

4- تصميماتی که براساس این ماده گرفته می شوند قطعی بوده و فقط در CAS قابل اعتراض هستند.

ماده 90- اعتراض به نقض قوانین

اعتراض در اینجا به معنای تسليم بيانيه رسمی و مکتوب به مقامات مسوول در خصوص نقض مقررات اجرایی برگزاری مسابقات ، نقض مقررات انضباطی و همچنين اعتراض در خصوص استفاده از بازیکن غيرمجاز اعم از سهوی یا عمدی می باشد که ممکن است توسط مقامات رسمی مسابقه و یا تيم مقابل رخ داده باشد.

1- اعتراض باید حداکثر ظرف مدت 24ساعت بعد از خاتمه مسابقه و به صورت کتبی تسليم ناظر مسابقه یا دبيرخانه فدراسيون شود . اعتراض به محض وصول ثبت خواهد شد اما رسيدگی به این اعتراض مستلزم تادیه هزینه ای معادل هزینه دادرسی غير مالی مرحله بدوی پرونده های انضباطی در وجه فدراسيون فوتبال می باشد .

2- اعتراض مذکور در صورتی قابل پذیرش است که :

الف- بازیکن غير مجاز در مسابقه حاضر شده و بازی کرده باشد.

ب- اشتباه آشکار و فاحش داور که در محدوده ماده 13 این مقررات باشد و صرفا در خصوص تصميمات انضباطی وی .

ماده 91- جرايم هم زمان

1- اگر شخصی به علت ارتکاب تخلفات متعدد ، مستحق جرایم نقدی متعدد باشد ، رکن قضایی می تواند با رعایت سایر شرایط و مقررات فقط شدیدترین تخلف را منظور نموده و ميزان جریمه را تا حداکثر پنجاه درصد بيشترین جریمه تعيين شده مربوط به آن تخلف افزایش دهد .

2- مفاد بند فوق در مورد شخصی که چند مرتبه به علت ارتکاب جرایم متعدد ، متحمل مجازات های مشابه ( از قبيل دو یا چند مسابقه محروميت ، دو یا چند بار محروميت از ورود به ورزشگاه و غيره ) شده باشد نيز اجرا می شود.

3- رکن قضایی که ميزان جریمه را بر اساس بند1 این ماده تعيين می کند ملزم نيست که سقف تعيين شده در این مقررات را به عنوان حداکثر مجازات نقدی رعایت نماید .

ماده 92- تکرار تخلف

1- از منظر این مقررات ، تکرار تخلف هنگامی واقع می شود که متخلف ، در مواعد و به ترتيب ذیل ، مرتکب تخلف دیگری که ماهيتاً مشابه تخلف قبلی بوده است شود :

الف- وقوع تخلف جدید ظرف یکسال از تاریخ وقوع تخلف قبلی بوده و همچنين مجازات اعمال شده برای تخلف قبلی حداکثر تا دو مسابقه محروميت بوده باشد.

ب- در خصوص تبانی و فساد ، در صورتيکه وقوع تخلف جدید ظرف ده سال از تاریخ وقوع تخلف قبلی باشد.

ج- در مورد تخلفات راجع به نظم و امنيت در مسابقات ، در صورتی که وقوع تخلف جدید ظرف دو سال از تاریخ وقوع تخلف قبلی باشد.

و- در مورد سایر تخلفات ظرف سه سال بعد از وقوع تخلف قبلی

2- تکرار تخلف از عوامل مشدده مجازات ، محسوب می شود.

3- در خصوص تکرار تخلفات راجع به دوپينگ ، اجرای مقررات خاص مبارزه با دوپينگ در اولویت می باشد. و این ماده در حدودی که با آن مقررات مغایرت نداشته باشد اجرا می شود .

ماده93- تخفیف و تبديل مجازات

درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفيف، رکن قضایی میتواند مجازات را به نحوی که به حال شخص متخلف مناسبتر باشد ، تقليل دهد یا تبدیل کند .

ماده94- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

ب- همکاری مؤثر شخص متخلف در شناسایی شرکا یا معاونان و تحصيل ادله .

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب تخلف و جرم، از قبيل رفتار یا گفتار تحریک آميز بزه دیده یا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتکاب تخلف و جرم.

ت- اعلام شخص متخلف قبل از تعقيب یا اقرار مؤثر وی درحين تحقيق و رسيدگی.

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص شخص متخلف .

ج- کوشش شخص متخلف به منظور تخفيف آثار جرم و تخلف یا اقدام وی برای جبران آثار و زیان ناشی از آن.

ح- مداخله ضعيف شریک یا معاون در وقوع جرم و تخلف.

