مقررات نقل و انتقال و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران مصوب 1396

بنام خدا

مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان

فدراسیون فوتبال

مصوب 1396


فهرست

تعریف برخی اصطلاحات به کار رفته در این مقررات

ماده 1 : تعریف و هدف

ماده 2 : وضعیت بازیکنان بازیکنان حرفه ای یا آماتور

ماده 3 : بازگشت به وضعیت آماتور

ماده 4 : خاتمه فعالیت

ماده 5 : ثبت نام بازیکنان

ماده 6 : فصل نقل و انتقالات

ماده 7 : شناسنامه بازیکنان

ماده 8 : تقاضای ثبت نام

ماده 9 : گواهی بین المللی انتقال ITC

ماده 10 : انتقال قرضی (موقت) بازیکنان حرفه ای

ماده 11 : بازیکن های ثبت نشده

ماده 12 : اجرای مجازاتهای انضباطی

ماده 13 : بدهی های معوقه

ماده 14 : احترام به قرارداد

ماده 15 : فسخ قرارداد به استناد ( دلیل موجه )

ماده 16 : فسخ قرارداد به استناد ( دلیل موجه ورزشی )

ماده 17 : محدودیت در فسخ قرارداد در طول فصل

ماده 18 : پیامد های فسخ قرارداد بدون داشتن دلیل موجه

ماده 19 : الزامات ویژه مربوط به قرارداد بین باشگاهها و بازیکنان

ماده 20 : نفوذ اشخاص ثالث بر باشگاه

ماده 21 : حمایت از بازیکنان زیر سن قانونی

ماده 22 : ثبت و گزارش بازیکنان زیر سن قانونی در آکادمی ها

ماده 23 : حق آموزش بازیکنان

ماده 24 : روش محاسبه حق آموزش

ماده 25 : صلاحیت های قضایی فدراسیون فوتبال در حوزه نقل و انتقالات

ماده 26 : کمیته وضعیت بازیکنان

ماده 27 : اتاق حل اختلاف

ماده 28 : مقررات انتقالی

ماده 29 : سکوت مقررات

ماده 30 : ارزش ضمایم

ماده 31 : تصویب و اجرا

ضمایم

ضمیمه یک

ترخیص بازیکنان از سوی باشگاهها برای حضور در تیم ملی

الف : اصول ترخیص بازیکنان برای تیم ملی بزرگسالان مردان

ب : اصول ترخیص بازیکنان برای تیم ملی بزرگسالان زنان

ج : اصول ترخیص بازیکنان برای تیم ملی فوتسال

د : ضمانت اجرا و اقدامات انضباطی

ه : مقررات مالی و بیمه

و : دعوت بازیکنان به تیم ملی

ز : بازیکنان مصدوم

ح : محدودیت در بازی کردن

ضمیمه دو

قرارداد سایر اشخاص به غیر از بازیکنان

ضمیمه سه

لیست اسامی بازیکنان و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

ماده 1 : لیست اسامی بازیکنان

ماده 2 : فهرست بازیکنان مازاد

ماده 3 : مدارک لازم جهت ثبت نام و صدور مجوز شرکت و کارت مسابقه

ضمیمه چهار

وضعیت بازیکنان مشمول و شاغل به خدمت

تعریف برخی اصطلاحات به کار رفته در این مقررات

1- فدراسیون : نهادی است غیردولتی که بصورت مستقل اداره می شود و بالاترین تشکیلات رسمی فوتبال کشور است .

2- سازمان لیگ فوتبال : موسسه ای است وابسته به فدراسیون فوتبال که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و در خصوص برگزاری مسابقاتی که انجام آن به سازمان لیگ فوتبال واگذار شده باشد با رعایت مقررات اقدام می نماید.

3- باشگاه : تشکیلاتی است که بر اساس قوانین جاری کشور تاسیس و در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . به منظور حضور در رقابتهای رسمی فوتبال ، باشگاه باید دارای پروانه معتبر

فعالیت بوده و در عضویت فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال باشد.

4- رکن قضایی : کمیته انضباطی ، کمیته اخلاق و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال می باشند .

5- اتاق حل اختلاف : اتاق حل اختلاف ، محکمه داوری مستقلی بوده که رسیدگی منصفانه و بی طرفانه را تضمین نموده و به اصل حقوق مساوی بازیکنان و باشگاهها احترام می گذارد.

6- واسطه نقل و انتقال : شخصی است که با مجوز فدراسیون فوتبال و بر اساس مقررات ، آیین نامه ها ، دستور العمل های تائید شده از سوی مجمع یا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با معرفی بازیکن یا مربی اجازه دخالت در امر نقل و انتقال بازیکنان و مربیان را در حدود اختیاراتش دارد.

7- بازیکن (مجاز) : هر بازیکن فوتبال که از نظر فدراسیون مجاز به شرکت در مسابقات باشد.

8- لیگ : فرآیند سازمان یافته برگزاری مسابقات رسمی فوتبال است که تحت مدیریت سازمان لیگ فوتبال اجرا و نتایج آن به فدراسیون فوتبال گزارش می شود.

9- باشگاه قبلی : باشگاهی که بازیکن آن را ترک کرده یا در حال ترک آن می باشد .

10- باشگاه جدید : باشگاهی که بازیکن به آن پیوسته یا در حال پیوستن به آن است.

11- باشگاه انتقال دهنده : باشگاهی که بازیکن خود را انتقال می دهد.

12- باشگاه انتقال گیرنده : باشگاهی است که از باشگاه دیگر ، بازیکن می گیرد.

13- فدراسیون قبلی : فدراسیونی که باشگاه قبلی عضو آن می باشد .

14- فدراسیون جدید: فدراسیونی که باشگاه جدید عضو آن است .

15- مسابقات رسمی : مسابقاتی است که در چهارچوب مقرارت فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال ایران و توسط یکی از آنها سازماندهی و برگزار شده باشد یا آن که از سوی آنها رسمیت می یابد و امتیاز آن در جدول مسابقات لحاظ می شود و شامل مسابقات دوستانه و آزمایشی نمی شود .

16- فصل مسابقات : دوره ای است که با برگزاری اولین مسابقه رسمی مربوطه آغاز و با آخرین مسابقه رسمی مربوطه خاتمه می یابد . شروع و خاتمه فصل را سازمان لیگ فوتبال تعیین و اعلام می

نماید.در صورتی که آغاز و پایان لیگ با جام حذفی منطبق نباشند ،اولین مسابقه رسمی هریک از دو رقابت فوق که زودتر شروع شود آغاز فصل و آخرین مسابقه رسمی هر یک از دو رقابت مذکور که دیرتر خاتمه یابد ، پایان فصل تلقی می شود .

17- نیم فصل : فاصله بین خاتمه مسابقات دور رفت تا شروع دور برگشت که توسط سازمان

لیگ و فدراسیون فوتبال تعیین و اعلام می شود.

18- دوره نقل و انتقال : زمانی است که توسط فدراسیون یا سازمان لیگ فوتبال تعیین می شود و بازیکنان در آن فرجه زمانی به باشگاه دیگر منتقل می شوند . مدت زمان دوره اول نباید بیشتر از دوازده هفته و دومین دوره آن در نیم فصل نباید بیشتر از چهار هفته باشد.

19- آکادمی : سازمان یا موسسه حقوقی مستقل که هدف اولیه و دراز مدت آن آموزش بازیکنان از طریق تهیه امکانات زیر بنائی و ضروری آموزشی است. این در درجه اول عبارت است از ایجاد مراکز آموزشی فوتبال، اردوگاه های فوتبال، مدارس فوتبال و غیره.

20- سیستم انطباق انتقال TMS : سیستم نقل و انتقال بازیکنان مبتنی بر داده های وب با هدف سهولت بخشیدن به فرآینده نقل و انتقالات بین المللی بازیکنان ونیز ارتقاء شفافیت و گردش اطلاعات مربوطه .

21- بازیکن صغیر ( زیر سن قانونی ) : بازیکنی که هنوز به سن هجده سال تمام نرسیده است.

22- بازیکن ایرانی داخل کشور : بازیکنی است دارای شناسنامه و پاسپورت و تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده که استخدام چنین بازیکنی می بایست در دوره زمانی مجاز نقل و انتقالات اول فصل و نیم فصل باشد.

23- بازیکن ایرانی خارج کشور : بازیکنی است دارای شناسنامه و پاسپورت و ملیت ایرانی بوده که در یکی از کشور های خارجی زندگی و مشغول کار باشد. استخدام چنین بازیکنی می بایست در دوره زمانی اعلام شده به فیفا از طریق TMS انجام شود .

24- بازیکنان خارجی : بازیکنانی است که دارای شناسنامه و پاسپورت و ملیت غیر ایرانی باشند.استخدام چنین بازیکنانی در دوره زمانی اعلام شده به فیفا از طریق TMS انجام می شود.

25- بازیکنان خارجی شاغل در ایران : بازیکنانی است که دارای شناسنامه و پاسپورت و ملیت غیر ایرانی بوده و با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور زندگی و مشغول بکار می باشند. استخدام چنین بازیکنانی می بایست در دوره زمانی مجاز نقل و انتقالات اول فصل و

نیم فصل اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال صورت پذیرد.

26- فسخ قرارداد : به مفهوم پایان دادن یک طرفه به قرارداد فی مابین می باشد.

27- اقاله : به مفهوم خاتمه قرارداد با توافق طرفین می باشد.

28- شخص ثالث : عبارت است از شخصی به غیر از باشگاه انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا باشگاههای قبلی که بازیکن عضو آنها بوده است .

29- دوره حفاظت شده : (Protected Period) در صورتیکه قرارداد قبل از 28 سالگی بازیکن منعقد شده باشد ، عبارت است از یک دوره زمانی شامل سه فصل یا سه سال هر کدام زودتر فرا برسد از زمان لازم الاجرا شدن قرارداد اما در صورتیکه قرارداد بعد از 28 سالگی بازیکن بسته شده باشد ، عبارت است از یک دوره زمانی شامل دو فصل یا دو سال هر کدام زودتر برسد ، از زمان لازم الاجرا شدن قرارداد .

