تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات

یکی از چالش های اصلی ورزش کشور، عدم وجود مقررات و آیین نامه های تخصصی مربوط به ورزش های مختلف است. در این راستا، یکی از فعالیت های تخصصی گروه اسپولگ، بر حسب نیاز، تدوین مقررات و آیین نامه های تخصصی مربوط به فدراسیون ها و ورزش های مختلف است. همچنین، باشگاه ها در جهت ایجاد ساختار مشخص حقوقی و تشکیل نهادهای داخلی حل و فصل اختلافات، از جمله کمیته انضباطی درون باشگاهی، نیازمند تدوین آیین نامه های مربوطه هستند.