تبصره1- رکن قضایی مکلف است جهات تخفيف را در حکم خود قيد کند .

تبصره 2- هرگاه نظير جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پيش بينی شده باشد، رکن قضایی نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

ماده 95- ادله اثبات ، ارزيابی اسناد و ادله

1- اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن با دلایل کافی به اثبات برسد رکن قضایی در ارزیابی و سنجش ادله و مدارك ، باید بر اساس مقررات مندرج در آیين دادرسی مدنی و آیين دادرسی کيفری جمهوری اسلامی ایران ، اقدام و رسيدگی نماید .

تبصره : در مورد تخلف از مقررات مبارزه با دوپينگ ، شخص متخلف موظف است که دلایل کافی برای کاهش مجازات یا تبرئه خود ارایه نماید و به منظور کاهش ميزان مجازات باید اثبات نماید که مواد ممنوعه چگونه بدون اطلاع و بدون سوء نيت وی وارد بدن او شده اند .

2- در جریان تحقيقات و رسيدگی ، هر گونه سند و مدرکی قابل رسيدگی و استناد است مگر آنکه توسل به آن کرامت و ارزشهای انسانی را مخدوش نماید . این اسناد و دلایل از جمله شامل گزارش مقامات رسمی ، اظهارات شهود ، اظهارات و اقاریر اصحاب پرونده و ذینفعان ، تحقيق و معاینه محلی ، نظرات کارشناسی ، تصاویر ویدیویی و تلویزیونی و اسناد مکتوب می باشد و البته محدود به این موارد نخواهد بود .

3- رکن قضایی علاوه بر رسيدگی به دلایل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق یا اقدامی که برای کشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد .

4- تعيين ارزش اسناد و دلایل ارایه شده بر اساس مقررات جاری کشور و مقررات بين المللی با رکن قضایی است .

5- علاوه بر موارد فوق ، رکن قضایی می تواند نوع و کيفيت رفتار اشخاص در حين رسيدگی و ميزان همکاری و تعامل ایشان در کشف تخلفات یا کاهش آثار آنها و حل و فصل اختلافات را تا حدی که مغایر مقررات نباشد و به حقوق دیگران خصوصاً طرف مقابل دعوی خللی وارد ننماید ، در هنگام صدور رای مورد ملاحظه قرار دهد.

ماده 96- گزارش مقامات رسمی مسابقه

1- اصل بر صحت و درستی کليه موارد مندرج در گزارش مقامات رسمی مسابقه است مگر آنکه ، خلاف آن با دلایل قانونی اثبات شود .

2- اگر بين گزارش مقامات رسمی مسابقه اختلاف وجود داشته باشد و امکان حل این تعارض وجود نداشته باشد در این صورت گزارش داور مسابقه در خصوص موضوعات راجع به داخل زمين مسابقه و گزارش ناظرمسابقه برای مسایل خارج از زمين مسابقه ، ملاك عمل و معتبر خواهد بود .

ماده 97- شهادت

1- کليه اشخاص تابع اساسنامه فدراسيون فوتبال و این مقررات ، متعهد هستند که به محض احضار توسط رکن قضایی فدراسيون به عنوان شاهد یا مطلع ، در موعد مقرر نزد رکن قضایی حاضر شوند. اشخاصيکه از اجابت دعوت رکن قضایی استنکاف نمایند، بر اساس این مقررات مجازات می شوند.

2- اشخاصی که برای ادای شهادت احضار می شوند متعهد هستند که با در نظر گرفتن خداوند متعال و وجدان خود ، تمام حقيقت را گفته و چيزی جز حقيقت نگویند .

3- اصحاب پرونده می توانند از رکن قضایی درخواست نمایند که شهود و مطلعين مورد نظر ایشان را به رکن قضایی دعوت نمایند و در این صورت تامين کليه هزینه ها و مخارج مترتبه از جمله هزینه ایاب وذهاب و اسکان و تغذیه بر عهده متقاضی است . در صورتی که شاهد یا مطلع بابت تعطيلی کار خود وجهی مطالبه کند ، رکن قضایی در این مورد ضمن بررسی کافی تصميم گيری می کند .

4- تشخيص ارزش شهادت شهود و اظهارات مطلعين با رکن قضایی است .

5- موارد و شرایط جرح شهود همان است که در مقررات دادرسی مدنی و کيفری مذکور است.

ماده 98- ادای شهادت به صورت ناشناس

1- در مواردیکه ادای شهادت ، سلامت یا جان شاهد یا بستگان وی را به خطر اندازد ریيس رکن قضایی یا معاون باید :

الف- ترتيباتی اتخاذ نماید که شاهد توسط اصحاب پرونده و هيچ کس دیگری به غير از اعضای رکن قضایی شناسایی نشود.