30- توجه ! کلماتی که اشاره به اشخاص حقیقی دارند ، متوجه هردو جنس ) مذکر و مونث ( هستند . هر واژه ای که برای مفرد بکار می رود برای جمع نیز کاربرد دارد و برعکس .

ماده 1 : تعریف و هدف

مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان ، با رعایت الزامات مقرر در مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فیفا با هدف تعیین وضعیت ، چگونگی نقل و انتقال بازیکنان در رده های سنی متفاوت و همینطور طرق مختلف خاتمه قرارداد و همچنین حل اختلاف و چگونگی تنبیه آنان در صورت عدم احترام به مقررات و عدم رعایت اصول حاکم بر روابط بین آنها و نیز با هدف یکسان سازی مقررات نقل و انتقال بازیکنان در فوتبال کشور تدوین گردیده است.

ماده 2: وضعیت بازیکنان بازیکنان حرفه ای یا آماتور

1- بازیکنانی که در فوتبال شرکت می کنند به دو دسته حرفه ای و آماتور تقسیم می شوند.

2- بازیکن حرفه ای بازیکنی است که قرارداد کتبی - بعنوان بازیکن حرفه ای با یک باشگاه داشته باشد و درآمدی که بابت فعالیت های فوتبالی اش به او اختصاص می یابد بیش از هزینه هایی است که متحمل می شود ، بازیکن آماتور بازیکنی است که دارای قرارداد کتبی آماتوری بوده و درآمد وی کمتر از هزینه های جاری زندگی او می باشد .

ماده 3 : بازگشت به وضعیت آماتور

1- بازیکنی که به عنوان بازیکن حرفه ای ثبت شده است ، نمیتواند دوباره به عنوان بازیکن آماتور ثبت شود ، مگر آن که سی روز از آخرین بازی او به عنوان بازیکن حرفه ای گذشته باشد.

2- پس از بازگشت بازیکن به وضعیت آماتور هیچ گونه حق آموزشی قابل پرداخت نمی باشد.

3- اگر بازیکنی ظرف مدت 30 ماه بعد از آن که به عنوان بازیکن آماتور ثبت شد ، مجددا به عنوان بازیکن حرفه ای ثبت شود باشگاه جدید او باید بر اساس ماده 23 حق آموزش بازیکن را پرداخت نماید.

ماده 4 : خاتمه فعالیت

1- بازیکن حرفه ای که بعد از پایان قراردادش به فوتبال حرفه ای خود خاتمه دهد یا بازیکن آماتوری که به فعالیتش خاتمه می دهد( خداحافظی نماید ) باید وضعیت او( در فدراسیون ، سازمان لیگ و هیات فوتبال) به مدت سی ماه ثبت شده باقی بماند.

2- این دوره زمانی( سی ماه ) از آخرین بازی رسمی که بازیکن برای باشگاهش انجام داده است آغاز می شود.

ماده 5 : ثبت نام بازیکنان

1- یک بازیکن برای بازی کردن در یک باشگاه میبایست در فدراسیون( سازمان لیگ ) به عنوان بازیکن حرفه ای یا آماتور ، مطابق با مفاد ماده 2 این مقررات ثبت شود. تنها بازیکنان ثبت شده می توانند در مسابقات فوتبال شرکت نمایند. با انجام عمل ثبت ، بازیکن به پیروی از اساسنامه و قوانین و مقررات فیفا ، کنفدراسیون فوتبال آسیا ، فدراسیون و سازمان لیگ متعهد می شود.

2- هر بازیکن در یک زمان واحد تنها می تواند با یک باشگاه ، ثبت قرارداد نماید.

3- یک بازیکن در طول یک فصل ، حداکثر می تواند با سه باشگاه ، ثبت قرارداد نماید و در طی این مدت ، بازیکن فقط حق حضور در بازی رسمی دو باشگاه از سه باشگاه را دارد .

تبصره : به عنوان یک استثنا برای این قاعده ، بازیکنی که بین دو باشگاه از دو فدراسیون با فصل های همپوشان جا به جا شود ( مثلاً یک فدراسیون با آغاز فصل تابستان یا پاییز و فدراسیون دیگری با آغاز زمستان یا بهار ) می تواند در همان فصل برای باشگاه سوم نیز بازی نماید ، البته به شرط آنکه تعهدات قراردادی خود را نسبت به دو باشگاه قبلی انجام داده باشد. همچنین مقررات مربوطه به فصل نقل و انتقالات و حداقل زمان قرارداد نیز می بایست رعایت شود ( از تاریخ شروع تا انتهای همان فصل)

4- تحت هر شرایطی سلامت ورزشی رقابتها باید مورد توجه خاص قرار داشته باشد . به طور مشخص یک بازیکن نمی تواند برای بیش از دو باشگاه که در مسابقات لیگ برتر یا جام حذفی با هم رقابت می کنند درهمان سری از مسابقات و در همان فصل بازی کند ، البته با رعایت مقررات بین المللی فوتبال ، فدراسیون میتواند مقررات محدود کننده تری نیز وضع نماید .

ماده 6 : فصل نقل و انتقالات

1- بازیکنان تنها در یکی از دو دوره زمانی سالانه ( پیش فصل و نیم فصل ) که توسط فدراسیون معین می شود ، می توانند ثبت نام شوند .

تبصره : به عنوان یک استثنا برای این قاعده ، بازیکن حرفه ای که قراردادش قبل از اتمام زمان نقل و انتقالات تمام شده باشد ( بازیکن آزاد ) می تواند در خارج از دو دوره زمانی قبل و نیم فصل ثبت نام شود . فدراسیون فوتبال به منظور جلوگیری از سوء استفاده ، تنها در صورتی مجاز به ثبت نام چنین بازیکنی است که سلامت ورزشی رقابتها را مد نظر قرار داده باشد . در صورتیکه قرارداد با ((دلیل موجه )) خاتمه پیدا کند ، فدراسیون به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از استثناء مندرج در این ماده ، میتواند اقدامات موقت را اعمال نماید .

2- دوره زمانی نقل و انتقالات پیش فصل به مدت حداکثر دوازده هفته ( 84 روز) و دوره زمانی نقل و انتقالات نیم فصل به مدت حداکثر چهار هفته ( 28 روز ) تعیین می شود . که تاریخ شروع و پایان آن دوازده ماه قبل توسط فدراسیون در سیستم انطباق نقل و انتقلات فیفا ( TMS ) ثبت می شود . این دوره های زمانی قابل تغییر و تمدید نمی باشند و هر گونه نقل وانتقال و ثبت بازیکن خارج از دو دوره زمانی فوق به جز استثنای بند 1 ماده 6 غیر مجاز می باشد .

3- بازیکنان ، با در نظر گرفتن حالت استثنایی مطرح شده در تبصره ذیل بند یک ماده 6 تنها در صورتی می توانند ثبت نام شوند که تقاضانامه رسمی معتبر در دوره زمانی نقل و انتقالات توسط باشگاه به فدراسیون ارایه و ثبت شود .

4- در مورد مسابقاتی که در آن ها فقط بازیکنان آماتور شرکت می کنند ، مقررات مربوط به زمان نقل و انتقالات ( به شرح فوق ) حاکم نمی باشد . البته فدراسیون ( سازمان لیگ ) موظف است زمان دقیق نقل و انتقالات این مسابقات را با در نظر گرفتن سلامت ورزشی رقابتها مشخص نماید.

ماده 7 : شناسنامه بازیکنان

فدراسیون( سازمان لیگ ) موظف است شناسنامه فوتبالی بازیکن که شامل جزییات مشخصات وی می باشد را به باشگاه جدید ارایه نماید . این شناسنامه همچنین باید دربردارنده نام باشگاه (هایی) باشد که بازیکن را از سن 12 سالگی تمام ثبت نام کرده اند . اگر تاریخ تولد بازیکن بین دو فصل قرار بگیرد، در شناسنامه فوتبالی بازیکن باید نام باشگاهی که بازیکن را در طول فصل بعد از تاریخ تولدش ثبت نام کرده است ، درج شود.

ماده 8 : تقاضای ثبت نام

1- باشگاه ها فقط تا پایان وقت اداری آخرین روز که برای نقل و انتقالات تعیین گردیده است ، فرصت دارند تا درخواست ثبت نام یک بازیکن حرفه ای را به همراه یک نسخه از قرارداد بازیکن ، تسلیم نمایند.

2- کمیته وضعیت بازیکنان ، این صلاحیت را دارد که هر گونه متمم قراردادی و یا توافقات اضافه که در مواعد مقرر جهت ثبت ارایه نشده باشد را مورد ملاحظه و بررسی قراردهد.

3- کادر فنی ، پزشکی ، سرپرستی ( مدیریت ) ، مترجمین ، مدیر رسانه و کادر خدماتی تابع این مقررات نیستند و در نتیجه تسلیم قرارداد ایشان تابع محدودیت زمانی نقل و انتقالات نمی باشد.

ماده 9 : گواهی بین المللی انتقال ITC

1- بازیکنانی که در یک فدراسیون فوتبال خارجی ثبت نام شده اند تنها در صورتی می توانند در فدراسیون فوتبال ایران ) سازمان لیگ ( ثبت نام شوند که فدراسیون فوتبال ایران گواهی بین المللی انتقال ایشان را از فدراسیون سابق دریافت نموده باشد و بالعکس بازیکنانی که در فدراسیون فوتبال ایران ثبت نام شده اند تنها در صورتی می توانند در یک فدراسیون فوتبال خارجی ثبت نام شوند که فدراسیون فوتبال مربوطه گواهی بین المللی انتقال ایشان را از فدراسیون ایران دریافت نموده باشد.

2- ITC بدون هیچ گونه هزینه ای و بدون هیچ شرط و محدودیت زمانی صادر می شود و هرگونه شرطی خلاف این باطل تلقی می شود.

3- فدراسیون صادر کننده ITC باید یک تصویر از آن را برای فیفا ارسال نماید. فرآیند اداری صدور ITC در پیوست 3 مقررات نقل و انتقالات فیفا بیان شده است .

4- فدراسیون برای حضور در بازی( تستی - آزمایشی) درخواست صدور ITC نمی کند .

