امور حقوقی نقل‌و‌انتقالات

در فرآیند نقل و انتقال بازیکنان و مربیان از باشگاهی به باشگاه دیگر، مسائل حقوقی بسیار مهم و تعیین کننده ای وجود دارد که رعایت آن ها نیازمند دانش تخصصی حقوق ورزش است. در همین راستا، اسپولگ به صورت تخصصی در تمامی مراحل این فرآیند به افراد و باشگاه ها مشاوره های لازم را ارائه میدهد.