ب- در صورت ضرورت ترتيباتی اتخاذ نمایند که بدون حضور شاهد در جلسه رسيدگی ، شهادت وی اخذ شود .

ج- اطلاعاتی که ممکن است مجر به شناسایی شاهد شود در پرونده دیگری به صورت جداگانه و محرمانه حفظ شود .

2- با ملاحظه شرایط خاص یک پرونده ، ریيس یا معاون رکن قضایی راساً و یا به درخواست اصحاب پرونده یا خود شاهد می تواند دستور دهد :

الف- صدای شاهد با استفاده از ابزار فنی تغيير داده شود.

ب- صورت شاهد پوشانده شود.

ج- استماع شهادت شهود بيرون از جلسه رسيدگی صورت پذیرد .

د- استماع شهادت شهود به صورت کتبی توسط ریيس یا معاون رکن قضایی انجام شود .

3- در صورت افشای هویت چنين شاهدی یا افشای اطلاعاتی که ممکن است منجر به شناسایی وی شود ، شخص افشاء کننده مجازات خواهد شد.

ماده 99- احراز هويت شاهد ناشناس توسط رکن قضايی

1- به منظور تضمين سلامت و امنيت شاهدی که مقرر است ناشناس بماند ، احراز هویت وی در غياب اصحاب پرونده و دیگران و پشت درهای بسته و فقط در حضور ریيس و یا معاون رکن قضایی به عمل ميآید و مراتب در صورتجلسه ای که به صورت جداگانه ومحرمانه حفظ خواهد شد قيد می گردد .

2- این صورتجلسه به هيچ عنوان به اصحاب پرونده و یا هيچ شخص دیگری ارایه نمی شود مگر به مقامات صالح قضایی در قبال دستور رسمی و مکتوب قضایی و در صورت اخير ، صورتجلسه یا تصویر آن با مهرمحرمانه بر روی آن و بعد از لاك ومهر شدن پاکت در قبال اخذ رسيد به مرجع قضایی تسليم می گردد وتوضيحات لازم در خصوص اهميت محرمانه ماندن محتویات صورتجلسه و خصوصا مشخصات و اطلاعات راجع به شاهد به مرجع قضایی اعلام می گردد .

ماده 100- دستور موقت

1- ریيس رکن قضایی و در غياب وی معاون او اختيار دارند تا هر زمان که ضرورت اقتضا نماید به منظور اجرای عدالت ، حفظ نظم ، ممانعت از بروز زیان جبران ناپذیر و یا مستنداً به دلایل امنيتی ، مبادرت به صدور دستور موقت نماید و در موارد فوق ، الزامی برای استماع اظهارات طرفين قبل از صدور دستور موقت نيست اما به هرحال دستور موقت باید متکی به دلایل ، مستندات و استدلال قوی و کافی باشد .

2- دستور موقت تا سی روز اعتبار دارد و بنابر ضرورت و در صورت وجود دلایل کافی حداکثر تا ده روز دیگر قابل تمدید است و چنانچه تا پایان مدت اعتبار دستور موقت ، رای نهایی صادر نشود و یا رای برائت صادر شود ، دستور موقت مذکور خود به خود از درجه اعتبار ساقط و از آن رفع اثر می شود . در صورت صدورحکم محکوميت ، ميزان محروميت ناشی از اجرای دستور موقت درهنگام اجرای رای محاسبه و از آن کسر خواهد شد.

3- دستور موقت صادر شده از سوی رکن قضایی بدوی بلافاصله اجرا می شود ، اما در عين حال ظرف دو روز بعد از ابلاغ ، قابل تجدیدنظر خواهی در کميته استيناف می باشد . این تجدیدنظر خواهی موجب توقف اجرای دستور موقت نخواهد شد .

4- تجدیدنظرخواهی از دستور موقت رایگان است و باید به صورت مکتوب باشد . ریيس کميته استيناف و در غياب وی معاون ، باید ظرف سه روز کاری و خارج از نوبت به این درخواست رسيدگی و مبادرت به اتخاذ تصميم نمایند .

5- در صورت احراز عدم وجود شرایط لازم برای صدور دستور موقت ، ریيس کميته استيناف یا معاون با صدور رای از دستور موقت رفع اثر می نماید و این رای بلافاصله اجرا می شود .

ماده 101- آراء و تصمیمات

1- رای رکن قضایی شامل موارد زیر می باشد :

الف- مشخصات اعضای رکن قضایی

ب- مشخصات اصحاب پرونده

ج- خلاصه ای از ماوقع

د- مبانی صدور رای ( استدلال ) و مستندات

ه - مقررات مبنای رای

و- قسمت اجرایی رای

ز- اعلام امکان تجدیدنظرخواهی و مرجع آن و یا قطعيت رای

2- رکن قضایی ممکن است ضمن صدور رای ، غراماتی برای جبران خسارات وارده از سوی شخص خاطی در نظر گيرد .