5- فدراسیون موظف است بعد از دریافت ITC ، ثبت نام بازیکن حرفه ای را به فدراسیون های باشگاه هایی که بازیکن را از سن 12 تا 23 سالگی تعلیم و آموزش داده اند بصورت مکتوب اطلاع دهد .

6- ITC برای بازیکنان زیر ده سال مورد نیاز نیست.

ماده 10 : انتقال قرضی( موقت) بازیکنان حرفه ای

1- بازیکن حرفه ای بر اساس یک قرارداد مکتوب بین بازیکن و دو باشگاه مرتبط می تواند به صورت قرضی انتقال یابد.

2- انتقال قرضی مشمول همان قوانین انتقال دائمی بازیکن ، از جمله مقررات حق آموزش و دوره های نقل و انتقال می باشد.

3- حداقل مدت زمان انتقال قرضی ، فاصله زمانی بین دو دوره نقل و انتقال است.

4- باشگاهی که بازیکن را به صورت قرضی در اختیار گرفته است حق انتقال آن بازیکن به باشگاه سوم را بدون مجوز کتبی باشگاه قرض دهنده و بازیکن مربوطه ندارد .

5- باشگاهی که بازیکن خود را بصورت قرضی انتقال می دهد نمی تواند کسی را در لیست بازیکنان ، جایگزین وی نماید.

6- مدت زمان انتقال قرضی ، بخشی از مدت زمان قرارداد اصلی بازیکن با باشگاه انتقال دهنده محسوب می شود.

7- با انقضای مدت زمان قرارداد انتقال قرضی ، بازیکن در اختیار باشگاه اولیه می باشد .

8- بعد از انتقال قرضی ، بازگشت بازیکن به باشگاه اولیه قبل از انقضای قرارداد قرضی ، صرفاً با توافق سه جانبه بین باشگاه اولیه ، بازیکن و باشگاه انتقال گیرنده امکانپذیر است .

9- در انتقال قرضی بین المللی ، قرارداد سه جانبه باید در سیستم TMS ضمیمه گردد و اصول و مقررات مربوط به صدور ITC در مورد انتقال قرضی یک بازیکن حرفه ای و همچنین بازگشت وی به باشگاه اولیه نیز اعمال خواهد شد. در انتقال قرضی بین المللی و نیز بازگشت این بازیکن به باشگاه اولیه ، صدور ITC متعاقب درخواست ویژه ای خواهد بود که به مفادتوافق قرضی اولیه اشاره می نماید .

ماده 11 : بازیکن های ثبت نشده

بازیکنی که ثبت نشده باشد و در یک مسابقه رسمی بازی نماید ، حضور او غیر قانونی محسوب می شود. علاوه بر تغییر نتیجه مسابقه ، کمیته انضباطی فدراسیون باید بازیکن و باشگاه را مجازات نماید.

ماده 12 : اجرای مجازاتهای انضباطی

1- هر گونه مجازات انضباطی تا چهار بازی یا تا سه ماه که توسط فدراسیون قبلی برای یک بازیکن در نظر گرفته شده باشد اما در زمان انتقال بازیکن به ایران بطور کامل اجرا نشده باشد باید توسط فدراسیون فوتبال ایران به مورد اجرا گذاشته شود تا مجازات بطور کامل اجرا شود.

2- هرگونه محرومیت انضباطی بیش از چهار بازی یا سه ماه که به طور کامل در مورد بازیکن اجرا

نشده است تنها در صورتی باید به وسیله ی فدراسیون فوتبال ایران اجرا شود که کمیته انضباطی فیفا تایید نماید که مجازات ، دارای اثر جهانی است .

3- هنگام صدور ITC ، فدراسیون فوتبال ایران باید فدراسیون جدید را از طریق سیستم TMS (برای

بازیکنان حرفه ای) یا از طریق کتبی (برای بازیکنان آماتور) از هرگونه محرومیت انضباطی که بطور کامل اجرا نشده اند مطلع نماید.

ماده 13 : بدهی های معوقه

1- باشگاهها متعهد هستند مطابق شرایط مصرحه در قراردادی که با بازیکنان حرفه ای و توافقنامه انتقال امضاء کرده اند ، به تعهدات مالی خود در قبال بازیکنان و باشگاههای دیگر ، عمل نمایند .

2- هر باشگاهی که بدون مجوز قراردادی ، بیش از سی روز در پرداخت تعهدات مالی خود تاخیر نماید مطابق بند 4 همین ماده مجازات می شود .

3- برای اینکه یک باشگاه مطابق این ماده ، دارای بدهی معوقه شناخته شود ، طلبکار ( اعم از باشگاه دیگر یا بازیکن ) باید با ارسال یک اخطار کتبی و اعطای یک مهلت حداقل ده روزه به باشگاه بدهکار جهت اجرای تعهدات مالی اش ، قصور این باشگاه را اثبات نماید .

4- در صورت وجود شرایط فوق ، کمیته وضعیت بازیکنان ، می تواند مجازاتهای زیر را علیه باشگاه بدهکار، اعمال نماید :

الف - اخطار

ب - توبیخ

ج - جریمه نقدی

د - ممنوعیت از ثبت بازیکنان جدید ( اعم از داخلی و / یا بین المللی ) برای یک یا دو دوره کامل و متوالی ثبت نقل و انتقالات .

5- مجازاتهای فوق بصورت ترکیبی نیز قابل اعمال هستند .

6- تکرار تخلف عدم پرداخت به موقع بدهی توسط باشگاه بدهکار بعنوان عامل مشدده مجازات ، تلقی می شود .

7- مجازات ممنوعیت از ثبت بازیکن جدید ( به شرح فوق ) می تواند بصورت تعلیقی باشد . در این حالت اجرای مجازات مذکور به مدت حداقل شش ماه و حداکثر دوسال تعلیق می گردد .

8- اگر باشگاهی که مجازات ممنوعیت از نقل و انتقال آن بصورت تعلیقی بوده است ، در دوره تعلیق مجازات ، مجددا مرتکب همین تخلف گردد ، تعلیق مجازات قبلی ، خود به خود رفع و مجازات اجرا می شود. این مجازات به مجازات جدیدی که برای تخلف جدید منظور شده اضافه می گردد .

9- اعمال مجازاتهای مندرج در این ماده ، مانع اجرای مجازاتهای مشروحه در ماده 18 این مقررات راجع به فسخ یکطرفه رابطه قراردادی نمی باشد .

ماده 14 : احترام به قرارداد

قرارداد بین بازیکن حرفه ای و یک باشگاه تنها پس از اتمام مدت قرارداد و یا توافق دوجانبه ، پایان می یابد.

ماده 15 : فسخ قرارداد به استناد (( دلیل موجه ))

هریک از طرفین می توانند در صورت وجود (( دلیل موجه )) ، قرارداد را بدون هیچ گونه پیامدی ( پرداخت غرامت و یا مجازات ورزشی ) فسخ نمایند.

تبصره : واحد نقل و انتقالات بدون ورود به ماهیت موضوع ، فسخ قرارداد را ثبت می نماید و مسوولیت آن متوجه شخص متقاضی ثبت است .

ماده 16 : فسخ قرارداد به استناد (( دلیل موجه ورزشی ))

1- بازیکنی که رسماً حرفه ای شناخته می شود ، در صورتیکه در طول فصل در کمتر از ده درصد از مسابقات رسمی باشگاهش حضور داشته باشد ، می تواند قبل از تاریخ انقضای قراردادش ، به استناد (( دلیل موجه ورزشی )) قرارداد خود را فسخ کند.

2- در ارزیابی چنین حالتی باید شرایط خاص هر بازیکن مورد توجه قرار گیرد و مورد به مورد بررسی شود.

3- در این حالت مجازات ورزشی اعمال نخواهد شد ، ولی مطالبه غرامت امکانپذیر است .

4- بر این اساس یک بازیکن حرفه ای تنها ظرف پانزده روز پس از آخرین مسابقه رسمی آن فصل که باشگاهش برگزار کرده است می تواند قرارداد خود را فسخ کند .

تبصره : واحد نقل و انتقالات بدون ورود به ماهیت موضوع ، فسخ قرارداد را ثبت می نماید و مسوولیت آن متوجه شخص متقاضی ثبت است .

ماده 17 : محدودیت در فسخ قرارداد در طول فصل

در طی فصل مسابقات ، یک قرارداد به صورت یک طرفه قابل فسخ نیست.

ماده 18 : پیامد های فسخ قرارداد بدون داشتن دلیل موجه

مقررات زیر در صورت فسخ قرارداد بدون داشتن دلیل موجه اعمال می شود :

1- در همه موارد فسخ قرارداد بدون داشتن دلیل موجه ، طرف فسخ کننده قرارداد موظف به پرداخت غرامت است .

2- با ملاحظه مقررات مربوط به حق آموزش بازیکنان ، غرامت ناشی از فسخ بدون دلیل موجه ، براساس مفاد قرارداد محاسبه می گردد و در صورتیکه غرامت به طور شفاف در قرارداد ذکر نشده باشد ، غرامت فسخ قرارداد با رعایت قوانین و مقررات راجع به حقوق قراردادها و تعهدات موضوعه

کشور( خصوصاً در حوزه ورزش چنانچه موجود باشد ) در حدیکه مغایر مقررات فیفا نباشد و هر گونه معیار عینی دیگر محاسبه می شود . این معیار ها می تواند از جمله شامل حقوق و سایر مزایای بازیکن در قرارداد قبلی و قرارداد جدید ، زمان باقی مانده از قرارداد قبلی ، مخارج و هزینه های پرداخت شده یا متحمل شده باشگاه سابق ( که به نسبت طول مدت قرارداد تقسیم می شود ) و اینکه آیا نقض قرارداد در دوره حفاظت شده رخ داده است یا خیر ، باشد .

3- جبران خسارت نمی تواند به شخص ثالث محول شود . اگر بازیکن حرفه ای موظف به پرداخت

غرامت شود آن بازیکن و باشگاه جدیدش ، هر دو به طور تضامنی موظف به پرداخت آن هستند . میزان غرامت می تواند در قرارداد پیش بینی شود و یا بر اساس توافق طرفین تعیین شود .

4- بازیکنی که در دوره حفاظت شده مرتکب نقض قرارداد گردیده است ، علاوه بر پرداخت غرامت ، متحمل مجازات ورزشی نیز خواهد شد . این مجازات ، محرومیت چهار ماهه از شرکت در بازیهای رسمی ( اعم از باشگاهی و تیم ملی ) است و در صورت وجود علل مشدده ، این محرومیت تا شش ماه قابل افزایش است .

5- به محض این که حکم مجازات ورزشی به بازیکن ابلاغ گردید ، باید اجرا شود .

6- محرومیت ورزشی در فاصله زمانی بین آخرین بازی رسمی فصل جاری و اولین بازی رسمی فصل بعد معلق خواهد ماند. ( یعنی تعطیلات بین دو فصل مختلف ، جزء دوران محرومیت محسوب نمی شود و از آن کسر نمی شود ) .

7- محرومیت مذکور شامل کلیه مسابقات و رقابتهای رسمی ملی و باشگاهی داخلی و بین المللی می باشد .

8- چنانچه بازیکن محروم ، عضو موثر تیم ملی باشد و تیم ملی در مرحله نهائی مسابقات بین المللی شرکت کرده باشد در فاصله زمانی بین آخرین بازی فصل و اولین بازی فصل بعد ، مانعی برای بازی کردن وی در تیم ملی وجود ندارد .

9- نقض یک طرفه قرارداد بدون دلیل موجه یا دلیل موجه ورزشی ، بعد از دوره حفاظت ، منجر به مجازات ورزشی نمی شود . اما در صورتیکه مراتب فسخ ، طی اظهارنامه رسمی ، ظرف 15 روز بعد از آخرین بازی رسمی فصل ) لیگ و جام حذفی ( به باشگاه ابلاغ نگردد ، علاوه بر پرداخت غرامت ، می توان تنبیهات انضباطی را نیز اعمال نمود.

10- در صورتیکه با تجدید قرارداد ، قرارداد سابق تمدید شود ، دوره حفاظت شده مجددا آغاز می شود .

11- باشگاهی که در دوره حفاظت شده مرتکب نقض قرارداد گردیده است یا بازیکنی را تحریک به نقض قرارداد نماید ، علاوه بر پرداخت غرامت ، متحمل مجازات ورزشی نیز خواهد شد.

12- در صورتیکه باشگاهی با بازیکن حرفه ای که بدون دلیل موجه ، قرارداد قبلی اش را فسخ کرده است قرارداد منعقد نماید ، اینطور فرض می شود که این باشگاه بازیکن را تحریک به نقض قرارداد نموده است مگر آن که خلافش ثابت شود . این باشگاه از ثبت قرارداد با هر بازیکن جدید ، چه داخلی و چه بین المللی به مدت دو دوره زمانی کامل و متوالی نقل و انتقالات محروم می شود و باشگاه فقط بعد از اتمام کامل دوران محرومیت و در دوره نقل و انتقال بعدی قادر به ثبت بازیکن جدید داخلی یا بین المللی می باشد و استثناء مندرج در بند 1 ماده 6 این مقررات ( ثبت بازیکن آزاد خارج از دوره زمانی نقل و انتقالات ) در این مورد اعمال نمی گردد ( یعنی حتی با استفاده از

این استثناء نیز نمی تواند بازیکن جدید ثبت نماید )

13- تمام اشخاصیکه تابع و مشمول اساسنامه و مقررات فیفا و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هستند ، در صورتیکه به طریقی عمل نمایند که تحریک به نقض یک قرارداد به منظور تسهیل انعقاد قرارداد دیگر تلقی شود ، مجازات خواهند شد.

ماده 19 : الزامات ویژه مربوط به قرارداد بین باشگاهها وبازیکنان

1- اگر واسطه ای در مذاکرات برای انعقاد قرارداد شرکت داشته باشد باید نام او در قرارداد ذکر شود.

2- حداقل طول مدت قرارداد از تاریخ اجرایی شدن آن تا انتهای فصل است و حداکثر طول مدت قرارداد پنج سال می باشد .

3- انعقاد قرارداد حرفه ای با مدت بیشتر از سه سال برای افراد زیر 18 سال ممنوع است و هر شرط خلاف این قاعده ، معتبر نمی باشد .

4- باشگاهی که قصد انعقاد قرارداد با بازیکن حرفه ای را دارد ، پیش از آغاز مذاکره با بازیکن باید باشگاه فعلی بازیکن را کتبا" مطلع نماید .

5- یک بازیکن حرفه ای تنها در صورتی مجاز به عقد قرارداد با باشگاه دیگر است که قرارداد او پایان یافته یا کمتر از شش ماه به پایان آن مانده باشد. هرگونه تخلف از این قاعده مشمول مجازات متناسب می شود .

6- اعتبار یک قرارداد نمی تواند منوط به موفقیت در تست پزشکی و یا اخذ پروانه کار باشد .

7- اگر بازیکن حرفه ای دارای دو قرارداد با همپوشانی زمانی باشد براساس مفاد مندرج در مواد 14 لغایت 19 همین مقررات در مورد او تصمیم گیری خواهد شد .

8- برای معتبر دانستن یک قرارداد ، قید مشخصات کامل طرفین ، تصریح به موضوع قرارداد ، مدت

اعتبار قرارداد ( روز ، ماه ، سال ) ، قید مبلغ قرارداد و توافق درخصوص نحوه پرداخت و امضای طرفین قرارداد لازم و کافی است .

9- نحوه پرداخت مالیات و کسورات قانونی براساس مقررات جاری در کشور خواهد بود .

10- قرارداد به محض امضای طرفین معتبرو الزام آور است اما استفاده از بازیکن مستلزم ثبت قرارداد می باشد .

11- علاوه بر قرارداد اولیه هرگونه توافق نامه دیگر یا الحاقیه یا متمّم قرارداد که طرفین در مورد آن به توافق برسند و مکتوب شود در صورتیکه اصالت آن به تایید کمیته نعیین وضعیت بازیکنان برسد و با این مقررات انطباق داشته باشد ، معتبر تلقی می شود و کمیته وضعیت بازیکنان به منظور حفظ سلامت ورزشی رقابتها باید در این خصوص دقت کافی را اعمال نماید . کمیته وضعیت بازیکنان در اینگونه رسیدگیها مبنا را بر اصالت اسناد ابرازی قرار می دهد مگر آنکه خلاف آن بصورت مستند احراز گردد .

12- ثبت تغییرات راجع به مدت قرارداد یا ثبت تمدید مدت قرارداد صرفاً میبایست در دو دوره زمانی نقل و انتقالات ( اول فصل و نیم فصل) صورت بگیرد. تغییر ، تکمیل ، حذف سایر شرایط در هر زمان مجاز بوده به شرطی که این توافقات و تغییرات ، حداکثر ظرف 15 روز جهت بررسی بصورت کتبی به کمیته وضعیت بازیکنان اطلاع رسانی شود . کمیته وضعیت بازیکنان بعد از بررسی موضوع به شرح بند فوق و در صورت تایید ، مراتب را جهت ثبت در واحد ثبت نقل و انتقالات ، گواهی می نماید . کمیته وضعیت بازیکنان در اینگونه رسیدگیها مبنا را بر اصالت اسناد ابرازی قرار می دهد مگر آنکه خلاف آن بصورت مستند احراز گردد .

13- قرارداد با افراد زیر 18 سال می بایست با رضایت رسمی اولیای بازیکن منعقد گردد.

14- باشگاه ها باید اطمینان حاصل نمایند که بازیکنان زیر 18 سال هنگام عقد قرارداد در حال تحصیل می باشند.

15- در مورد بازیکنان خارجی ، متن قرارداد باید به دو زبان فارسی و انگلیسی و دقیقا منطبق بر هم تنظیم شود و هر دو متن به امضای طرفین برسند . در صورت وجود اختلاف بین متن فارسی و انگلیسی ، متن فارسی نزد مرجع رسیدگی کننده ایرانی ملاک اعتبار خواهد بود .

ماده 20 : نفوذ اشخاص ثالث بر باشگاه

1- هیچ باشگاهی حق ندارد قراردادی منعقد نماید که به موجب آن ، شخص ثالث یا باشگاه مقابل ، توانائی نفوذ و دخالت در عقد قرارداد ، امور انتقال بازیکن ، استقلال ، سیاست ها و عملکرد این باشگاه را پیدا نماید و بر عکس .

2- هیچ بازیکن یا باشگاهی نباید با یک شخص ثالث قراردادی منعقد نماید که بموجب آن ، شخص ثالث در تمام یا قسمتی از حقوق مربوط به انتقالات بعدی بازیکن به باشگاه دیگر خصوصاً از حیث حقوق مالی قابل پرداخت سهیم گردد .

3- ممنوعیت مقرر در بند قبل از تاریخ 11/2/1394 به بعد اعمال می گردد . قراردادهایی که مشمول بند قبل هستند و قبل از 11/2/1394 منعقد شده اند تا پایان مدت مقرر ، معتبر خواهند بود ولی تمدید آنها امکانپذیر نیست.

4- توافقات مشمول بند 1 این ماده که بین تاریخ 11/10/1393 تا 10/2/1394منعقد شده اند ، از تاریخ اجرایی شدن آنها بیش از یکسال اعتبار ندارند .

5- از پایان تاریخ 11/2/1394 کلیه قراردادهای بین المللی مشمول بند 1 این ماده باید در TMS ثبت شوند . کلیه باشگاههایی که چنین قراردادی را منعقد کرده اند باید آنها را بی کم و کاست و از جمله بهمراه ضمایم و اصلاحیه های احتمالی به همراه جزییات و مشخصات شخص ثالث مربوطه ، مشخصات کامل بازیکن و مدت قرارداد در TMS ثبت و وارد نمایند .

6- فیفا و فدراسیون فوتبال می توانند باشگاه هایی که این الزامات را رعایت ننمایند مجازات نمایند.

ماده 21 : حمایت از بازیکنان زیر سن قانونی

1- نقل و انتقال بین المللی بازیکنان تنها در صورتی مجاز است که بازیکنان بالای هجده سال باشد.