3- رای توسط اعضای حاضر در هنگام صدور رای امضاء می شود .

4- رای باید به صورت مکتوب ، مستدل و کامل به اصحاب پرونده ابلاغ شود و موعد اعتراض به رای از تاریخ ابلاغ این رای به ایشان محاسبه می شود .

5- آراء و تصميمات راجع به دوپينگ ، باید بلافاصله به FIFA اطلاع رسانی شوند .

6- آرای صادر شده توسط رکن قضایی بعد از قطعيت یافتن قابل انتشار هستند درصورت درخواست یکی از اشخاص حقيقی برای حذف مشخصات وی از رای قبل از انتشار آن ، این درخواست توسط ریيس رکن قضایی بررسی می شود و در صورت موافقت وی مشخصات متقاضی، قبل از انتشار رای از آن حذف می شود .

ماده 102- آراء قابل تجديدنظر

کليه تصميمات صادره توسط رکن قضایی بدوی قابل تجدیدنظر هستند مگر در موارد زیر:

الف- اخطار

ب- توبيخ

ج- حداقل ميزان جریمه نقدی تعيين شده در این مقررات. ( پنجاه ميليون ریال در مورد شخص حقيقی و یکصد ميليون ریال در مورد شخص حقوقی)

د- یک مسابقه محروميت .

ه- تصميمات و تنبيهاتی که به علت استنکاف از اجراء تصميمات قطعی رکن قضایی منظور می شوند .

ماده103- تجديدنظرخواهی ، مواعد و هزينه ها

1- فقط طرفين پرونده ، حق دارند از رای تجدیدنظرخواهی نمایند. در مورد بازیکنان و مربيان علاوه بر خود آنها ، باشگاه ها نيز حق دارند تا در خصوص آراء صادره عليه مربيان و بازیکنانشان از رای صادره تجدیدنظرخواهی نمایند.

2- درخواست تجدیدنظر باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای ، به دبيرخانه فدراسيون فوتبال یا دفتر رکن قضایی صادر کننده رای تسليم و ثبت شود .

3- رسيدگی در مرحله تجدیدنظر نيز مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است .

4- تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد شد مگر اینکه حکم مورد اعتراض ناظر به تسليم وجه یا مال یا جریمه نقدی باشد که در این صورت تا زمان اعلام نتيجه نهایی تجدیدنظرخواهی ، اجرای حکم متوقف می شود .

ماده 104- پاسخ به تجديدنظرخواهی

رکن قضایی بدوی به محض وصول تجدیدنظرخواهی و در صورت تکميل بودن پرونده از حيث مدارك و تادیه هزینه دادرسی ، مراتب را به طرف مقابل و کليه اشخاص ذینفع در پرونده ابلاغ می نماید تا چنانچه پاسخی دارند به صورت مکتوب و حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از ابلاغ ، به رکن قضایی بدوی مربوطه تسليم نمایند.

ماده 105- رسیدگی تجديدنظر

1- در رسيدگی تجدیدنظر اصل بر رسيدگی بدون حضور طرفين است .

2- ریيس کميته استيناف در صورت تقاضای مکتوب اصحاب پرونده یا یکی از ایشان و نيز در صورت صلاحدید خود می تواند تصميم بگيرد جلسه رسيدگی با حضور اصحاب پرونده تشکيل شود . عدم حضور اصحاب پرونده یا یکی از ایشان مانع رسيدگی یا موجب تجدید جلسه نخواهد بود مگر آنکه محرز شود تاریخ رسيدگی به اصحاب پرونده یا یکی از ایشان ابلاغ نشده و یا اشتباه ابلاغ شده است .

ماده 106- مذاکرات و اتخاذ تصمیمات

1- مذاکرات اعضای کميته استيناف بدون حضور اصحاب پرونده ، اصحاب رسانه و پشت دربهای بسته انجام می شود.

2- در چارچوب رسيدگی به موضوع پرونده ، کميته استيناف اختيار کامل دارد تا کليه جوانب امر، موضوعات مرتبط و دلایل را ملاحظه و بررسی نماید.

3-کميته استيناف تصيمات و آرای رکن بدوی را تایيد ، اصلاح و یا نقض می نماید . در صورت نقض رای بدوی ، کميته استيناف راساً در ماهيت ، مبادرت به صدور رای می نماید .