2- استثنائات بند 1 به شرح آتی هستند :

الف : پدر و مادر بازیکن زیر هجده سال به دلیل غیر فوتبالی به کشوری که باشگاه جدید به آن تعلق دارد

مهاجرت نمایند .

ب: بازیکن در فاصله حداکثر 50 کیلومتری از مرزهای ایران با کشور باشگاه مقصد زندگی می کند و باشگاهی که بازیکن قصد پیوستن به آن در کشور همسایه را دارد نیز در فاصله حداکثر 50 کیلومتری از همین مرز واقع گردیده است بنابراین حداکثر فاصله بین منزل بازیکن در ایران تا مرکز اصلی باشگاه در کشور خارجی باید 100 کیلومتر باشد و در چنین مواردی بازیکن باید به زندگی در منزل خود ادامه دهد و هردو فدراسیون مربوطه نیز باید رضایت خود به این انتقال را صراحتاً اعلام نمایند .

3- ممنوعیت مقرر در بند 1 این ماده همچنین شامل بازیکن خارجی که 5 سال گذشته را بصورت پیوسته مقیم ایران نبوده و تا کنون به عنوان بازیکن با باشگاه ایرانی ثبت قرارداد نکرده است نیز می شود .

4- هر نوع انتقال بین المللی مطابق با بند 2 و هر گونه ثبت نام اولیه بر اساس بند 3 و همچنین هرگونه ثبت اولیه هر بازیکن خارجی زیر سن قانونی که حداقال 5 سال گذشته را در ایران زندگی کرده منوط به تایید کمیته فرعی زیر مجموعه کمیته وضعیت بازیکنان فیفا است که به همین منظور تشکیل شده است .

5- درخواست چنین تائیدیه ای باید توسط فدراسیون به فیفا ارسال شود. تائیدیه فوق الذکر باید قبل از درخواست ITC و یا ثبت اولیه بازیکن دریافت شود .

6- هر گونه تخلف از این قاعده توسط کمیته انضباطی رسیدگی و متخلف بر اساس مقررات انضباطی فیفا مجازات می شود . هرشخصی که در فدراسیون نسبت به درخواست قانونی تاییدیه مذکور کوتاهی کند یا بدون در اختیار داشتن تاییدیه مذکور مبادرت به صدور ITC نماید بعلاوه باشگاههای مربوطه که بدون تاییدیه فیفا در خصوص این انتقال ، قرارداد منعقد نموده اند توسط کمیته انضباطی مجازات می شوند .

7- آیین نحوه درخواست تاییدیه از کمیته مذکور در پیوست 2 مقررات نقل و انتقالات فیفا ذکر شده است.

ماده 22 : ثبت و گزارش بازیکنان زیر سن قانونی در آکادمی ها

1- باشگاه هایی که یک آکادمی فوتبال را اداره می کنند و این آکادمی از نظر حقوقی یا مالی یا عملی وابسته به این باشگاه می باشد ، هر چهار ماه موظف اند نام تمام بازیکنان زیر سن قانونی که در آکادمی آنها حضور دارند را به فدراسیون فوتبال گزارش دهند.

2- فدراسیون فوتبال موظف است از موارد زیر در مورد آکادمی هایی که ارتباط حقوقی و اقتصادی یا عملی با باشگاه خاصی ندارند ، اطمینان حاصل نماید.

الف : این آکادمی باید باشگاهی را راه اندازی نماید تا در رقابتهای قهرمانی ملی رده سنی مربوطه شرکت نماید. نام تمامی بازیکنان این باشگاه باید به فدراسیون فوتبال گزارش شود .

ب : نام تمام بازیکنان زیر سن قانونی نیز که برای تمرین و آموزش در آکادمی حضور دارند به فدراسیون فوتبال اعلام شود .

3- فدراسیون فوتبال موظف است گزارش های دریافتی از باشگاه ها یا آکادمی ها را که شامل نام و تاریخ تولد بازیکنان زیر سن قانونی می باشد را در دفتر مخصوصی ثبت کند.

4- به محض اعلام اسامی به فدراسیون فوتبال ، آکادمی ها و بازیکنان متعهد به رعایت اساسنامه فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا و همچنین اساسنامه و کلیه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و تصمیمات فدراسیون فوتبال و نیز ترویج اصول اخلاقی فوتبال می شوند.

5- هرگونه تخلف از مقررات این ماده توسط کمیته انضباطی مجازات خواهد شد .

6- اسامی بازیکنان خارجی زیر سن قانونی نیز باید مطابق مواد 21 و 22 به فدراسیون فوتبال گزارش شود.

ماده 23 : حق آموزش بازیکنان

بعنوان یک قاعده کلی ، حق آموزش برای آموزشی که از سن 12 تا 21 سال انجام شده و تا سن 23 سالگی قابل مطالبه است مگر اینکه ثابت شود آموزش بازیکن قبل از سن 21 سالگی به پایان رسیده است . درحالت اخیر ، حق آموزش فقط تا پایان سنی که ثابت شود آموزش بازیکن واقعا خاتمه یافته محاسبه شده و تا پایان فصلی که بازیکن به سن 23 سالگی می رسد قابل پرداخت است . صرف نظر از اینکه انتقال در جریان یا در انتهای مدت اعتبار قرارداد سابق بازیکن واقع شده باشد ، باید حق آموزش پرداخت شود .

1- حق آموزش در موارد ذیل به باشگاههای ذینفع پرداخت می شود :

الف : زمانیکه بازیکن اولین قرارداد حرفه ای خود را ( تا قبل از پایان فصل - 23 سال تولد خود ) منعقد نماید ؛

( یا )

ب : هرگاه که بازیکن حرفه ای تا قبل از پایان فصل 23 سال تولد خود انتقال یابد.

2- در هریک از موارد ذیل حق آموزش قابل مطالبه نیست :

الف - فسخ قرارداد توسط باشگاه بدون دلیل موجه ( بدون تضییع حق باشگاههای قبلی )

ب - بازیکن به دو رده ) لیگ ( پایین تر رقابتهای داخلی منتقل شود .

ج - وضعیت بازیکن حرفه ای در هنگام انتقال به آماتور تغییر یافته باشد .

3- تکلیف به پرداخت حق آموزش ، مانع مطالبه غرامت ناشی از نقض قرارداد نیست .

4- مسئولیت پرداخت حق آموزش به باشگاههای قدیم به عهده باشگاه جدید است که بر اساس سوابق مندرج در شناسنامه فوتبالی بازیکن پرداخت می شود . در صورت وقوع انتقال بعدی ، حق آموزش فقط به همین باشگاه اخیر برای مدت زمانیکه بازیکن واقعا و بطور موثر آموزش دیده است پرداخت می شود .

5- باشگاه جدید می بایست حق آموزش را حداکثر تا 30 روز بعد از ثبت قرارداد به باشگاه قدیم پرداخت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد ، به ازای هر ماه 5 % می باشد .

6- در صورت انحلال یا ورشکستگی باشگاه ذینفع ، سهم این باشگاه از حق آموزش باید جهت سرمایه گذاری در فوتبال پایه به فدراسیون فوتبال پرداخت شود .

7- در صورت بی توجهی به مقررات حق آموزش یا نقض آنها توسط باشگاهها و بازیکنان ، کمیته انضباطی بر اساس مقررات انضباطی فیفا با متخلفین برخورد خواهد کرد .

ماده 24 : روش محاسبه حق آموزش

با عنایت به بخشنامه شماره 1582 مورخه 26 MAY 2017 فیفا ، باشگاههای فوتبال ایرانی به چهار گروه تقسیم می شوند . با توجه به این بخشنامه و به منظور سهولت محاسبه ، جدول زیر بعنوان حداقل میزان حق آموزش سالیانه تدوین گردیده است و بدیهی است توافق بر مازاد آن بلامانع است:

گروه سنی بازیکن گروه اول

( لیگ برتر) گروه دوم

( لیگ آزادگان ) گروه سوم

( لیگ دو ) گروه چهارم

(سایر مسابقات)

از 12 تا 15 سال

تمام هرسال ده میلیون

تومان هرسال هشت

میلیون تومان هرسال شش

میلیون تومان هرسال چهار

میلیون تومان

از 16 تا 21 سال

تمام هرسال بیست و

پنج میلیون تومان هرسال بیست

میلیون تومان هرسال ده

میلیون تومان هرسال هشت

میلیون تومان

ماده 25 : صلاحیت های قضایی فدراسیون فوتبال در حوزه نقل و انتقالات

صلاحیت های قضایی فدراسیون فوتبال در حوزه نقل و انتقالات شامل موارد ذیل بوده اما الزاماً محدود به آنها نیست :

1- اختلافات بین بازیکنان و باشگاه ها در خصوص ایفای تعهدات قراردادی ، حفظ ثبات قراردادها ، نقض قراردادها ، فسخ قراردادها ، مجازاتهای ورزشی و تعیین غرامت .

2- اختلافات بین باشگاهها در مورد حق آموزش و تقسیم آن.

3- سایر اختلافات حقوقی مربوطه به حوزه نقل و انتقالات بین باشگاه ها که در بالا به آنها اشاره نشده است .

4- اختلافات سایر اشخاص اعم از مدیران ، کادر فنی ، پزشکی ، خدماتی ، سرپرستی با باشگاهها . 5- اختلافات واسطه های رسمی نقل و انتقالات و کارگزاران رسمی مسابقات با بازیکنان و مربیان و باشگاهها.

6- رسیدگی به اصالت قراردادها و خاتمه آنها به منظور حفظ سلامت ورزشی رقابتها .

ماده 26 : کمیته وضعیت بازیکنان

1- این کمیته به تمامی اختلافات فوق در بعد داخلی ) ملی ( رسیدگی می نماید .

2- اعضای این کمیته بنا بر پیشنهاد رییس فدراسیون و با تصویب هیات رییسه انتخاب می شوند .

3- این کمیته حداکثر متشکل از - 7 نفر شامل رییس و نایب رییس و پنج عضو می باشد .