4- در صورتی که به تشخيص کميته استيناف ، مدارك موجود در پرونده یا تحقيقات رکن قضایی بدوی ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را ( با ذکردقيق نقایص ) نزد رکن قضایی بدوی میفرستد تا پس از انجام دستور کميته استيناف و رفع نقص ، آن را بدون اظهار نظر مجدد در ماهيت اعاده کند .کميته استيناف در صورت صلاحدید میتواند راساَ مبادرت به انجام تحقيقات نماید .

5- اگر فقط محکوم عليه از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده باشد ، در این صورت ودر مرحله تجدیدنظر ، مجازات وی تشدید نخواهد شد.

6- آراء و تصميمات کميته استيناف قطعی هستند و در صورت فراهم بودن شرایط ، صرفاً قابل اعتراض نزد دادگاه عالی ورزش هستند و از حيث قابليت اعتراض و تشریفات رسيدگی در دادگاه عالی ورزش ، تابع مقررات دادگاه مذکور می باشند.

ماده 107- تعلیق اجرای قسمتی از آرای انضباطی

1- رکن قضایی صادر کننده رای می تواند اجرای قسمتی از مجازات ها ی ذیل را با رعایت سایر شرایط تعليق نماید :

الف- محروميت از حضور در مسابقه

ب- محروميت از ورود به رختکن یا نشستن روی نيمکت

ج- محروميت از کليه فعاليتهای مرتبط با فوتبال

د- انجام مسابقه بدون حضور تماشاگران

ه- انجام مسابقه در زمين بی طرف

و- محروميت از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص

2- دوره تعليق حداقل شش ماه و حداکثر دو سال است .

3- تعليق فقط در صورتی امکانپذیر است که ميزان محروميت و مجازات بيش از شش مسابقه یا شش ماه نباشد و شخص متخلف مطلقاً فاقد سابقه محکوميت قطعی در رکن قضایی فوتبال باشد .

4- رکن قضایی صادر کننده رای می تواند تصميم بگيرد که کدام بخش از مجازات تعليق شود و به هرحال تعليق مجازات فقط بعد از اجرای نيمی از مجازات تعيين شده امکانپذیر است .

5- اگر در طی دوران تعليق ، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود ، مجازات اصلی ( مجازات تعليق شده ) بعلاوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا خواهند شد .

6- آرای انضباطی راجع به فساد در فوتبال ( دستکاری در نتایج مسابقات، تبانی ، رشاء و ارتشاء ، تعارض منافع ، پيشنهادات و هدایای نامشروع ، عدم امانتداری ، عدم رازداری ، شرط بندی و اعمال منافی عفت ) و تخلفات و جرایم عليه اشخاص زیر 18 سال و همچنين استفاده از بازیکن غير مجاز در رده های سنی غير از بزرگسالان ، قابل تعليق نيستند.

7- مفاد این ماده در خصوص تخلف از مقررات مبارزه با دوپينگ اجرا نمی شود.

ماده108- اعاده دادرسی ، جهات اعاده دادرسی

نسبت به احکامی که قطعيت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

1- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حيله و تقلبی به کار برده که در حکم ، موثربوده است .

2- ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است .

3- پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دليل حقانيت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختيارمتقاضی نبوده است .

4- چند نفر به اتهام ارتکاب تخلف یا جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن به گونهای باشد که نتوان بيش ازیک مرتکب برای آن قائل شد .

5- شخصی به علت انتساب تخلف یا جرمی محکوم شود و فرد دیگری نيز به موجب حکمی از مرجع قضائی یا رکن قضایی به علت انتساب همان جرم یا تخلف محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بيگناهی یکی از آنان احراز گردد .

6- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بيگناهی محکو م عليه باشد .

7- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد ، دیگر اعاده دادرسی ازهمان جهت پذیرفته نخواهد شد.

ماده 109- مهلت درخواست اعاده دادرسی

1- مهلت درخواست اعاده دادرسی ده روز و نحوه محاسبه آن به ترتيب زیر است .

2- چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دوحکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است .

3- درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حيله و تقلب می باشد .

4- هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . مکتوم بودن اسناد و تاریخ وصول اسناد باید دررکن قضایی که به درخواست رسيدگی می کند ، اثبات گردد .

5- درخواست اعاده دادرسی بعد از گذشت یکسال از تاریخ اجرای حکم ، دیگر قابل استماع و رسيدگی نيست .

6- درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام راجع به دستکاری در نتایج مسابقات، تبانی ، رشاء و ارتشاء ، تعارض منافع ، پيشنهادات و هدایای نامشروع ، عدم امانتداری ، عدم رازداری ، شرط بندی و اعمال منافی عفت) و تخلفات و جرایم عليه اشخاص زیر 18 سال و همچنين استفاده از بازیکن غير مجاز در رده های سنی غير از بزرگسالان ، مقيد به مواعد فوق نيستند و چنين درخواستهایی به شرط فراهم بودن سایر شرایط در هر زمانی قابل پذیرش هستند .

ماده 110- مرجع و نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی

1- درخواست اعاده دادرسی باید به رکن قضایی صادر کننده حکم قطعی ( یا قطعيت یافته ) تسليم شود . رکن قضایی صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادرمی نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگی ماهوی خواهد نمود .

2- در اعاده دادرسی به جز آنچه که در درخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسيدگی قرار نمی گيرد .

3- هرگاه پس از رسيدگی ، رکن قضایی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخيص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید . درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد .

4- اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد ، مرجع رسيدگی پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود .

ماده 111- مراجعه به ديوان داوری ورزش (CAS)

با عنایت به اساسنامه فدراسيون فوتبال و اساسنامه فيفا ، احکام قطعی ( یا قطعيت یافته ) رکن قضایی

فدراسيون ، با رعایت شرایط قانونی مندرج در مقررات شکلی و ماهوی دیوان داوری ورزش (CAS) قابل اعتراض در این نهاد بين المللی هستند .

ماده 112- اجرای احکام

1- احکام صادر شده ، تحت نظارت رکن قضایی بدوی و توسط دبيرکل فدراسيون فوتبال ابلاغ می شوند .

2- احکام صادره ، تحت نظارت یا / و توسط رکن قضایی بدوی اجرا می شوند .

3- به منظور تضمين اجرای احکام صادر شده از سوی رکن قضایی فدراسيون ، باشگاه ها در قبال کليه مجازات ها ی مالی و نقدی بازیکنان و مقامات رسمی خود ، متضامناً مسوول هستند و ترك باشگاه یا خاتمه قرارداد ایشان با باشگاه بعد از صدور حکم ، رافع این مسووليت نيست.

4- آراء و تصميمات بلافاصله بعد از ابلاغ ، اجرا می شوند.

الف- محروميتهای ناشی از کارت قرمز یا کارتهای زرد به صورت خود به خود اجرا می شوند و نيازی به ابلاغ نيست مگر در مواردی که کميته انضباطی ، چنين محروميتی را افزایش دهد که در این صورت این افزایش محروميت باید ابلاغ شود .

ب- کارتهای زرد دریافتی در یک سری از مسابقات به مسابقات دیگر یا از یک فصل به فصل دیگر منتقل نمی شود با این حال در همان سری از مسابقات و در همان فصل ، کارتهای زرد از یک مرحله ( دور ) به مرحله بعد ( دور بعدی ) منتقل می شود .

5- کليه احکام محروميت باید بلافاصله و در اولين مسابقه بعدی از همان سری رقابتها که تخلف در آن واقع شده است اجرا شوند مگر آنکه رکن قضایی مربوطه بر اساس مقررات آتی به نحو دیگری تصميم گيری نماید.

6- در صورتی که رقابتهای مربوطه ( ليگ یا حذفی ) خاتمه یابند اما حکم محروميت اجرا نشده یا ناقص اجرا شده باشد ، محروميت به اولين مسابقه رسمی باشگاهی اعم از ليگ یا حذفی که بازیکن یا مربی صلاحيت حضور در آن را دارد منتقل می شود .

7- کليه اشخاصی که محروم باشند یا اخراج شوند حق نشستن روی نيمکت و حضور در منطقه فنی را ندارند.

8- کليه اشخاصی که محروم هستند ، در دوران محروميت حق حضور در رختکن تيم ، تونل ورزشگاه ، ميکس زون و کنفرانس خبری ( قبل و بعد مسابقه ) را ندارند.

9- بازیکن مربی ( شخصی که هم بازیکن است هم مربی ) در دوران محروميت هم به عنوان بازیکن هم به عنوان مربی محروم است .

10- چنانچه بازیکنی که محروم شده است ضمن خداحافظی از بازی ، به عنوان مقام رسمی به فعاليت بپردازد ، محروميت اجرا نشده وی در جایگاه و پست جدید ، اعمال می شود .

11- اگر محروميت بر اساس تعداد مسابقه ، تعيين شده باشد در این صورت فقط مسابقاتی که واقعا برگزار شده اند محاسبه می شوند . اگر مسابقه نيمه تمام بماند یا نتيجه آن بوسيله مراجع صالح ابطال شود یا تغيير کند در صورتی که این موضوع در نتيجه تقصير تيم منتسب به شخص محروم رخ داده باشد ، آن مسابقه جزء محروميت وی محاسبه نمی شود و در غير این صورت محاسبه می شود.