4- اگر کمیته وضعیت بازیکنان ضمن رسیدگی ، متوجه دلیلی بر وقوع تخلف انضباطی گردد ، موظف است پرونده را به همراه درخواست رسیدگی انضباطی ، از طریق دبیرکل فدراسیون به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال نماید .

5- اگر کمیته وضعیت بازیکنان ضمن رسیدگی ، متوجه دلیلی بر وقوع جرمی گردد ، موظف است پرونده را همراه درخواست اعلام جرم ، از طریق دبیرکل فدراسیون برای مرجع صالح قضایی (دادستان) ارسال نماید .

6- پس از سپری شدن دو سال کامل از تاریخ وقوع اختلاف ، دعاوی قابل طرح و رسیدگی در کمیته وضعیت بازیکنان نمی باشند . مرجع تشخیص مرور زمان فوق الذکر ، کمیته وضعیت بازیکنان است که باید راسا یا به درخواست طرفین به این موضوع رسیدگی و توجه نماید .

ماده 27 : اتاق حل اختلاف

1- این اتاق به تمامی اختلافات مندرج در ماده - 25 در بعد بین المللی رسیدگی می نماید .

2- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر ترکیب اعضا و نحوه انتخاب آنها و آیین رسیدگی به اختلافات مطروحه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط کمیته حقوقی و تدوین مقررات ، تهیه و به تصویب هیات رییسه فدراسیون خواهد رسید .

3- تا زمانیکه این اتاق با رعایت استانداردهای الزامی فیفا در فدراسیون فوتبال تشکیل نشده است ، وظایف آن توسط کمیته وضعیت بازیکنان انجام می شود .

ماده 28 : مقررات انتقالی

هر دعوایی که قبل از لازم الاجرا شدن این مقررات نزد فدراسیون اقامه شده باشد بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات مصوب سال 1393 مورد رسیدگی قرار می گیرد. همچنین قراردادهایی که قبل از تاریخ تصویب این مقررات ، فسخ شده باشند به اختلافات راجع به فسخ آنها براساس آیین نامه نقل و انتقالات مصوب سال 1393 رسیدگی می شود .

ماده 29 : سکوت مقررات

در صورت وقوع مسایل یا اختلافاتی که در این مقررات یا سایر مقررات فدراسیون فوتبال و فیفا در خصوص آنها قاعده ای وضع نشده باشد ، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان بعد از کسب نظر کمیته حقوقی و تدوین مقررات و تایید هیات رییسه فدراسیون اقدام خواهد نمود .

ماده 30 : ارزش ضمایم

ضمایم ، جزء لاینفک این مقررات و دارای ارزش قانونی برابر با آن می باشد .

ماده 31 : تصویب و اجرا

این مقررات و ضمایم در تاریخ 21/3/1396 در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسید و بلافاصله بعد از تاریخ تصویب ، لازم الاجرا خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعملها و بخشنامه های مغایر با آن ملغی و بلا اثر می باشد .

ضمایم

1- ترخیص بازیکنان از سوی باشگاهها برای حضور در تیم ملی

2- قرارداد سایر اشخاص به غیر از بازیکنان

3- لیست اسامی و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

4- وضعیت بازیکنان مشمول و شاغل به خدمت

ضمیمه یک

ترخیص بازیکنان از سوی باشگاهها برای حضور در تیم ملی

الف : اصول ترخیص بازیکنان برای تیم ملی بزرگسالان مردان

1- باشگاهها موظف هستند که بازیکنان خود را در صورت دعوت از سوی فدراسیون برای حضور در تیم ملی مرخص نمایند و هر گونه توافق بین بازیکن و باشگاه بر خلاف این قاعده ، ممنوع و غیر قابل اجرا است .

2- ترخیص بازیکنان بر اساس شرایط ماده فوق برای تمام دوره های بین المللی مندرج در تقویم بین المللی مسابقات بعلاوه مرحله نهایی جام جهانی فیفا ، جام کنفدراسیونهای فیفا و مسابقات قهرمانی تیم های ملی بزرگسالان کنفدراسیونها الزامی است .

3- تقویم بین المللی مسابقات فوتبال ، توسط فیفا برای دوره های 4 یا 8 ساله تهیه و اعلام می شود.

4- دوره بین المللی یک دوره 9 روزه است که از دوشنبه صبح آغاز و در سه شنبه شب هفته بعد خاتمه می یابد و برای فعالیتهای تیم های ملی در نظر گرفته شده است . در طی این دوره ، تیم های ملی حداکثر 2 بازی اعم از مسابقات رسمی یا دوستانه برگزار می کنند . مسابقات مربوطه می تواند هر روزی از چهار شنبه برنامه ریزی شود و حداقل دو روز کامل باید بین این دو مسابقه فاصله باشد ( برای مثال : پنج شنبه / یک شنبه یا شنبه / سه شنبه )

5- تیم ملی می تواند تنها دو مسابقه در این دوره بین المللی در کنفدراسیون بازی نماید به استثنای موردی که مسابقه حذفی بین قاره ای باشد که در این صورت یکی از این دو مسابقه باید دوستانه باشد و فاصله بین دو استادیوم نباید متجاوز از مجموعا پنج ساعت پرواز باشد .

6- ترخیص بازیکنان در خارج از دوره بین المللی یا غیر از مسابقات نهایی که در بند 2 ماده یک اشاره نشده اما در تقویم بین المللی ذکر شده اجباری نیست همچنین ترخیص هر بازیکن برای مسابقات نهایی تیم ملی بزرگسالان برای بیش از یک بار در سال اجباری نیست .

7- سفر بازیکنان در دوره های بین المللی فوق برای ملحق شدن به تیم ملی باید حداکثر قبل از صبح دوشنبه آغاز شود و برگشت آنان نیز بعد از خاتمه دوره بین المللی نباید دیرتر از صبح چهارشنبه متعاقب خاتمه دوره بین المللی باشد . برای مسابقات نهایی مذکور در بندهای 2 و 3 ترخیص بازیکنان و مسافرت آنها نباید دیرتر از صبح دوشنبه هفته ماقبل آغاز مسابقات باشد و مراجعت آنان صبح فردای آخرین مسابقه تیم ملی می باشد .

8- بازیکنان موظف هستند حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از پایان دوره ترخیص به باشگاه خود ملحق شوند و در صورتیکه مسابقات در قاره ای غیر از محل استقرار باشگاه باشد این مدت تا 48 ساعت قابل تمدید می باشد . جدول زمانی رفت و برگشت بازیکنان باید بصورت مکتوب 10 روز قبل از آغاز دوره ترخیص به باشگاهها ابلاغ شود . فدراسیون باید اطمینان حاصل نماید که بازیکن بعد از مسابقه ، به موقع به باشگاه ملحق خواهد شد .

ب : اصول ترخیص بازیکنان برای تیم ملی بزرگسالان زنان

1- باشگاهها موظف هستند که بازیکنان خود را در صورت دعوت از سوی فدراسیون برای حضور در تیم ملی ، مرخص نمایند و هر گونه توافق بین بازیکن و باشگاه بر خلاف این قاعده ، ممنوع و غیر قابل اجرا است .

2- ترخیص بازیکنان بر اساس شرایط بند فوق برای تمام دوره های بین المللی مندرج در تقویم بین المللی مسابقات زنان بعلاوه مرحله نهایی جام جهانی زنان فیفا ، مرحله نهایی انتخابی المپیک زنان (حداکثر 12 روز) و رقباتهای نهایی المپیک زنان و مسابقات قهرمانی تیم های ملی بزرگسالان کنفدراسیون ، الزامی است .

3- سه نوع دوره بین المللی برای ترخیص بازیکنان تیم های بانوان وجود دارد :

نوع اول : یک دوره 9 روزه است که از دوشنبه صبح آغاز و در سه شنبه شب هفته بعد خاتمه می یابد و برای فعالیتهای تیم های ملی در نظر گرفته شده است . در طی این دوره ، تیم های ملی حداکثر 2 بازی اعم از مسابقات رسمی یا دوستانه برگزار می کنند . مسابقات مربوطه می تواند هر روزی از چهار شنبه برنامه ریزی شود و حداقل دو روز کامل باید بین این دو مسابقه فاصله باشد (برای مثال : پنج شنبه / یک شنبه یا شنبه / سه شنبه )

نوع دوم : یک دوره 9 روزه است که از دوشنبه صبح آغاز و در سه شنبه شب هفته بعد خاتمه می یابد و برای فعالیتهای تیم های ملی در مسابقات انتخابی کنفدراسیون در نظر گرفته شده است و در طی این دوره حداکثر میتوان سه مسابقه برگزار نمود .

نوع سوم : یک دوره 10 روزه است که از دوشنبه صبح آغاز و در چهارشنبه شب هفته بعد خاتمه می یابد و به رقابتهای دوستانه تیم ملی اختصاص دارد که در فوریه و مارچ هرسال برگزار می شود . در طی این دوره ، تیم ملی می تواند حداکثر چهار بازی انجام دهد .

4- ترخیص بازیکنان در خارج از دوره بین المللی یا غیر از مسابقات نهایی که در بند 2 ماده یک اشاره شده اما در تقویم بین المللی زنان ذکر شده اجباری نیست .

5- سفر بازیکنان بانو در 3 نوع دوره بین المللی فوق برای ملحق شدن به تیم ملی باید حداکثر قبل از صبح دوشنبه آغاز شود و برگشت آنان نیز بعد از خاتمه دوره بین المللی ، برای نوع اول و دوم نباید دیرتر از صبح چهارشنبه و برای نوع سوم نباید دیرتر از صبح پنجشنبه متعاقب خاتمه دوره بین المللی باشد . برای مسابقات نهایی انتخابی کنفدراسیون برای المپیک ، ترخیص بازیکنان و مسافرت آنها نباید دیرتر از صبح دوشنبه قبل از بازی افتتاحیه مسابقات باشد و مراجعت آنان صبح فردای آخرین مسابقه تیم ملی می باشد . برای مسابقات نهایی مذکور در بند 2 و 3 فوق ، بازیکنان باید صبح چهارده روز قبل از بازی افتتاحیه مسابقات ، مسافرت خود را آغاز نمایند و در صبح بعد از آخرین مسابقه تیم خود باید مرخص شوند .