12- چنانچه بازیکن ، واجد شرایط برای شرکت در یک مسابقه باشد این مسابقه جزء محروميت وی محاسبه می شود وگرنه محاسبه نمی شود.

13- چنانچه بازیکن به باشگاه داخلی دیگری که در همان ليگ یا در ليگی متفاوت حضور دارد منتقل شود ، محروميت وی در هر حال اعمال خواهد شد .

14- چنانچه بازیکن محروم به ليگ خارجی منتقل شود و امکان تعميم بين المللی محروميت وی وجود نداشته باشد ، در این صورت ادامه محروميت وی بعد از بازگشت به کشور اعمال خواهد شد و چنانچه بعد از بازگشت به کشور در موقعيت دیگری غير از موقعيت قبلی فعاليت نماید ، محروميت وی در موقعيت جدید اعمال خواهد شد .

15- تعطيلات قبل از آغاز مسابقات و تعطيلات نيم فصل جزء ایام محروميت محاسبه نخواهد شد .

16- تفسير رای بر عهده مرجع صادر کننده رای می باشد . در صورتی که رای در مرحله استيناف ، نقض و رای جدید صادر شود تفسير رای در قسمتی که نقض شده بر عهده کميته استيناف می باشد.

ماده 113- دستورات قضايی

1- علاوه بر اقدامات انضباطی، مقام صادر کنندۀ رأی ممکن دستورات خاصی صادر نماید که در آن ترتيبی را که اقدامات انضباطی باید اجرا شوند را مشخص نماید.

2- دستورقضایی رفتار خاص و مشخصی را تعيين می نماید.

ماده 114- مواعد

1- مواعد ، قابل تمدید نيستند مگر آنکه دراعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد به علت وجود عذر موجه بوده است .

2- جهات زیر عذر موجه تلقی می شوند :

الف- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .

ب - حوادث قهریه از قبيل سيل ، زلزله و حریق که بر اثر آن اقدام در مهلت مقرر ممکن نباشد .

ج- توقيف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر اقدام کرد .

د- همراهی یکی از تيم های ملی فوتبال در اردوها ، تمرینات و مسابقات .

3- مواعدی را که مقررات تعيين نکرده است رکن قضایی معين خواهد کرد . موعد تعيين شده بوسيله رکن قضایی باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد . موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روزتعيين خواهد شد . فقط موادعد تعيين شده بوسيله رکن قضایی آن هم برای یک مرتبه و به مدت سه روز کاری قابل تمدید هستند . مواعد تعيين شده بوسيله مقررات قابل تمدید نيستند.

4- از نظر احتساب موارد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است.

6- چنانچه در روزی که رکن قضایی تعيين کرده است مانعی برای رسيدگی پيش آید ، موعد رسيدگی ، روزی خواهد بود که رکن قضایی مجدداً تعيين و ابلاغ می کند.

7- چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطيل فدراسيون باشد و یا به جهت آماده نبودن رکن قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد ، روزی خواهد بود که فدراسيون و رکن قضایی بعد از تعطيل یا رفع مانع آغاز به کار می کنند .

8- موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

ماده 115- به رسمیت شناختن مجازات ها ی تعیین شده توسط ساير مراجع بین

المللی و داخلی

آراء و تصميمات مالی و غير مالی که توسط دادگستری یا سایر مراجع صلاحيتدار ورزشی و فوتبالی عليه اشخاص حقيقی یا حقوقی صادر می شوند تحت شرایط ذیل مورد تایيد و حمایت فدراسيون فوتبال می باشد و فدراسيون برای اجرای این آراء و تصميمات ، تمام اختيارات و ابزار قانونی خود را به کار می گيرد .

1- فدراسيون فوتبال در صورت درخواست ارکان قضایی - FIFA و AFC باید مجازات تعيين شده توسط این مراجع بين المللی را در رقابتهای داخلی اعمال نمایند .

2- چنين درخواستی فقط در صورتی که به صورت کتبی به فدراسيون فوتبال ارایه شود ، مورد بررسی قرار می گيرد.

3- تصميمات و احکام مراجع قضایی دادگستری ، تا حدی که مغایر اساسنامه فدراسيون فوتبال و اساسنامه فيفا و منشور کميته بين المللی المپيک نباشد قابل اجرا هستند .

4- تصميمات - NADO, WADA در خصوص دوپينگ تا حدیکه مغایرمقررات مبارزه با دوپينگ فيفا ، اساسنامه فيفا و اساسنامه فدراسيون فوتبال نباشند قابل اجرا هستند .