6- بازیکنان موظف هستند حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از پایان دوره ترخیص به باشگاه خود ملحق شوند در صورتیکه مسابقات در قاره ای غیر از محل استقرار باشگاه باشد این مدت تا 48 ساعت قابل تمدید می باشد . جدول زمانی رفت و برگشت بازیکنان باید بصورت مکتوب 10 روز قبل از آغاز دوره ترخیص به باشگاهها ابلاغ شود . فدراسیون باید اطمینان حاصل نماید که بازیکن بعد از مسابقه ، به موقع به باشگاه خود ملحق خواهد شد .

ج : اصول ترخیص بازیکنان برای تیم ملی فوتسال

1- باشگاهها موظف هستند که بازیکنان خود را در صورت دعوت از سوی فدراسیون برای حضور در تیم ملی ، مرخص نمایند و هر گونه توافق بین بازیکن و باشگاه بر خلاف این قاعده ، ممنوع و غیر قابل اجرا است .

2- ترخیص بازیکنان بر اساس شرایط بند فوق برای تمام دوره های بین المللی مندرج در تقویم بین المللی مسابقات فوتسال بعلاوه مرحله نهایی جام جهانی فوتسال فیفا ، و مسابقات قهرمانی تیم های ملی بزرگسالان کنفدراسیونها الزامی است .

3- دو نوع دوره بین المللی برای ترخیص بازیکنان تیم های بانوان وجود دارد :

نوع اول : یک دوره 10 روزه است که از دوشنبه صبح آغاز و در چهارشنبه شب هفته بعد خاتمه می یابد و به فعالیتهای تیم های ملی اختصاص دارد . در طی این دوره هر تیم ملی می تواند صرف نظر از نوع مسابقات حداکثر چهار مسابقه و حداکثر در دو کنفدراسیون برگزار نماید .

نوع دوم : یک دوره 4 روزه است که از یکشنبه صبح آغاز و در چهارشنبه شب همان هفته خاتمه می یابد و به فعالیتهای تیم های ملی اختصاص دارد . در طی این دوره هر تیم ملی می تواند صرف نظر از نوع مسابقات ، حداکثر دو مسابقه در همان کنفدراسیون برگزار نماید .

4- ترخیص بازیکنان در خارج از دوره بین المللی یا غیر از مسابقات نهایی که در بند 2 ماده یک اشارهپ شده اما در تقویم بین المللی فوتسال ذکر شده اجباری نیست .

5- سفر بازیکنان در 2 نوع دوره بین المللی فوق برای ملحق شدن به تیم ملی باید حداکثر قبل از صبح اولین روز دوره بین المللی ) یکشنبه یا دوشنبه ( آغاز شود و برگشت آنان نیز بعد از خاتمه دوره بین المللی ، نباید دیرتر از صبح پنجشنبه متعاقب خاتمه دوره بین المللی باشد . برای مسابقات نهایی قهرمانی داخل کنفدراسیون ، ترخیص بازیکنان و مسافرت آنها باید در صبح 12 روز قبل از آغاز مسابقات باشد و مراجعت آنان صبح فردای آخرین مسابقه تیم ملی می باشد . برای مسابقات نهایی جام جهانی فوتسال فیفا ، بازیکنان باید صبح چهارده روز قبل از بازی افتتاحیه مسابقات ، مسافرت خود را آغاز نمایند و در صبح بعد از آخرین مسابقه تیم خود باید مرخص شوند .

6- بازیکنان موظف هستند حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از پایان دوره ترخیص به باشگاه خود ملحق شوند در صورتیکه مسابقات در قاره ای غیر از محل استقرار باشگاه باشد این مدت تا 48 ساعت قابل تمدید می باشد . جدول زمانی رفت و برگشت بازیکنان باید بصورت مکتوب 10 روز قبل از آغاز دوره ترخیص به باشگاهها ابلاغ شود . فدراسیون باید اطمینان حاصل نماید که بازیکن بعد از مسابقه ، به موقع به باشگاه خود ملحق خواهد شد .

د : ضمانت اجرا و اقدامات انضباطی

1- در تمامی موارد فوق در صورتیکه بازیکنان شاغل در باشگاههای ایرانی در موعد مقرر به باشگاههای خود مراجعت نکنند در صورت درخواست مکتوب باشگاه ، کمیته انضباطی فدراسیون باید ضمن رسیدگی به موضوع و در صورت احراز تقصیر از ناحیه بازیکن ، دوره ترخیص بازیکن مذکور را برای دفعات بعدی بین دو تا پنج روز کاهش دهد .

2- در صورتیکه باشگاهها ایرانی مقررات راجع به ترخیص بازیکنان را به هر شکل نقض نمایند کمیته انضباطی فدراسیون باید با استناد به مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ، ضمن رسیدگی به موضوع، تنبیهات لازم را اعمال نماید .

ه : مقررات مالی و بیمه

1- باشگاهها بابت ترخیص بازیکنان خود براساس مقررات این ضمیمه ، مستحق مطالبه غرامت مالی نیستند .

2- فدراسیون متعهد است که کلیه هزینه های مسافرت بازیکنان را که مربوط به دعوت به تیم ملی است عهده دار شود .

3- باشگاه مربوطه متعهد است که بازیکن را در قبال کلیه بیماریها یا حوادث در تمامی دوره ترخیص و نیز مصدومیتهای مربوط به حضور وی در مسابقات بین المللی تیم ملی بیمه نماید .

4- در صورتیکه یکی از بازیکنان حرفه ای دعوت شده به تیم ملی در طی دوران حضورش برای رقابتهای بین المللی A در اثر سانحه دچار آسیب جسمانی شود و در اثر این سانحه بصورت موقتی توانایی بازی کردن را ازدست دهد ، باشگاههی که با بازیکن مذکور دارای قرارداد ثبت شده باشد از سوی فیفا غرامت دریافت می کند. شرایط و ضوابط مربوط به این امر توسط فیفا به موجب برنامه حفاظت از باشگاهها اطلاع رسانی می شود .

و : دعوت بازیکنان به تیم ملی

1- بعنوان یک قاعده عمومی و کلی ، تمامی بازیکنان ثبت شده که براساس ملیت خود امکان حضور در تیم ملی را دارند متعهد هستند که دعوت فدراسیون برای حضور و بازی در تیم ملی را بپذیرند .

2- فدراسیون باید بازیکن مربوطه را 15 روز قبل از اولین روز دوره بین المللی ، بصورت مکتوب از دعوت به تیم ملی مطلع نماید . در مورد مرحله نهایی مسابقات بین المللی ، فدراسیون موظف است بازیکن و باشگاه را 15 روز قبل از آغاز دوره ترخیص مربوطه بصورت کتبی مطلع نماید . فدراسیون باید همچنین باشگاه مربوطه را نیز بصورت مکتوب در همان زمان از این دعوت مطلع نماید . باشگاه مربوطه باید ظرف مدت شش روز از تاریخ دریافت دعوتنامه فدراسیون و بصورت کتبی ، ترخیص بازیکن در موعد مقرر را تایید نماید . در مورد بازیکنان حاضر در باشگاههای خارجی ، فدراسیون ایران باید فدراسیون خارجی مربوطه را نیز در همان زمان بصورت مکتوب از این دعوت مطلع نماید.

ز : بازیکنان مصدوم

بازیکنی که به تیم ملی فراخوانده شده است چنانچه به عذر مصدومیت یا بیماری قادر به پذیرش دعوت مذکور نباشد ، در صورت درخواست فدراسیون ، باید جهت انجام معاینات و آزمایشات پزشکی تحت نظر پزشک معتمد فدراسیون حاضر گردد . اگر این بازیکن عضو یک باشگاه خارجی باشد ، می تواند تقاضا نماید که این معاینات و آزمایشات در همان کشور مربوطه انجام شود .

ح : محدودیت در بازی کردن

بازیکنی که به تیم ملی دعوت می شود به هیچ عنوان حق ندارد در دوران ترخیص ( یا دورانی که باید براساس این مقررات ترخیص می شده ) بعلاوه 5 روز مازاد بر آن برای باشگاه خود بازی نماید مگر با موافقت فدراسیون فوتبال و استفاده از این بازیکن ، بدون موافقت فدراسیون فوتبال ، مصداق استفاده از بازیکن غیر مجاز تلقی می شود .

ضمیمه دو

قرارداد سایر اشخاص به غیر از بازیکنان

ماده 1- قرارداد سایر اشخاص به غیر از بازیکنان ، اعم از مربیان و کادر پزشکی ، کادر سرپرستی (مدیریت) ، خدمات ، مترجم ، مدیر رسانه ای و یا سایر اعضایی که مجاز هستند از روی نیمکت تیم خود را در حین مسابقه همراهی نماید تابع مقررات نقل و انتقالات بازیکنان نمی باشد و فقط قرارداد بازیکنان تابع مقررات نقل و انتقالات می باشد .

ماده 2- مربیان و کادر پزشکی ، کادر سرپرستی( مدیریت )، خدمات ، مترجم ، مدیر رسانه ای و یا سایر اعضایی که مجاز هستند از روی نیمکت تیم خود را در حین مسابقه همراهی نماید مکلف هستند برای اخذ کارت شرکت در مسابقات ، قرارداد مکتوب منعقد و به سازمان لیگ ارایه نمایند . چنین قراردادی اگرچه تابع مقررات نقل و انتقالات نیست اما باید حداقل شامل مشخصات و نشانی طرفین ، موضوع قرارداد ، مدت اعتبار ، میزان دستمزد و شرایط پرداخت آن ، شرح دقیق شغل ، شرح وظایف و حقوق و تکالیف طرفین نسبت به یکدیگر باشد .

ماده 3- هرشرطی که با مقررات آمره کشور ، اساسنامه و سایر مقررات آمره فیفا ، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال مغایرت نداشته باشد قابل درج در این قرارداد و لازم الاجرا می باشد ماده 4 - ثبت قرارداد اشخاص فوق الذکر در هر زمانی حتی خارج از دوره های مجاز نقل و انتقال بازیکنان، امکانپذیر است .

ماده 5- کلیه مربیان برای کسب مجوز و کارت شرکت در مسابقات بایستی تاییدیه کمیته آموزش

فدراسیون فوتبال را اخذ نمایند .

ماده 6- کلیه کادر پزشکی برای کسب مجوز و کارت شرکت در مسابقات باید تاییدیه کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال را اخذ نمایند .

ماده 7- تمامی مربیان خارجی باید ابتدا سوابق و مدارک معتبر مربیگری خود را در اختیار کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال قرار دهند تا این سوابق مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تایید صلاحیت فنی و علمی اجازه فعالیت را دریافت نمایند.

ماده 8- مربیان خارجی که فاقد تاییدیه کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال می باشند حق فعالیت در فوتبال ایران را نخواهند داشت.

ضمیمه سه

لیست اسامی بازیکنان و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

ماده 1- لیست اسامی بازیکنان

هر باشگاهی می بایست بازیکنان واجد شرایط خود را پس از عقد قرارداد ، طبق دستور العمل صادره از سوی سازمان لیگ فوتبال که قبل از شروع فصل مسابقات تعیین و اعلام می گردد در مهلت زمان مجاز نقل و انتقالات در سازمان لیگ ثبت نماید. دستورالعمل مذکور نمی تواند در هیچ قسمتی مغایر مقررات نقل و انتقالات باشد و در هر قسمتی که مغایر باشد باطل و غیرقابل اجرا تلقی می شود .

تبصره : ترکیب سنی لیست اسامی بازیکنان و سهمیه قابل استفاده بازیکنان لیگ برتری ، بازیکنان خارجی و نحوه استفاده از بازیکنان امید ، جوانان و نوجوانان بر اساس دستورالعملی خواهد بود که سازمان لیگ بصورت سالیانه به فدراسیون فوتبال پیشنهاد می نماید و بعد از تایید کمیته حقوقی و تدوین مقررات و هیات رییسه فدراسیون قابل اجرا خواهد بود .

ماده 2- فهرست بازیکنان مازاد-

الف- باشگاه ها مکلف اند که تا - 30 روز قبل از خاتمه مهلت نقل و انتقالات ، لیست بازیکنان دارای قرارداد اما مازاد خود را به طور رسمی و مکتوب به بازیکنان مازاد و همچنین به واحد نقل و انتقالات سازمان لیگ اعلام کنند در غیر اینصورت و در صورتیکه که باشگاهی علیرغم عدم اعلام نام بازیکن در لیست مازاد ، نام وی را در لیست بازیکنان جهت ثبت نام به سازمان لیگ ذکر نکند ملزم به پرداخت حقوق و مزایای مندرج در قرارداد به بازیکن تا زمان عقد قرارداد با باشگاه جدید یا خاتمه مدت قرارداد هرکدام که زودتر فرا برسد، خواهد شد. باشگاه مذکور همچنین علاوه بر پرداخت وجوه مذکور به پرداخت غرامت به میزان بیست درصد کل حقوق و مزایای قراردادی محکوم خواهد شد .

ب- بازیکنی که نام وی در لیست مازاد اعلام نشده و در لیست اعلامی به سازمان لیگ جهت ثبت نام نیز ارایه نگردیده است ، بعد از خاتمه دوره نقل و انتقالات می تواند ضمن فسخ قرارداد ، مبادرت به انعقاد قرارداد با هر باشگاه دیگری بنماید .

ج- بازیکنی که نام وی در لیست بازیکنان مازاد اعلام گردیده و بطور رسمی و مکتوب از این موضوع مطلع شده اما موفق به عقد قرارداد با باشگاه دیگری نگردیده است ، تا زمان عقد قرارداد با باشگاه جدید یا خاتمه مدت قرارداد هرکدام که زودتر فرا برسد، صرفاً مستحق حقوق و مزایای مندرج در قرارداد است اما غرامتی به وی تعلق نمی گیرد .

ماده 3- مدارک لازم جهت ثبت نام و صدور مجوز شرکت و کارت مسابقه -

الف- بعد از ارسال مدارک و بررسی و ثبت مدارک در واحد نقل و انتقالات سازمان لیگ ، در صورتی بازیکن میتواند در مسابقه رسمی بازی نماید که کارت شرکت در مسابقات ، جهت حضور او در سری مسابقات فصل مذکور توسط سازمان لیگ فوتبال صادر شده باشد . لذا باشگاه تنها در صورت در اختیار داشتن کارت بازی بازیکن می تواند از بازیکن مذکور استفاده کند.

ب- واحد ثبت نقل و انتقالات موظف است پس از بررسی موارد ذیل نسبت به صدورکارت شرکت در مسابقات بازیکن اقدام نماید.

• شناسنامه (تمام صفحات)

• کارت ملی

• مدرک وضعیت خدمت نظام وظیفه یا معافیت

• گواهی اشتغال به تحصیل برای بازیکنان تا 18 سال از مدارس محل فعالیت باشگاه

• عکس 4 * 6 عادی تمام رخ و عکس با پیراهن ورزشی و شماره اختصاص داده شده در صورت نیاز

• تکمیل و ارائه فرم مشخصات فردی

• فیش خروج از استان برابر دستور العمل فدراسیون برای متقاضیان انتقال از استان

0 گواهی مکتوب ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ، فقط در خصوص اشخاصی که قبلا حکم یا دستور موقت مبنی بر ممنوعیت فعالیت آنها صادر شده است.

ج- واحد ثبت نقل و انتقالات بعد از ملاحظه مدارک بازیکنان و مربیان چنانچه نواقصی را مشاهده نمایند بدون فوت وقت ، مراتب را به دبیر کل سازمان لیگ فوتبال گزارش می نماید تا به اطلاع باشگاه رسانده شود.

د- اصل قرارداد بازیکنان و مربیان و دیگر کادر باشگاهها به همراه فرم مشخصات فردی تکمیل شده ، لیست اسامی و همچنین CD حاوی اسکن کلیه مدارک ضمیمه بخصوص قرارداد ها می بایست در زمان تعیین شده به واحد ثبت نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ارائه شود .

ه- در صورت تکمیل بودن مدارک ، دبیرکل سازمان لیگ ، بدون فوت وقت مراتب را جهت صدور کارت شرکت در مسابقات به واحد ثبت نقل و انتقالات سازمان لیگ ارجاع می دهد .

ضمیمه چهار

وضعیت بازیکنان مشمول و شاغل به خدمت

ماده 1- برابر ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون خدمت عمومی مدارک مشروحه ذیل روشن شدن وضعیت نظام وظیفه بازیکنان ضرورت دارد :

کارت پایان خدمت ، کارت معافیت دائم ، کارت معافیت موقت در زمان مدت اعتبار ، گواهی تحصیلی با تایید نظام وظیفه ، گواهی استخدام در نیرو های مسلح ، گواهی تعهد خدمت در وزارتخانه های آموزش و پرورش ، بهداشت ، سازمان کشتیرانی و دیگر سازمان های تایید شده ، برگ اعزام بدون مهر غیبت ، گواهی اشتغال به خدمت ضرورت.

ماده 2- بازیکنان مشمول صرفا در صورت کسب مجوز کتبی از مدیریت تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند در باشگاهی که با بازیکن ، قرارداد داشته است بازی نمایند.

ماده 3- مجوز کتبی مدیریت تربیت بدنی نیروهای مسلح برای حضور بازیکنان مشمول در باشگاه غیر نظامی که با بازیکن قرارداد داشته است ، حداقل برای مدت یک فصل مورد نیاز می باشد.

ماده 4- بازیکنان مشمول با کسب مجوز کتبی از مدیریت تربیت بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که حداقل یک فصل اعتبار داشته باشد ، می توانند در باشگاههای نظامی و انتظامی بازی نمایند.

ماده 5- باشگاه های نظامی و انتظامی نمی توانند بیش از دو فصل (تا پایان خدمت) با مشمولان عقد قرارداد نموده و آنان را بکار گیرند.

ماده 6- باشگاه های نظامی و انتظامی نمی توانند قرارداد خود را با بازیکنان در حال خدمت سربازی پیش از پایان خدمت سربازی منعقد یا تمدید نمایند.

ماده 7- بازیکنان شاغل به خدمت سربازی در صورت اتمام دوره نظام وظیفه صرفا" در دو دوره زمانی مجاز نقل و انتقال می توانند به باشگاه قبلی خود ملحق شوند .

ماده 8- بازیکنان شاغل به خدمت سربازی پس از اتمام دوره سربازی صرفا با موافقت باشگاهی که با آنها قرارداد معتبر دارد می توانند تا پایان نیم فصل اول یا دوم فعالیت خود را در همان تیم نظامی یا انتظامی ادامه دهند.

تبصره : ادامه این فعالیت نمی تواند به بهانه اضافه خدمت ، تنبیه و یا سایر موارد بازدارنده از ترخیص باشد.

ماده 9- بازیکنان شاغل به خدمت سربازی پس از اتمام دوره سربازی در صورت برگشت به باشگاه قبلی سهمیه لیگ برتری محسوب نمی شوند.

ماده 10- باشگاه های نظامی و انتظامی می توانند با رعایت سقف تعداد بازیکنان که برای سایر تیم ها پیش بینی شده در دوره نقل و انتقالات نیم فصل با رعایت سایر مقررات بازیکن سرباز جذب و پس از ثبت نام ، از آن ها در بازیهای رسمی استفاده نمایند .

ماده 11- باشگاه های نظامی و انتظامی مانند سایر باشگاهها صرفا در دو دوره مجاز نقل و انتقالات ( قبل از شروع فصل و نیم فصل) می توانند اقدام به استخدام و یا جذب بازیکن نمایند.

ماده 12- باشگاه های نظامی و انتظامی می توانند بازیکن سرباز جذب شده و شاغل خود را ، مشروط به اخذ مجوز کتبی و جدید از تربیت بدنی نیروهای مسلح و در دوره مجاز نقل و انتقالات به سایر تیم های نظامی و انتظامی انتقال دهند .

ماده 13- مدت زمان حضور در باشگاه نظامی و انتظامی جزو مدت قرارداد با باشگاه اولیه محسوب نمی شود.