5- چنين درخواستی از سوی مراجع داخلی یا بين المللی باید به ضميمه تصویر تصدیق شده اصل حکم باشد .

6- حکم ارایه شده توسط مراجع داخلی یا بين المللی باید صراحتا متضمن مشخصات فردی محکوم عليه باشد.

7- فدراسيون فوتبال نمی تواند در راستای اجرا و تعميم حکم و تصميم یک رکن یا مرجع قضایی دیگر که به تجویز این ماده صورت می گيرد ، تغييری در مجازات تعيين شده توسط آن رکن یا مرجع ایجاد نماید .

8- در صورتی که چنين حکم و تصميمی در مرجع اصلی صادره کننده آن مورد تجدیدنظر قرار گيرد ، نتيجه آن به هنگام اجرای این حکم ، برای فدراسيون فوتبال لازم الاجراء و لازم الاتباع است.

ماده 116- تعمیم بین المللی احکام رکن قضايی فدراسیون فوتبال

1- چنانچه احکام رکن قضایی فدراسيون فوتبال در موضوعاتی از قبيل دوپينگ ، تاثير غير قانونی بر نتيجه مسابقه ، دستکاری در نتایج مسابقات ، تبانی ، رشاء و ارتشاء ، تعارض منافع ، جعل و تزویر ، ، پيشنهادات و هدایای نامشروع ، عدم امانتداری ، عدم رازداری ، شرط بندی ، اعمال منافی عفت و تخلفات و جرایم عليه اشخاص زیر 18سال باشد در این صورت رکن قضایی مربوطه باید درخواست خود دایر بر تعميم بين المللی حکم به همراه دلایل و مستندات چنين تقاضایی را از طریق دبير کل برای فيفا ارسال نماید .

2- چنين درخواستی در صورتی مورد موافقت فيفا قرار می گيرد که فرد مذکور با رعایت موازین قانونی به دادرسی دعوت شده و فرصت دفاع به وی اعطاء شده باشد و رای صادره علاوه بر رعایت موازین قانونی فيفا و عدم تعارض با نظم عمومی ، همچنين با رعایت اصول قانونی به وی ابلاغ شده باشد .

ماده 117- تعیین مجازات ها

هرجا که در این مقررات ، مجازات تخلفات به صورت دقيق و قطعی معين نشده باشد و تعيين مجازات به رکن قضایی تفویض شده باشد ، رکن قضایی مجاز است تا با ملاحظه کليه اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و سوابق شخص متخلف و رعایت کيفيات مخففه یا مشدده و بررسی رویه قضایی ، در چارچوب مجازات ها ی پيش بينی شده در این مقررات مبادرت به انتخاب مجازات ، اتخاذ تصميم و صدور رای نماید .

ماده 118- مجازات تکمیلی

چنانچه کيفيات مشدده و سوابق متخلف ایجاب نماید ، رکن قضایی می تواند علاوه بر مجازاتی که به موجب این مقررات برای هر تخلف منظور و تصریح گردیده است ، از ميان مجازات های مندرج در ماده 28 این مقررات مبادرت به تعيين مجازات تکميلی نماید .

ماده 119- موارد پیش بینی نشده

در صورت وقوع مسایل یا اختلافاتی که در این مقررات یا سایر مقررات فدراسيون فوتبال و فيفا در خصوص آنها قاعده ای وضع نشده باشد ، رکن قضایی بعد از استعلام از هيات ریيسه فدراسيون فوتبال تصميم گيری خواهد نمود .

ماده 120- تصويب و اجرای مقررات

1- این مقررات که درتاریخ 29/9/1396 به تصویب مجمع عمومی فدراسيون فوتبال رسيده بود بعد از انجام اصلاحات ، مجددا و در تاریخ 19/12/1397 مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت و بلافاصله بعد از تصویب در مجمع عمومی ، لازم الاجراء است و تخلفاتی که قبل از این تاریخ ، رخ داده اند براساس مقررات انضباطی زمان وقوع ، رسيدگی و مجازات می شوند مگر آنکه مقررات جدید به نفع شخص متخلف باشد که در این صورت براساس این مقررات رسيدگی و حکم صادر خواهد شد.

2- در مورد افرادی که در روز ارتکاب تخلف ، در قلمروی این مقررات قرار داشته و روند رسيدگی از قبل آغاز شده است ، در صورت خروج آن فرد از قلمروی این مقررات ، ادامۀ دادرسی نباید تحت هيچ عنوانی متوقف شود.

3- آیين دادرسی ( مقررات شکلی ) مندرج در این مقررات ، در خصوص تمامی تخلفات اعم از آنکه قبل یا بعد از تصویب این مقررات رخ داده باشند اعمال خواهد شد.